Психологія

Корпоративна культура в свідомості сучасної людини

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: ТЕОРІЯ, ТИПОЛОГІЯ, СТРУКТУРА. ДОСВІД КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ. 8
1.1. Поняття корпоративної культури, її структура, загальні положення. 8
1.2. Типології та рівні корпоративної культури. 19
1.3. Корпоративна культура в умовах розвитку українського суспільства. 30
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ: НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 39
2.1. Напрямки і критерії вивчення організаційної культури з точки зору психології. Системоутворюючі принципи. 39
2.2. Корпоративна свідомість та її особливості. 47
2.3. Потенціал застосування ділових ігор для вирішення завдань розвитку корпоративної культури. 51
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ ОСОБИСТОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА РІВНЕМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ. 62
3.1. Психологічні методи та методики дослідження корпоративної культури. 62
3.2. Емпіричне вивчення соціально – психологічних чинників, що впливають на покращення рівня корпоративної культури на виробничому підприємстві. 64
3.3. Аналіз результатів дослідження. 69
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 80

Магістерська робота, 2007р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Психологічний портрет керівника ДНЗ

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 4
ВИСНОВКИ 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10

Реферат, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Стосунки дошкільників з дорослими та однолітками

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ФОРМУВАННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ДОРОСЛИМИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5
1.1. Форми спілкування дошкільника з дорослими в процесі дорослішання дитини. 5
1.2. Розвиток особистості дошкільника у спілкуванні з дорослими. 15
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК СТОСУНКІВ З ОДНОЛІТКАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ГУМАННИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 21
2.1. Особливості спілкування дошкільників з однолітками. 21
2.2. Розвиток спілкування з однолітком в дошкільному віці 23
2.3. Формування доброзичливого відношення до однолітків. 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, 2007р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Емоції як форма відображення людських потреб

1. Поняття про емоції, почуття, волю. 3
2. Соціальна природа емоцій, їх роль у розвитку індивідуальних особливостей людини. 7
3. Почуття як форма відображення людських потреб. 12
4. Вищі почуття. 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 17

Контрольна, 2008р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Ділове спілкування

1. Людина. Особа. Індивід. Соціально-психологічні та генетичні критерії формування особистості. 3
2. Психологічна структура особистості, джерела розвитку та виховання. 7
3. Поняття життєвої позиції та соціального статусу в процесі самоствердження людини. 18
4. Актуальність теорії розвитку особистості в системі сучасного наукового пізнання. 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Контрольна, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Внутрішньоособистісний конфлікт

ВСТУП 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 5
ВИСНОВКИ 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 13

Реферат, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Гендерні відмінності у поглядах щодо свого фінансового майбутнього осіб юнацького віку

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 6
1.1. Гендерна культура як фактор статеворольової соціалізації. 6
1.2. Статеворольова соціалізація підлітків як формування гендерної ідентичності. 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 13
2.1. Образ майбутнього, особливості його формування в юнацькому віці. 13
2.2. Вплив гендерних відмінностей на формування підліткових уявлень щодо фінансового майбутнього. 20
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКА ПРО ВЛАСНЕ ФІНАНСОВЕ МАЙБУТНЄ 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Вплив соціальних норм на антруістичну поведінку особистості

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНИЙ І БІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ У ПОЯСНЕНІ АЛЬТРУЇЗМУ 5
1.1. Концепція альтруїстичної поведінки з погляду біологічної еволюції. 5
1.2 Альтруїзм в соціальній психології. 9
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 13
2.1 Існуючі дефініції альтруїзму та його місце в системі загальнолюдських цінностей. 13
2.2. Виокремлення соціальних норм, що мають вплив на альтруїстичну поведінку особистості. 15
2.3 Самооцінка та самозакріплення. Емпатія. 20
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Зв’язок і взаємовплив самооцінки та людських якостей

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ І УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. 5
1.1. Особливості процесу розвитку людини. 5
1.2. Місце самооцінки у підструктурах особистості. 7
РОЗДІЛ 2. САМООЦІНКА ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ І РИСИ ЛЮДИНИ 14
2.1. Теоретичні засади формування самооцінки особистісних моральних якостей. 14
2.2. Проблема взаємозв’язку особистісних рис із особливостями самооцінки особистості. 18
РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ ТА САМООЦІНКИ 22
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Принципи психологічно-педагогічної діагностики осіб з тяжкими порушеннями мовлення

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 6
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ 21
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ВАЖКИХ ПОРУШЕННЯХ МОВИ У ДІТЕЙ 31
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………39

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Бачення майбутнього в підлітковому віці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. 6
1.1.Теоретичний аналіз проблеми ставлення до майбутнього в юнацькому віці”. 6
1.2.Світоглядна свідомість і установка: співвідношення і взаємозв’язок в процесі соціалізації і становлення особи. 10
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ УСТАНОВОК В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКА 14
2.1. Особливості світовідображення підлітка у відповідності із потребами соціалізації”. 14
2.2. Специфіка світовідношення і вплив світоглядних установок на соціальну поведінку підлітка. 18
2.3. Фактори формування світоглядної культури підлітка. 19
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Розвиток логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 7
1.1. Феномен мислення в психолого-педагогічній літературі. 7
1.2. Види мислення, розумові операції, якості розуму. 10
1.3. Особливості мислення молодшого школяра. 15
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 21
2.1. Педагогічні умови розвитку логічного мислення. 21
2.2. Вплив навчання на розвиток мислення у учнів молодшої школи. 23
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 28
3.1. Методи і методики вивчення мислення молодших школярів. 28
3.2. Процедура проведення експерименту. 30
3.3. Кількісний і якісний аналіз результатів констатуючого експерименту. 31
3.4. Система занять по розвитку мислення молодших школярів. 31
3.5. Результати контрольного експерименту. 33
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості оцінювання особистісно-значущих життєвих подій людини

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ОСОБИСТІСТЬ НА ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ 5
1.1. Час життя і психологічний вік людини. 5
1.2. Значуща подія в житті особистості. Вплив подій на формування власного майбутнього. 12
1.3. Значення переживання кризи особистістю на життєвому шляху. 18
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 27
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РОЗУМІННЯ ДІТЬМИ СВОГО ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ 31
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 40

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 6
1.1. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників. 6
1.2. Соціально-психологічна характеристика злочинної поведінки неповнолітніх. 13
1.3. Мотивація насильницьких злочинів. 17
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ, ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ І ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ В ПРОЯВІ Я-КОНЦЕПЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 23
(ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 23
РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА ЮНЕВАНОЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 30
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Емоції. Характеристика емоційних станів (настрій, ефект, стрес, фрустрація, пристрасті)

ВСТУП 2
1. Загальне поняття про емоції, почуття, волю. 4
2. Характеристика емоційної сфери особистості. 8
3. Емоції та їх функції. 13
ВИСНОВКИ 18

Контрольна робота, 2009р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Психологічний аналіз лідерства в підлітковому віці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЛІДЕРСТВО ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 6
1.1. Поняття лідерства. 6
1.2. Теорії лідерства. 9
1.3. Стилі лідерства та типи лідерів. 13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСТВА У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 19
2.1. Педагогічний супровід підліткового лідерства. 19
2.2. Підліток – лідер та оточуюче його середовище. 23
РОЗДІЛ 3. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ НАСТАНОВИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Підготовка молодої сім’ї до вагітності

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДОЇ СІМ’Ї ДО ВАГІТНОСТІ 10
1. Особливості фізичної та психологічної підготовки подружжя до вагітності. 10
1.2. Інформаційна освіченість як необхідні передумова успішного перебігу вагітності. 23
РОЗДІЛ 2. ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В СІМ’Ї ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 33
2.1. Природа ризиків та конфліктів, що виникають в родині протягом вагітності. 33
2.2. Шляхи подолання та запобігання ризикам. 37
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ МОЛОДИХ РОДИН ПРОТЯГОМ ВАГІТНОСТІ 43
ВИСНОВКИ 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 71

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Корекція і мотивація запобігання невдач у старшому дошкільному віці

ПЛАН 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Основні теоретичні підходи до вивчення невдач у старшому дошкільному віці. 6
1.2. Фактори виникнення негативної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. 14
1.3. Психологічні особливості мотиваційної сфери. Формування самосвідомості дитини у старшому дошкільному віці. 20
РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ТА САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 29
2.1. Загальний огляд обґрунтування вибору методик дослідження мотиваційної сфери та самосвідомості старших дошкільників. 29
2.2. Методика та організація дослідження психологічних особливостей мотиваційної сфери та самосвідомості старших дошкільників. 36
2.3.Аналіз результатів мотиваційної сфери. 45
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ НЕВДАЧ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 56
3.1. Програма запобігання невдач у старшому дошкільному віці. 56
3.2. Мета, завдання та аналіз формуючого експерименту. 68
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 77

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Сенсорний розвиток дитини молодшого дошкільного віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ: ЗМІСТ, СТРУККТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ 5
1.1. Становлення і розвиток теорії сенсорного виховання молодшого дошкільного віку. 5
1.2. Сенсорна культура і розумове виховання дитини. 9
1.3. Вікові етапи сенсорного розвитку дитини. 13
РОЗДІЛ 2 ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР В ДНЗ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 18
(ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 18
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Формування національної свідомості у старшокласників

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 6
РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 11
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА) 21
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Виховання у дітей дошкільного віку поваги до батьків

ВСТУП 3
ГЛАВА І. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ 6
ГЛАВА ІІ. ВИДИ БАТЬКІВСЬКОГО АВТОРИТЕТУ 13
ГЛАВА ІІІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ І ДОРОСЛИХ 17
(КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 17
ГЛАВА IV СИСТЕМА РОБОТИ З ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОВАГИ ДО БАТЬКІВ 21
(ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 21
ГЛАВА V. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 24
ВИСНОВКИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Адекватна самооцінка як основа повноцінної особистості

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ САМООЦІНКИ В ПРОЦЕСІ ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Місце самооцінки в розвиненій самосвідомості. 6
1.2. Формування адекватної самооцінки у дитини. 13
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 23
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Психологічні особливості кохання

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПСИХОАНАЛІЗ ПОЧУТТЯ КОХАННЯ 7
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО КОХАННЯ І ШЛЮБУ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПСИХОЛОГІЧНИМ ТИПОМ ОСОБИСТОСТІ 17
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Основні напрямки професійної діяльності соціального педагога в колективі сучасної школи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 5
1.1. Історичний огляд трансформації завдань соціального виховання в системі шкільної освіти. 5
1.2. Сучасні аспекти соціального виховання в школі (зарубіжний досвід). 8
1.3. Умови соціально-педагогічного виховання в українських реаліях. 12
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 17
2.1. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в системі ЗНЗ України. 17
2.2. Функції та напрями роботи соціального педагога в системі загальноосвітнього навчального закладу. 21
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 28
3.1. Соціально-виховна спрямованість діяльності соціального педагога школи № 28
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Виховання у дітей старшого дошкільного віку культури поведінки

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ В ДОШКІЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 6
РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ (“МАЛЯТКО, ДИТИНА”) З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ 12
РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ (КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 18
РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА РОБОТИ ПО ВИХОВАННЮ НАВИЧОК КУЛЬТУРНОЇ ПОВЕДІНКИ (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 21
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, 2009р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Інтраперсональні конфлікти у жінок, як зазнали насильства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІНТРАПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ: ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 6
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ НАСИЛЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА. НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї. 14
РОЗДІЛ 3. ВИНИКНЕННЯ ІНТРАПЕРСОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ У ЖІНОК, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЛЯ В РОДИНІ. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. 19
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Особливості емоційної сфери дітей, позбавлених батьківського піклування

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ 6
1.1. Соціальна ситуація розвитку дітей, позбавлених батьківського піклування. 6
1.2. Особливості емоційної сфери дітей, позбавлених батьківського піклування. 11
1.3. Специфіка самосвідомості та образу «Я» в дітей, позбавлених батьківської уваги. 16
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБІРКИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 22
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ РОДИНИ В СОЦІАЛЬНИХ СИРІТ В УМОВАХ ПЕРЕБУВАННЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ 27
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 46

Дипломна робота, 2010 рік. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Контрольна робота з психології

1. СТАДІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 3
2. ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ СВІДОМОГО І НЕСВІДОМОГО У ЛЮДСЬКІЙ ПСИХІЦІ  7
3. ВОЛЯ ЯК РЕГУЛЯЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ  13
4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

Контрольна робота, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Психологія суїциду

ВСТУП 3
1. Ознаки психологічної кризи. 4
2. Загальні риси самогубств. 7
3. Міфи і реалії суїциду. 10
4. Стадії суїцидальної активності 13
5. Основні завдання у спілкуванні з потенційним самогубцем 14
ВИСНОВКИ 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 20

Реферат, рік – 2011, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Теорія масової комунікації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 6
1.1. Історія масової комунікації. 6
1.2. Масова комунікація як явище. 9
РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ПРО МАСОВИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ВПЛИВ 17
2.1. Масовий вплив як комунікаційний процес 17
2.2. Основні технології масового комунікаційного впливу. 26
2.3. Масовий комунікаційний вплив на розвиток молодшого школяра 29
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Спілкування у старшому дошкільному віці. Функції спілкування

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПІЛКУВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 6
1.1 Поняття спілкування, його види і значення для розвитку дітей дошкільного віку 6
1.2 Роль і функції спілкування в психічному розвитку дітей 11
1.3 Мотиви та засоби спілкування у дітей старшого дошкільного віку. 19
1.4 Форми спілкування дітей старшого дошкільного віку з однолітками 26
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 30
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 31
2.1 Дослідження залежності спілкування від статусного положення в групі 31
2.2 Формуючий експеримент 34
2.3 Методика контрольного експерименту 38
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 42
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 45
ДОДАТКИ 49

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Психологічні новоутворення дошкільників середнього віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ВІКОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ТА ЇХ РОЛЬ У ДОШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 6
1.1. Вікові психологічні новоутворення 6
1.2. Психологічні новоутворення дошкільного віку 8
1.3. Уява як центральне психологічне новоутворення дошкільного віку 13
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 16
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО НОВОУТВОРЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ 18
2.1. Організація емпіричного дослідження 18
2.2. Аналіз отриманих результатів 20
2.3. Аналіз результатів контрольного етапу 22
ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 25
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29
ДОДАТКИ 31

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Розвиток мовлення в ранньому віці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ В РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 5
1.1.Різноманітні погляди на природу та передумови виникнення мовлення 5
1.2.Феномен автономного мовлення та виникнення слів у дитини 17
1.3.Засвоєння граматичної побудови мовлення на 3-му році життя 20
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ I 22
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 24
2.1. Методи та організація дослідження 24
2.2. Аналіз результатів дослідження. 30
2.3. Методичні рекомендації з розвитку мовлення в ранньому віці за допомогою дидактичних іграшок 34
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 37
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Психологічні новоутворення раннього віку

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ РАННЬОГО ВІКУ 6
1.1. Особливості психологічного розвитку дітей раннього віку 6
1.2. Характеристика центральних психологічних новоутворень раннього дитячого віку 10
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 17
РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО ВІКУ 18
2.1. Організація емпіричного дослідження. Опис методик 18
2.2. Аналіз результатів дослідження 23
2.3. Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми раннього віку 27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Психологiчнi особливостi мислення i мовлення хлопчикiв i дiвчаток старшого дошкiльного вiку (5-6 рокiв.)

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. МИСЛЕННЯ I МОВЛЕННЯ ЯК НАЙВАЖЛИВIШI ПСИХОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI ДIТЕЙ 5-6 РОКIВ 7
1.1. Особливості мовлення дітей дошкільного віку 7
1.2. Особливості мислення дітей дошкільного віку. 12
РОЗДІЛ ІІ ВIДМIННОСТI МИСЛЕННЯ I МОВЛЕННЯ РОЗВИТКУ ХЛОПЧИКIВ I ДIВЧАТОК 5-6 РОКIВ:ЕМПIРИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ 20
2.1. Організація емпіричного дослідження. Опис методик. 20
2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження. 23
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32
ДОДАТКИ 34

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Зміст і характер мрій дітей дошкільного віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕР МРІЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Мрія як особливий вид уяви. 6
1.2. Психологічні особливості мрій дітей дошкільного віку. 9
РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ І ХАРАКТЕРУ МРІЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 15
2.1. Опис етапів дослідження та використаних методик. 15
2.2. Аналіз отриманих результатів. 19
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн

120
Детальніше
Вплив прочитаного на настрій і самопочутті людини
Реферат, 10 сторінок, рік – 2014, вартість – 40 грн.
40
Детальніше
Психологічні особливості особистісного розвитку в старшому дошкільному віці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Роль дитини-дошкільника в формуванні дитини, як особистості 6
1.2. Роль сім’ї в розвитку дитини 10
1.3. Особливості психологічного впливу дорослих на розвиток особистості дитини дошкільного віку 13
1.4. Вплив ровесників на розвиток властивостей особистості дитини дошкільного віку 17
Висновки до розділу І 20
РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 22
2.1. Опис методів та методик проведення дослідження 22
2.2. Результати дослідження та їх аналіз 33
Висновки до другого розділу 36
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Психолого-педагогічні аспекти ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 6
1.2. Психологічні особливості виховання дітей раннього віку 9
1.3. Програмові завдання щодо виховання дітей раннього дошкільного віку 15
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 22
РОЗДІЛ2 ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ДНЗ 23
2.1. Форми та методи виховання дітей раннього дошкільного віку 23
2.2. Методичні рекомендації для вихователів щодо виховання дітей раннього віку 27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 30
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
“Я-ідеальне” та “Я-реальне” у структурі самооцінки студентів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І «Я-ІДЕАЛЬНЕ» ТА «Я-РЕАЛЬНЕ» ТА ЇХ МІСЦЕ В «Я-КОНЦЕПЦІЇ» СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 5
1.1. Поняття я-концепції особистості 5
1.2. Я-реальне та Я-ідеальне як компоненти особистості 10
1.3. Механізм співвідношення між Я-реальним і Я-ідеальним 12
1.4. Місце «професійної Я-концепції» в структурі Я-концепції студента як майбутнього фахівця 20
Висновки до І-го розділу 25
РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ-НЕУЗГОДЖЕНОСТІ МІЖ «Я-РЕАЛЬНИМ» ТА «Я-ІДЕАЛЬНИМ» У СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ 27
2.1. Методика, опис та характеристика дослідження 27
2.2. Аналіз отриманих результатів 32
Висновки до ІІ-го розділу 35
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Емоційні аспекти міжособистісного сприйняття. Феномени атракції

ВСТУП 3
1.1. Специфіка емоційних аспектів міжособистісного сприйняття 4
1.2. Феномен «атракції» та його місце в сучасній психології спілкування 6
1.3. Деякі аспекти психологічної корекції емоційних відносин та міжособистісного сприйняття 10
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

Контрольна, “Психологія ділового спілкування”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Уявлення про своє майбутнє у старших підлітків (юнаків)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 6
1.1. Образ майбутнього і його розуміння в психологічній науці 6
1.2. Особливості формування образу майбутнього в підлітковому віці 12
Висновки до 1-го розділу 13
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ УСТАНОВОК В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКА 15
2.1. Особливості світовідображення підлітка у відповідності із потребами соціалізації 15
2.2. Специфіка світовідношення і вплив світоглядних установок на соціальну поведінку підлітка 19
2.3. Фактори формування світоглядної культури підлітка 20
Висновки до 2-го розділу 23
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЧЕННЯ Я-ОБРАЗУ ТА ОБРАЗІВ МАЙБУТНЬОГО В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 24
3.1. Коротка характеристика методик, вибірки, етапів дослідження 24
3.2. Аналіз отриманих результатів емпіричного дослідження 28
Висновки до 3-го розділу 32
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Психолого-педагогічні методи виховання і розвитку національної свідомості

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУТНЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 6
1.1. Психологічні основи виховання національної самосвідомості 6
1.2. Мета, завдання та пріоритети сучасного національного виховання в Україні 10
Висновки до І-го розділу 22
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА) 23
2.1. Характеристика експериментального дослідження 23
2.2. Аналіз результатів дослідження 27
Висновки до ІІ-го розділу 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Особливості мислення майбутніх психологів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 6
1.1. Соціальне мислення в професійній діяльності психолога 6
1.2. Проблеми формування професійного мислення майбутніх психологів 9
1.3. Теоретичні аспекти розвитку креативного мислення майбутніх психологів 14
Висновки до І-го розділу 18
РОЗДІЛ II. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 20
2.1. Характеристика дослідження (вибірка, методики, мета, результати) 20
2.2. Аналіз результатів дослідження 25
Висновки до ІІ-го розділу 27
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Роль психодинамічної теорії у соціальній роботі

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД У ПСИХОСОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 6
1.1 Характеристика основних психодинамічних теорій 6
1.2 Психодинамічна модель соціальної роботи 17
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ КОНФЛІКТІВ ОСОБИСТОСТІ 23
2.1. Характеристика емпіричного дослідження: мета, хід дослідження, опис методик 23
2.2. Аналіз результатів дослідження 24
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Особливості міжособистісних конфліктів у навчальній діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНФЛІКТІВ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА ТА МІСЦЯ КОНФЛІКТУ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 7
1.1. Конфлікт, його визначення, сутність, аналіз 7
1.2. Конфлікти в студентському середовищі: проблеми діагностики і врегулювання 10
РОЗДІЛ ІІ ПРИЧИНИ, ЗМІСТ ТА ПРОФІЛАКТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ВНЗ 14
2.1. Характеристика емпіричного дослідження: хід дослідження, методики, аналіз результатів 14
2.2. Профілактика конфліктів у студентському середовищі 20
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Психологія людського взаєморозуміння

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 7
1.1. Психологічні особливості перцепції та її чинники 7
1.2. Механізми людського взаєморозуміння 9
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 14
РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДСЬКОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 15
2.1. Характеристика та методика дослідження 15
2.2. Результати дослідження та їх аналіз 19
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 20
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК