Методика викладання

Збагачення словнику дітей образними виразами в процесі ознайомлення з художньою літературою

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ЇХ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ХУДОЖНЬОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ 6
1.1. Змістовний аспект мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 6
1.2. Розвиток мовлення дітей при ознайомленні із художньою літературою. 8
1.3. Теоретичні засади словникової роботи. 16
РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЬ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕКСПРЕСИВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 19
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 29

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Методика викладання англійської мови

ВСТУП……………..3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ…………..5
1.1. Аналіз публікацій………………5
1.2. Диференційований підхід в навчанні англійській мові…………..7
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ ЗОШ………….9
2.1. Методологічні аспекти індивідуалізації навчального процесу……………9
2.2. Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови………….10
2.3. Реалізація індивідуального підходу засобом рольових ігор……………..18
ВИСНОВКИ….24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…….26

Курсова, 2009р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Розвиток творчості і уяви дітей на заняттях з малювання нетрадиційними техніками

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ 6
РОЗДІЛ 2. ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ, ЇХ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 11
РОЗДІЛ 3. РІВЕНЬ ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ ТЕХНІКАМИ МАЛЮВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ ВРАЖЕНЬ ВІД ОТОЧУЮЧОЇ ДІЙСНОСТІ (КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 15
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ В МАЛЮВАННІ (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 18
РОЗДІЛ 5. ВИЯВЛЕННЯ ЗМІН У ВМІННЯХ ДІТЕЙ ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ПОЧУТТІВ, ДУМОК, ФАНТАЗІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНОМАНІТНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Курсова, 2010р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування у дітей старшого дошкільного віку комунікативних умінь засобами народної гри

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 8
1.1. Теоретико-методичні засади розвитку зв’язного мовлення у дітей на етапі дошкільного дитинства. 8
1.2. Комунікативні навички та чинники, що впливають на їх формування в дитячому віці. 10
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 16
РОЗДІЛ 3. СТАН ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГОР ТА ФОЛЬКЛОРУ У КОМУНІКАТИВНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ (КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 21
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ІГОР (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 23
РОЗДІЛ 5. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ У ДІТЕЙ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ (КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

Курсова, 2010р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Вивчення творчості Дмитра Білого у школі

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 5
1.1. Філософсько-освітні та психолого-педагогічні засади методики викладання української літератури в старшій школі. 5
1.2. Діалогічно-екзистенціальна парадигма в контексті традиційного викладання української літератури в старшій школі. 8
РОЗДІЛ 2. ПОСТАТЬ Д. БІЛОГО ТА ЙОГО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
РОЗДІЛ 3 ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ РОМАН Д. БІЛОГО «БАСАВРЮК ХХ» 20
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 28

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 6
РОЗДІЛ 2 ДИДАКТИЧНА ГРА ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 25
2.1. Поняття дидактичної гри. 25
2.2. Особливості застосування дидактичної гри при засвоєнні дітьми лексичного багатства мови 27
2.3. Метод дидактичної гри при розвитку в дошкільників граматичних мовленнєвих навичок 33
2.3.1. Розвиток словотворчих вмінь дошкільників. 35
2.3.2. Формування навичок зв’язного мовлення дошкільників на морфологічному рівні. 40
2.3.3. Значення дидактичної гри у розвитку синтаксичних умінь дошкільнят. 44
2.4. Проблемні ситуації при використанні дидактичної гри у процесі розвитку зв’язного мовлення дітей. 46
РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ (ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 50
ВИСНОВКИ 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 71

Дипломна робота, рік – 2010, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Розвиток дискусійних умінь як компонента інтерактивної компетентності учнів у процесі вивчення морфології (7 клас)

Вступ…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДИСКУСІЙНИХ УМІНЬ ЯК КОМПОНЕНТА ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ………..6
1.1. Дискусія, як лінгводидактична категорія…………………………3
1.2. Лінгводидактичні методи використання інтерактивних методів..11
Висновок до І розділу ..……………………………………………………….18
РОЗДІЛ ІІ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИРОБЛЕННЯ ДИСКУСІЙНИХ ВМІНЬ……………………………………………………………………………19
2.1. Аналіз програм і підручників вивчення української мови в 7-му класі……………………………………………………………………………19
2.2. Рівні сформованості дискусійних вмінь…………………………..24
Висновок до ІІ розділу ……………………………………………………….38
Висновки………………………………………………………………………40
Список використаних джерел та літератури……………………………..44

Курсова робота “Методика навчання української мови”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Система роботи формування риторичних умінь учнів загальноосвітньої школи на уроках української мови

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИТОРИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 7
1.1.Вивчення риторики в загальноосвітній школі як лінгвістична проблема. 7
1.2.Психолого-педагогічні умови вивчення риторичних умінь. 14
РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА РОБОТИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 20
2.1.Аналіз програм і підручників загальноосвітньої школи. 20
2.2.Шляхи і засоби формування риторичних умінь в учнів загальноосвітньої школи. 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методика роботи учнів з підручником (на прикладі одного з розділів програми з біології)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВ ІЗ ПІДРУЧНИКОМ БІОЛОГІЇ 6
1.1. Характеристика сучасних підручників із біології та можливостей підручника в процесі організації освітньої роботи 6
1.2. Розвиток вмінь пізнавальної діяльності засобами сучасного шкільного підручника із біології 7
1.3. Робота учнів із підручником біології як компонент процесу організації учнівської самоосвіти 11
РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ПІДРУЧНИКОМ БІОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (НА ПРИКЛАДІ 6-ГО КЛАСУ НАВЧАЛЬНОЇ ШКОЛИ) 20
2.1. Підручник біології як фундамент формування цілісних знань учнів 20
2.2. Методи та технології організації навчального процесу із використанням підручника біології в 6-му класі 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Методика формування цілісних знаннь школярів про організми (рослинний, тваринний, людини)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА КУРСОМ «ЖИВІ ОРГАНІЗМИ» (6 КЛАС) 6
1.1. Загальні вимоги до викладання курсу біології в школі та сучасні методики викладання предмету. 6
1.2. Загальна характеристика програми «Живі організми» та її викладання в 6-х класах ЗНЗ 11
РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНИХ ЗНАНЬ ПРО ОРГАНІЗМИ В 6 КЛАСІ 18
2.1. Актуальні практичні методи, форми та засоби організації навчального процесу з вивчення курсу «Живі організми» на уроках біології 18
2.2. Розробка уроку-гри з теми «Будова живих організмів» для 6-го класу, із врахуванням функціональної асиметрії головного мозку 25
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Гра як засіб активізації навчально – пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу)

РОЗДІЛ 1 ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5
1.1. Дидактичні ігри як складова сучасних освітніх технологій 5
1.2. Ігрові методи та їх дидактичне значення 16
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 22
2.1. Дидактичні ігри на уроках біології 22
2.2. Практичне застосування дидактичних ігор в процесі викладання біології у 8-класах ЗНЗ (на прикладі конспекту уроку-гри «різноманіття типу «Молюски») 26
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 40

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн
150
Детальніше
Формування ключових компетентностей учнів на уроках географії

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗНЗ: СТРУКТУРА, ПОКАЗНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 6
1.1. Характеристика понятійного апарату 6
1.2. Ключові компетенції та особливості їх утворення 10
РОЗДІЛ ІІ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗНЗ 13
2.1. Формування ключових компетентностей на уроках географії як умова підвищення якості освіти школярів 13
2.2. Додаткові можливості формування ключових компетенцій в процесі самостійної діяльності учнів 21
РОЗДІЛ ІІІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В 7-МУ КОАСІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ 30
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 45

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Методика розвитку мовлення дітей раннього віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 6
1.2. Психологічні особливості мовленнєвого розвитку дітей раннього віку 11
1.3. Форми та методи розвитку мовлення дітей в ранньому віці 17
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 20
РОЗДІЛ ІІ РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДНЗ ТА В РОДИНІ 21
2.1. Експериментальне дослідження із розвитку мовлення дітей раннього дошкільного віку 21
2.2. Методичні рекомендації із розвитку мовлення в дітей раннього віку 24
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 27
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30
ДОДАТКИ 32

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК