Менеджмент підприємства

Сучасний менеджер в індустрії туризму

Вступ 3
Розділ 1. КЕРІВНИК ТА ЙОГО ФУНКЦІЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ 6
1.1. Сутність роботи менеджера 6
1.2. Основна функція менеджера 9
1.3. Категорії менеджерів 13
Розділ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ 17
2.1. Технологія стилів керівництва 17
2.2. Конфлікти як об’єкт керівництва 24
Розділ 3. МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 28
Висновок 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Організація сфери туризму як відкрита система

Вступ 3
Розділ 1. Системний підхід до управління сучасною туристичною організацією: теоретичні аспекти 5
1.1. Організація сфери туризму як відкрита система 5
1.2. Вплив зовнішнього середовища на управління підприємством 12
Розділ 2. Дослідження існуючої системи управління туристичної фірми «А-ТУРС» 20
2.1. Оцінка основних підсистем управління підприємством 20
2.2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 29
Розділ 3. Основні напрямки удосконалення управління на туристичній фірмі «А-ТУРС» 39
Висновки 48
Список використаних джерел 52
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Управлінські ролі менеджменту

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РОЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА 5
1.1. Роль менеджера в організації 5
1.2. Характеристика управлінських ролей менеджера 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РОЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 14
2.1. Економічна характеристика підприємства 14
2.2. Дослідження управлінських ролей менеджерів на підприємстві ВАТ «Фарлеп-Інвест» 19
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 25
3.1. Удосконалення мотиваційного механізму підприємства в рамках здійснення управлінських ролей менеджерів 25
3.2. Напрями удосконалення організації праці менеджера на підприємстві 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формальні та неформальні групи на підприємстві сфери туризму

Вступ 3
Розділ 1 . Загальна характеристика груп 6
1.1. Суть трудових груп 6
1.2. Характеристика трудових колективів 12
Розділ 2. Класифікація трудових колективів в готелі «Україна» 17
2.1.Формальні групи в готелі «Україна» 17
2.2. Неформальні групи в готелі «Україна» 22
Розділ 3. Підвищення ефективності формальних та неформальних груп готелю «Україна» 25
Висновок 31
Список використаної літератури 35
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Делегування діяльності: теорія та практика

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади делегування діяльності 5
1.1. Сутність та значення делегування повноважень 5
1.2. Види делегування повноважень 11
Розділ 2. Практика застосування делегування діяльності на підприємстві ТОВ «Неохімікі Україна» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Неохімікі Україна» 15
2.2. Здійснення делегування повноважень на підприємстві 22
Розділ 3. Напрямки удосконалення делегування діяльності на ТОВ «Неохімікі Україна» 28
3.1. Фактори перешкод делегуванню діяльності на ТОВ «Неохімікі Україна» та шляхи їх подолання 28
3.2. Напрями підвищення кваліфікації управлінського персоналу на підприємстві 36
Висновки 41
Список використаних джерел 45
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Комунікації в менеджменті

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………..5
1.1. Сутність комунікацій та комунікаційного процесу……………………………5
1.2. Видова класифікація комунікацій …………………………………………….8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»……………………………….………11
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………..11
2.2. Аналіз комунікаційних процесів на підприємстві……………………………15
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»…………………………….…..19
3.1. Напрямки підвищення ефективності комунікацій на підприємстві……….19
3.2. Покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві ………………………………………………………………………..23
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………29
ДОДАТКИ

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Організація взаємодії, як функція менеджменту на підприємстві сфери туризму

Вступ 3
Розділ І. Зміст функції “організація” та її значення 6
1.1. Організація процесів менеджменту 6
1.2. Класифікація організаційних структур 12
1.3. Структурна побудова управління організацією сфери туризму 17
Розділ ІІ. Застосування функції організації на туристичному підприємстві «САМ» 20
2.1. Організаційна структура підприємства та зв’язки взаємодії 20
2.2. Аналіз функції організації на об’єкті дослідження 28
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення організації взаємодії туристичного підприємства «САМ» 33
3.1. Корпоративна культура та соціально-етична політика на підприємстві 33
3.2. Методи покращення функції організації 39
3.3. Напрями поліпшення організації праці керівника 45
Висновок 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Наукові школи в менеджменті, їх виникнення та еволюція

Вступ 3
Розділ 1. Еволюція наукових шкіл в менеджменті 6
1.1. Школи наукового управління 6
1.2. Школи адміністративного управління 11
1.3. Школи Фордизму 16
1.4. Школи поведінкового управління 18
Розділ 2. Практика застосування надбань шкіл менеджменту 21
2.1. Оцінка основних підсистем управління підприємством ЗАТ «Туристична агенція «Либідь-Київ» 21
2.2. Здійснення функцій менеджменту на підприємстві 31
2.3. Застосування принципів менеджменту 43
Розділ 3. Практичне впровадження позитивного досвіду наукових шкіл на ЗАТ «Туристична агенція «Либідь-Київ» 46
3.1. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві 46
3.2. Удосконалення системи мотиваційного механізму на підприємстві 52
Висновок 59
Список використаних джерел 64
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Мотивація праці на туристичних підприємствах та напрями її удосконалення

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на туристичних підприємствах………………………………………………………………………..6
1.1. Сутність та значення мотивації праці на туристичних підприємствах …….6
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом на туристичних підприємствах ………………………………………………………………………24
1.3. Мотивація та ефективність діяльності підприємства……………………….29
Розділ 2. Система реалізації, управління мотивацією туристичного підприємства ТОВ «А-ТУРС»……………………………………………………..38
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства ……………………………….38
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «А-ТУРС»……….52
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………………57
Розділ 3. Ефективність управління мотивацією туристичного підприємства в умовах глобалізації …………………………………………………………………64
3.1. Шляхи вирішення проблем мотивації праці персоналу на туристичному підприємстві «А-ТУРС»……………………………………………………………64
3.2. Основні напрямки удосконалення управлінням мотивацією персоналу на туристичному підприємстві ……………………………………………………….72
3.3. Вплив удосконалення мотивації праці персоналу на діяльність ТОВ «А-ТУРС»……………………………………………………………………………….80
Висновки……………………………………………………………………………84
Список використаних джерел……………………………………………………..93
Додатки

Рік – 2010, вартість – 290 грн.

290
Детальніше
Адміністративні методи управління готельним підприємством

Вступ……………………………………………………………………………..3
1. Сутність і класифікація методів менеджменту….…………………………..5
2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»………………………………………………………… ………..….12
3. Сукупність адміністративно-розпорядчих методів управління ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»………….………………………………..18
4. Підвищення дієвості адміністративно-розпорядчих методів ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»…………………………………………..22
Висновки та пропозиції…………………………………………………………30
Список використаних джерел…………………………………………………..33
Додатки

Рік – 2009, вартість – 90 грн.

90
Детальніше
Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють
1.2. Методи визначення показників конкурентоспроможності торговельного підприємства
1.3. Мета та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ “РОТИС” НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ
2.1. Динаміка показників конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому ринку
2.2. Динаміка показників конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку
2.3. Аналіз програм розвитку експортної діяльності ТОВ “РОТИС”
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ “РОТИС”
3.1. Аналіз маркетингової стратегії підприємства в умовах фінансово-економічної кризи.
3.2. Формування програми збільшення збуту продукції ТОВ “РОТИС” на основі максимального використання конкурентних переваг
3.3. Шляхи удосконалення програм підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Рік – 2009, 105 сторінок, вартість – 290 грн.

290
Детальніше
Управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання

ВСТУП…………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах
1.1. Суть, принципи і методи управління збутовою діяльністю підприємства ……………………. 7
1.2. Особливості організації збутової діяльності в сучасних умовах господарювання ………………. 17
РОЗДІЛ 2. Дослідження системи управління збутовою діяльністю на тов “Ротис”
2.1. Аналіз результатів збутової та господарської діяльності підприємства ………….. 29
2.2. Дослідження прибутковості збутової діяльності підприємства ………………..…………………………………………………… 39
2.3. Оцінка впливу зовнішнього середовища на систему збуту ТОВ “Ротис” ……………………………………………………………………….. 55
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства
3.1. Впровадження нової продукції як напрямок підвищення ефективності збутової діяльності ТОВ “Ротис” ……………………. 70
3.2. Застосування системи стратегічного управління у галузі збутової діяльності ………………….. 77
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 93
ДОДАТКИ………………………………………………… 98

Дипломна робота, 2004р. Вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Стрес як ситуація в управлінні та її подолання

Вступ 3
1. Поняття стресу в менеджменті та його наслідки для працівників 5
2. Причини виникнення стресу в організації 9
3. Конфлікт в організації, як передумова виникнення стресової ситуації, можливості його вирішення 13
4. Делегування повноважень, як дієвий метод зменшення ризику виникнення стресів на підприємстві 19
5. Методи подолання стресу в організаціях 21
Висновок 28
Список використаної літератури 30

Курсова робота, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Організація діяльності та взаємодії, як функція менеджменту на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ І. Організація як функція менеджменту…………………………………………5
1.1. Зміст функції “організація” та її значення……………………………………….5
1.2. Організація процесів менеджменту…………………………………………………8
1.3. Структурна побудова управління організацією……………………………..15
Розділ ІІ. Застосування функції організації на ТОВ „Ротис”……………………18
2.1. Характеристика ТОВ „Ротис”……………………………………………………….18
2.2. Аналіз організаційної діяльності на ТОВ „Ротис” …………………………23
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення організації діяльності підприємства…….28
3.1. Методи покращення функції організації……………………………………….28
Висновок……………………………………………………………………………………………….32
Список використаних джерел………………………………………………………………..34
Додатки

Курсова робота, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Становище сучасного менеджменту в Україні заснованого на ринковій економіці

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3
Розділ І. Теоретичні основи менеджменту, заснованого на ринковій економіці…………………………………………………………………………………………………..7
1.1. Сутність й значення менеджменту в ринковій економіці……………………7
1.2. Інформаційне забезпечення менеджменту, заснованого на ринковій економіці………………………………………………………………………………………..14
1.3. Інноваційна діяльність, як необхідна умова сучасного менеджменту в умовах ринкової економіки……………………………………………………………..20
Розділ ІІ. Сучасний стан менеджменту в Україні………………………………………25
2.1. Напрямки розвитку менеджменту в Україні…………………………………….25
2.2. Використання інформаційних технологій в сучасному менеджменті…………………………………………………………………………………..32
2.3. Напрямки удосконалення процесу менеджменту в Україні……………..35
Висновки………………………………………………………………………………………………..38
Список використаних джерел………………………………………………………………….41

Курсова робота, 2006р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Контролювання на підприємстві сфери туризму та шляхи підвищення його ефективності

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3
1. Сутність процесу контролювання та його значення для розвитку підприємства туристичної сфери…………………………………………………………..6
2. Дослідження процесу контролювання на ТОВ АП „Континент” та факторів, що на нього впливають…………………………………………………………13
3. Загальна характеристика діяльності ТОВ АП „Континент”…………………..19
4. Напрямки покращення процесу контролювання на ТОВ АП „Континент”………………………………………………………………………………………..26
Висновки…………………………………………………………………………………………………30
Список використаної літератури………………………………………………………………35
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Управління комунікаційною діяльністю підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади комунікаційної діяльності на підприємстві………5
1.1. Сутність комунікацій та комунікаційного процесу……………………………….5
1.2. Види комунікацій в організації…………………………………………………………..12
Розділ 2. Аналіз комунікаційного процесу на ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………………………………………17
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”……………………………………………………………………17
2.2. Аналіз комунікаційних процесів на ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”…………………………………………………………………..23
Розділ. 3. Напрямки удосконалення комунікаційної діяльності ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”…………………………………..28
3.1. Зарубіжний досвід розв’язання досліджуваної проблеми……………………28
3.2. Шляхи удосконалення міжособових та організаційних комунікацій на ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”………………….33
Висновки………………………………………………………………………………………………..40
Список використаної літератури……………………………………………………………..43
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Інформаційне забезпечення підприємства готельно-ресторанного господарства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Роль інформації та інформаційного забезпечення у роботі менеджера……………………………………………………………………………………………………..5
2. Загальна характеристика діяльності готельного комплексу „Київ”……11
3. Організація інформаційного забезпечення АРМ менеджера персоналу на ТОВ „Готель „Київ”………………………………………………………………………………..16
4. Використання інформаційних технологій в ТОВ „Готель „Київ”………24
5. Проблеми інформаційного та інформаційного-технічного забезпечення управління персоналом ТОВ „Готель „Київ” та напрямки їх покращення……..27
Висновки……………………………………………………………………………………………32
Список використаних джерел……………………………………………………………..35
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Мотиваційний механизм управління персоналом на ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»

Вступ…………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні основи мотиваційного механізму в підприємствах ресторанного господарства………………5
1.1. Сутність та значення мотивації праці в ресторанному господарстві……..5
1.2. Види мотивації праці в ресторанному господарстві …………………10
1.3. Характеристика впливу мотивації праці на результати діяльності підприємств ресторанного господарства…………..13
Розділ 2. Оцінка мотивації праці в ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»…….16
2.1. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві………………………..16
2.2. Дослідження впливу мотивації праці на результати діяльності ресторану…21
Розділ 3. Рекомендації щодо впровадження мотиваційного механізму в ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»…………….25
3.1. Основні напрямки удосконалення мотивації праці в ресторані…………………25
3.2. Обґрунтування заходів впровадження мотиваційного механізму на підприємстві…………….29
Висновки………………….34
Список використаної літератури………37
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Мотивація персоналу в промисловому менеджменті: методологія та практика здійснення

Вступ……………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи мотивації праці на промислових підприємствах….6
1.1. Мотивація праці, як складова управління персоналом………………………..6
1.2. Матеріальна, трудова і статусна мотивація в управлінні персоналом..13
Розділ 2. Аналіз існуючої системи мотивації праці на прикладі ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”………………………………..18
2.1. Коротка характеристика ТОВ ВКП „Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”…………..18
2.2. Аналіз матеріальних методів мотивації праці на підприємстві…………23
2.3. Аналіз нематеріальних методів мотивації праці………………………………28
Розділ 3. Напрямки удосконалення мотивації праці на підприємстві……..33
Висновки……………………………………………………………38
Список використаної літератури……………………41
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Менеджер та його місце в організації

Вступ…………………………………………………………………………………………………. 2
1. Теоретичні основи діяльності менеджера……………………………… 4
1.1.Основні риси сучасного менеджера………………………………………….. 8
1.2. Функції та навики менеджера організації…………………………………… 13
1.3. Стилі управління в роботі менеджера організації …………………………. 21
2. Практичний аспект менеджерського управління……………………………… 31
2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ „Аронакс”……………. 31
2.2. Структура та аналіз управлінського апарату підприємства……………. 37
3. Менеджер в системі управління організацією: зарубіжний досвід та перспективи в Україні …………………………………………………………….. 45
Висновки…………………………………………………………………….. 50
Список використаної літератури………………………………………….. 52
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Реклама на місці продажу та її завдання

Вступ……………………………………..3
1. Сутність реклами на місці продажу та її місце в рекламному комплексі………………………….5
2. Особливості реклами на місці продажу……………………………………………….11
3. Звукова реклама на місцях продажу……………………………………………………17
4. Дослідження проведення реклами на місці продажу тютюнових виробів…………….21
5. Реклама на моніторах як новітній засіб реклами на місцях продажу…….24
Висновок………………………….27
Список використаної літератури………………29

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Формування системи управління товарною політикою підприємства

ВСТУП……………………..……………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. Загальні аспекти управління товарною політикою підприємства 6
1.1. Поняття, сутність та місце товарної політики у господарській діяльності підприємства………………………………… 6
1.2. Основні принципи формування товарної політики підприємства та її взаємозвязки з іншими складовими маркетингової діяльності……………………………………………………… 16
1.3. Формування системи показників, що визначають ефективність управління товарною політикою підприємства… 29
РОЗДІЛ 2. Дослідження системи управління товарною політикою підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг” 35
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг”…………………………………………………………………………….. 35
2.2. Аналіз товарної політики підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг” ………………..……………………………………………………….. 39
2.3. Дослідження впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування системи управління товарною політикою підприємства………………………………………. 49
2.4. Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ „Олга-Трейдінг”………………………………………………………………….. 55
РОЗДІЛ 3. Визначення основних напрямків удосконалення системи управління товарною політикою підприємства ТОВ „Олга-Трейдінг” 70
3.1. Розробка основних напрямків удосконалення системи управління товарною політикою підприємства…….. 70
3.2. Прогнозування економічної ефективності заходів по удосконаленню системи управління товарною політикою підприємства……………………… 80
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………. 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 92

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Шляхи підвищення конкурентоспроможності упаковки для харчової продукції ЗКУ «Бліц-Пак»

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Конкурентоспроможність як найважливіший показник діяльності підприємства…………………………………………………………………………………………….6
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару……………………………..6
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару………………….14
1.3. Специфіка нецінових складових конкурентоспроможності…………….26
Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності упаковки для харчової продукції ЗКУ „Бліц-Пак”……………………………………………………………………………………….32
2.1. Аналіз результатів господарської діяльності ЗКУ „Бліц-Пак”…………….32
2.2. Аналіз маркетингового середовища ЗКУ „Бліц-Пак”………………………….46
2.3. Оцінка конкурентноспроможності упаковки для харчової продукції ЗКУ „Бліц-Пак”………………………………………………………………………………………………59
Розділ 3. Напрямки підвищення конкурентоспроможності упаковки для харчової продукції ЗКУ „Бліц-Пак”…………………………………………………………69
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань………………………………………………………………………………………………..69
3.2. Шляхи щодо удосконалення процесу виробництва упаковки для харчової продукції ЗКУ „Бліц-Пак”………………………………………………………………………79
Висновки……………………………………………………………………………………………….88
Список використаних джерел…………………………………………………………………92
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Менеджмент

1. Порівняльна характеристика змісту понять “менеджмент” та “управління”…3
2. Корпоративний дух організації ………………………………………………….9
3. Умови та причини виникнення конфліктів…………………………………….13
Список використаної літератури…………………………………………………..20

Контрольна, 2008р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Менеджмент організацій

1. Ділове середовище організацій
2. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
3. Розробити пропозиції зі створення систем стимулювання інноваційної активності робітників і спеціалістів підприємства КП „Теско”

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Контрольна з менеджменту

1.Прийоми та методи роботи менеджера в організації……………………3
2.Сучасні тенденції розвитку внутрішньофірмового менеджменту
в Украінї…………………………………………………………………….14
3. Практичне завдання……………………………………………………..23
Список використаної літератури………………………………………….25

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Операційна стратегія в сфері обслуговування

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади операційної стратегії у сфері обслуговування………………………………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення операційної стратегії у сфері обслуговування………………………………………………………………………………………………5
1.2. Доцільність формування операційної стратегії………………………………..9
1.3. Основні вимоги до операційної стратегії підприємства у сфері обслуговування…………………………………………………………………………………………….10
Розділ 2. Розробка операційної стратегії готельного комплексу „Київ”…13
2.1. Загальна характеристика діяльності готельного комплексу „Київ”…………………………………………………………………………………………………………..13
2.2. Особливості розробки операційної стратегії готельного комплексу „Київ”………………………………………………………………………………………………………….18
2.3. Визначення основних елементів операційної стратегії та видів стратегічних операційних рішень в готельному комплексі „Київ”…………………22
Розділ 3. Напрямки удосконалення розробки операційної стратегії в ТОВ „Готель „Київ”…………………………………………………………………………………………….25
3.1. Використання інформаційних технологій в ТОВ „Готель „Київ”, як інструмент удосконалення операційної стратегії………………………………………….25
3.2. Визначення мети та місії підприємства…………………………………………29
Висновки……………………………………………………………………………………………33
Список використаних джерел……………………………………………………………..35
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Типи стратегій та їх призначення

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії підприємства……………………………….5
1.1. Сутність стратегії підприємства, її значення та завдання…………………5
1.2. Фактори, що впливають на формування стратегії підприємства……..15
1.3. Типи стратегії підприємства та їх призначення………………………………20
Розділ 2. Дослідження стратегії підприємства ТОВ „Теплокомунсервіс”……………………………………………………………………………………..25
2.1. Характеристика господарської діяльності ТОВ „Теплокомунсервіс”……………………………………………………………………………………..25
2.2. Визначення загальної стратегії підприємства…………………………………29
2.3. Обґрунтування розробки стратегії розвитку підприємства ТОВ „Теплокомунсервіс”……………………………………………………………………………………..33
Висновки…………………………………………………………………………………………….42
Список використаних джерел………………………………………………………………44
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Звіт про проходження виробничої практики

Вступ………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ “Лагода”……4
1.1. Аналіз організаційно-правових характеристик ЗАТ “Лагода”………..4
1.2. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві ЗАТ “Лагода”………………………………………………………………………10
1.3. Організація виробництва й управління ЗАТ “Лагода”……………….15
Розділ 2. Аналіз та оцінка діяльності ЗАТ “Лагода”………………….18
2.1. Маркетингова діяльність ЗАТ “Лагода”……………………………….18
2.2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства…………25
2.3. Прогнозні показники діяльності підприємства………………………34
Розділ 3. Форми та системи оплати праці в ЗАТ “Лагода”…………..39
Висновки……………………………………………………………………47
Список використаних джерел……………………………………………49
Додатки

Звіт про практику, 2007р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Етика і сучасне управління

Вступ…………………………………………………………………….. 3
Розділ 1. Теоретичні засади етики в сучасному управлінні…………. 5
1.1. Сутність та поняття ділової етики………………………………… 5
1.2. Визначення етичного кодексу та етикету в сучасному управлінні …………………………………………………9
1.3. Основні принципи ділової етики…………………………………. 12
Розділ 2. Засоби вираження етики в організації……………………… 14
2.1. Основні риси та навики сучасного менеджера………………….. 14
2.2. Соціально-етична культура в сучасній організації……………… 18
2.3. Корпоративна культура в сучасному управлінні………………… 20
Розділ 3. Використання зарубіжних етичних принципів як напряму застосування етики бізнесу в сучасному управлінні………23
Висновки………………………………………………………………… 30
Список використаних джерел………………………………………….. 32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Менеджмент міжнародного туризму

Вступ………………………………………………………………………… 3
Розділ 1. Теоретичні засади міжнародного туризму…………………….. 5
1.1. Сутність міжнародного туризму та його значення…………….. 5
1.2. Формування туристичного продукту та його просування на ринку……………………………………13
Розділ 2. Управління міжнародним туризмом на ТОВ «Нептун Тревел Клаб»……………………………22
2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Нептун Тревел Клаб»………………………………22
2.2. Дослідження системи управління підприємством …………….. 27
2.3. Використання інформаційних технологій в ТОВ «Нептун Тревел Клаб»…………………………31
Розділ 3. Напрями удосконалення діяльності ТОВ «Нептун Тревел Клаб»………………………………34
3.1. Проблеми інформаційного забезпечення управління ТОВ «Нептун Тревел Клаб» та напрямки їх покращення…………..34
3.2. Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства………………………………………………………37
Висновки……………………………………………………………………. 41
Список використаних джерел…………………………………………….. 44
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Товарна політика підприємства

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи товарної політики
1.1. Сутність і роль товарної політики
1.2. Потреби і попит, як основні чинники формування товарної політики
1.3. Особливості товарної політики на різних етапах життєвого циклу
виробів
Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства і його товарна політика
2.1. Загальна характеристика підприємства ПП «Локом» і основні проблеми його функціонування
2.2. Ринкове становище підприємства
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
2.4. Діюча система комплектування товарного асортименту та обсягу
продажу
2.5. Оцінка стану оновлення і диференціації продукції
Розділ 3. Напрямки удосконалення товарної політики
3.1. Оптимізація товарного асортименту за ринками збуту
3.2. Стимулювання продажу продукції
Висновок
Література
Додатки

Дипломна робота, 2007р. Вартість – 200 грн.

200
Детальніше
Управління операційними процесами обслуговування на підприємствах невиробничої сфери

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи управління операційними процесами в підприємствах ресторанного господарства………………………………………………….5
1.1. Операційні процеси обслуговування та управління ними……………..5
1.2. Сутність, види та значення мотивації праці в ресторанному господарстві як засіб управління операційними процесами…………………….8
1.3. Контролювання як інструмент управління операційними процесами на підприємстві ресторанного господарства…………………………………..15
Розділ 2. Управління операційними процесами на ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»……………………………………………………………………….21
2.1. Коротка характеристика ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»…………………………………………………………………………….21
2.2. Оперативне управління технологічними процесами на підприємстві….25
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………………..27
2.4. Дослідження процесу контролювання ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»………………………………………………………………….30
Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення управління операційними процесами в ВАТ «Ресторанний комплекс «Мировая карта»…………………….33
3.1. Основні напрямки удосконалення мотивації праці в ресторані……………33
3.2. Напрямки покращення процесу контролювання на підприємстві………..37
Висновки…………………………………………………………………………………………………40
Список використаної літератури………………………………………………………………43
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн
50
Детальніше
Ситуаційний підхід в менеджменті

Вступ 3
1. Сутність і значення менеджменту в ринковій економіці 5
2. Визначення основних підходів в менеджменті 13
3. Основні положення ситуаційного підходу в управлінні 20
4. Ситуаційні моделі 25
Висновки 30
Список використаних джерел 32
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн
50
Детальніше
Стратегія розвитку підприємства

Вступ…………………………3
1.Теоретичні засади формування стратегії розвитку підприємства…………..6
2.Оцінювання стратегічної позиції ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» на ринку товарів та послуг………………17
3.Розробка стратегії розвитку ВАТ «Універмаг «Дитячий світ»………….….27
Висновки та пропозиції…………………………………………………………34
Список використаної літератури……………………………….37

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Управління персоналом на виробничому підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………6
1.1. Принципи і методи управління персоналом……………………………….6
1.2. Структура процесу управління персоналом……………………………….17
1.3. Сутність та значення мотивації праці в системі управління персоналом..23
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ»……………33
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………………..33
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методи управління ними на підприємстві………………………………………………………………………..51
2.3 Ефективність системи мотивації праці на підприємстві………………….56
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ ВКП «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ»………………………………………….67
3.1. Удосконалення методів управління на підприємстві…………….……….67
3.2. Удосконалення системи мотиваційного механізму на підприємстві…….73
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….86
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….91

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Застосування ділової етики на сучасних підприємствах

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ БІЗНЕСМЕНІВ, МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ……………………….6
1.1. Сутність та поняття ділової етики, етичного кодексу, етикету …………….6
1.2. Основні риси, функції та навики сучасного менеджера……………………12
1.3. Корпоративна культура як неформальний метод соціально-етичної політики……………………………………………………………………………24
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЛОГОС»……………………………………………………………………………28
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства …………………28
2.2. Організація управлінської діяльності підприємства………….……………39
2.3. Дослідження соціально-етичної політики підприємства…………………..46
2.4. Фактори, що впливають на управління персоналом……………………….52
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЛОГОС»………………………………………….…….56
3.1. Впровадження зарубіжного досвіду етики менеджменту…..………….…..56
3.2. Покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві ………………………………………………………………….……68
ВИСНОВКИ……………………………………………..……………………..….77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….……83
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………90

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Управління якістю послуг

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ…………………………………………………………………7
1.1. Поняття якості та її основні характеристики…………………………………7
1.2. Якість як один з визначальних факторів конкурентоспроможності
послуг підприємства……………………………………………………………….16
1.3. Сутність та значення системи управління якістю послуг на підприємстві..23
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ СПД МОСТОВОГО В.М…………………………………………………………………29
2.1. Організаційно-економічна характеристика та основні показники фінансово-господарської діяльності СПД Мостовий В.М…………………………………..29
2.2. Дослідження системи управління якістю послуг на підприємстві…………34
2.3. Аналіз конкурентоспроможності послуг підприємства на ринку………….43
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СПД МОСТОВОГО В.М……………………………………………….56
3.1. Застосування зарубіжного досвіду управління якістю послуг на підприємстві………………………………………………………………………….56
3.2. Удосконалення системи управління якістю послуг та конкурентоспроможності………………………………………………………….67
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………76
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..84
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………91

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Мотивація праці персоналу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД

Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці в міжнародній сфері……………………………………………………………………………7
1.1. Сутність та значення мотивації праці в міжнародних компаніях……..7
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом в міжнародних компаніях……………………………………………………..30
1.3. Мотивація та ефективність діяльності організації……………………38
2. Система реалізації, управління мотивацією підприємства ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………………..48
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства …………………………48
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «Симпатик»….66
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………..72
3. Ефективність управління мотивацією у міжнародній діяльності в умовах глобалізації ………………………………………………………….80
3.1. Визначення проблем мотивації персоналу в міжнародній сфері…….80
3.2. Світовий досвід мотивації персоналу у міжнародних компаніях……89
3.3. Основні напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві в умовах глобалізації………………………..98
Висновки…………………………………………………………………….111
Список використаних джерел………………………………………………119
Додатки

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 280 грн.

280
Детальніше
Формування прогресивних стилів керівництва на підприємствах (організаціях) України

Вступ
Розділ І. Теоретично-методичні засади та характеристика етапів еволюції стилів керівництва у сучасному бізнес-середовищі
1.1. Зміст та сутність поняття стилів керівництва у сучасному менеджменті
1.2. Характеристика стилів керівництва та їх вплив на ефективну діяльність підприємства
1.3. Сутність лідерства як форми управлінського впливу на персонал фірми
Розділ ІІ. Актуальні проблеми формування механізму управління персоналом та стилю керівництва на вітчизняних підприємствах (на прикладі ТОВ «Будземмонтаж»)
2.1. Аналіз зарубіжного досвіду застосування прогресивних стилів керівництва в провідних компаніях
2.2. Характеристика організаційно-економічної діяльності підприємства ТОВ «Будземмонтаж» (м. Київ) та стану управління трудовими ресурсами
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності прогресивного стилю керівництва на прикладі ТОВ «Будземмонтаж»
3.1 Практичні аспекти та специфіка стилю керівництва на підприємстві ТОВ «Будземмонтаж»
3.2. Напрямки удосконалення та підвищення ефективності стилю керівництва на підприємстві ТОВ «Будземмонтаж»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Менеджмент як технологія управління

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ…………………………………………………..6
1.1. Визначення основних понять «менеджменту» та «технології»………………6
1.2. Аналіз історичних поглядів на поняття та основні підходи………………….8
1.3. Методологія та категоріальний апарат дослідження………………………..12
РОЗДІЛ 2. ПРАКСЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ……………………………………………………..14
2.1. Сутність розвитку менеджменту в Україні…………………………………..14
2.2. Структурна побудова управління підприємством як технологія…………..17
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………….21
3.1. Особливості українського менеджменту (специфіка та проблеми менеджменту) ………………………………………………………………………21
3.2. Рекомендації по вдосконаленню менеджменту як технології управління організацією…………………………………………………………………………27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….34

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Формування комунікативної культури менеджерів

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ БІЗНЕСМЕНІВ, МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ……….7
1.1. Сутність комунікацій, комунікативного процесу та культури менеджерів……………………………………………………………………7
1.2. Видова класифікація комунікацій………………………………………..19
1.3. Ділова етика як засіб комунікативної культури менеджера…………..26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «СМПУ ПРОМ»…………………………………………37
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………….37
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методи управління ними на підприємстві………………………………………………………………58
2.3. Аналіз комунікативних процесів на ТОВ «СМПУ ПРОМ»…………..62
2.4. Дослідження корпоративної культури та соціально-етичної політики підприємства……………………………………………………………..66
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «СМПУ ПРОМ»………………………74
3.1. Впровадження зарубіжного досвіду вирішення комунікативних проблем в управлінні підприємствами………………………………….74
3.2. Напрямки удосконалення та підвищення ефективності комунікативної культури менеджерів на підприємстві ТОВ «СМПУ ПРОМ»…………81
3.3. Покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві………………………………………………………………91
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………109
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………115

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

АНОТАЦІЯ………………………………………………………………………….3
ANNOTATION………………………………………………………………………..4
ВСТУП……………………………………………………………………………….5
1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ……………………………………………………………7
1.1. Підприємства будівельної галузі і показники результатів їх діяльності……7
1.2. Специфіка діяльності підприємств будівельної галузі………………………12
1.3. Конкурентоспроможність підприємства та методика визначення її показників…………………………………………………………………………..17
Висновки до розділу 1………………………………………………………………33
2. АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КП «ВОДРЕМ» ЗА 2005-2007 РР………………………………………………………35
2.1. Оцінка господарської діяльності підприємства КП «Водрем»……………..35
2.2. Аналіз показників оцінки фінансового стану підприємства………………..47
2.3. Аналіз попиту на роботи і формування портфеля замовлень………………56
2.4. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів за допомогою методу, заснованого на теорії ефективної конкуренції…………….59
Висновки до розділу 2………………………………………………………………62
3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КП «ВОДРЕМ»………………………………………………64
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань……………………………………………………………………………64
3.2. Програма підвищення конкурентоспроможності підприємства……………70
3.3. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення конкурентних позицій підприємства………………………………………………86
Висновки до розділу 3………………………………………………………………98
4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КП «ВОДРЕМ»……………………………102
4.1. Аналіз умов праці на підприємстві………………………………………….102
4.2. Аналіз травматизму в Україні……………………………………………….106
4.3. Розробка заходів щодо удосконалення системи охорони праці на підприємстві……………………………………………………………………….110
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………….112
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….114
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Контроль та його принципи на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні основи здійснення функції контролю на підприємстві……………………………………………………………………….6
1.1. Сутність контролю та його значення для розвитку підприємства…………6
1.2. Основні принципи та функції контролю ……………………………………13
Розділ 2. Аналіз здійснення контролю на ТОВ «Бавол»……………………18
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства………………………..18
2.2. Дослідження процесу контролю на ТОВ «Бавол» та факторів, що на нього впливають …………………………………………………………………………25
Розділ 3. Напрямки покращення функції контролю на ТОВ «Бавол»……31
3.1. Зарубіжний досвід здійснення контролю на підприємствах ………………31
3.2. Удосконалення процесу контролю на ТОВ «Бавол»………………………36
Висновки та пропозиції …………………………………………………………41
Список використаної літератури………………………………………………47
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Удосконалення міжособових комунікацій на підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………..5
1.1. Сутність комунікацій та комунікаційного процесу……………………………5
1.2. Видова класифікація комунікацій ……………………………………………11
1.3. Методи міжособових комунікацій……………………………………………14
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»……………………………….………17
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………..17
2.2. Аналіз міжособових комунікаційних процесів на підприємстві……………23
2.3. Дослідження корпоративної культури та соціально-етичної політики підприємства………………………………………………………………………..27
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖОСОБОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»………….…..34
3.1. Напрямки удосконалення та підвищення ефективності комунікаційної культури менеджерів на підприємстві……………………………………………34
3.2. Покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві ………………………………………………………………………..38
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………45
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Напрямки удосконалення мотивації праці на підприємстві

Вступ……………………………..3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на підприємствах………………….6
1.1. Мотивація праці, як складова управління персоналом……………………….6
1.2. Мотивація та ефективність діяльності підприємства. Принципи мотивації праці в управлінні персоналом ……13
Розділ 2. Система реалізації, управління мотивацією підприємства ТОВ «Симпатик»……………….17
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства ТОВ «Симпатик»…………18
2.2. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………………22
Розділ 3. Напрямки удосконалення мотивації праці на підприємстві…………………30
3.1. Світовий досвід мотивації персоналу у міжнародних компаніях……..30
3.2. Основні напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві……………………………………………………………………36
Висновки та пропозиції………………………………….43
Список використаної літератури………………………………49
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Організація управління на підприємствах зв’язку

Вступ………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1.1. Сутність процесу управління підприємством. Сучасні принципи та методи управління…………………………………………………………………………6
1.2. Структурна побудова управління підприємством ………………………..13
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ
2.1. Умови ефективності структури управління підприємств зв’язку………..19
2.2. Організація управління персоналом на підприємствах зв’язку…………..25
2.3. Управління операційною інфраструктурою підприємства……………….29
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗВ’ЯЗКУ
3.1. Удосконалення управління мотивацією на підприємстві………………..31
3.2. Напрями удосконалення управління підприємством зв’язку……………38
Висновки…………………………………………………………………………41
Список використаних джерел…………………………………………………..44

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Побудова сучасної системи управління персоналом на підприємстві

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні аспекти системи управління персоналом на підприємстві………………………………………………………………………..6
1.1. Принципи і методи управління персоналом……………………………….6
1.2. Структура процесу управління персоналом………………………….……16
Розділ 2. Аналіз управління персоналом на ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………………………………………..22
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства……………….22
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методи управління ними на підприємстві………………………………………………………………………..29
Розділ 3. Напрямки покращення системи управління персоналом на ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………35
3.1. Побудова сучасної системи управління персоналом на підприємстві….35
3.2. Удосконалення методів управління на підприємстві…………………….40
Висновки та пропозиції………………………………………………………….48
Список використаної літератури………………………………………………53
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Характеристика систем управління якістю продукції

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення системи управління якістю на підприємстві…………5
1.2. Складові елементи системи управління системи управління якістю………13
1.3. Стандартизація та сертифікація як складова компонента системи управління якістю……………………………………………………………………………….15
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………….18
2.1. Вітчизняний досвід управління якістю на підприємстві……………………18
2.2. Зарубіжний досвід управління якістю на підприємстві……………………..21
РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………..30
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………….41

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Впровадження новітніх прийомів та методів управлінських рішень в практику діяльності підприємства

Вступ
Розділ 1.Теоретичні засади управлінських рішень в діяльності підприємств
1.1. Характеристика, зміст, види і вимоги до управлінських рішень
1.2. Принципи і чинники прийняття управлінських рішень
1.3. Методи та прийоми прийняття рішень
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз основних форм і методів управління ТОВ «Крафт-Авто»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методів управлінських рішень на підприємстві
2.3. Технологія прийняття управлінських рішень та аналіз їх виконання на ТОВ «Крафт-Авто»
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Напрямки впровадження новітніх прийомів та методів управлінських рішень на підприємстві ТОВ «Крафт-Авто»
3.1. Впровадження зарубіжного досвіду прийняття управлінських рішень в практику діяльності підприємства
3.2. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Дослідження конкурентоспроможності торговельного підприємства

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сучасне конкурентне ринкове середовище України та основні його складові
1.2. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та цільові характеристики управління його складовими
1.3. Основні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПРОФІ-РАДІО-СЕРВІС» ЗА 2005-2007 Р.Р.
2.1. Аналіз обсягів і структури господарської діяльності торговельного підприємства ТОВ «Профі-Радіо-сервіс»
2.2. Аналіз показників оцінки фінансового стану торговельного підприємства
2.3. Оцінка ефективності використання ресурсів і аналіз показників рентабельності торговельного підприємства ТОВ «Профі-Радіо-сервіс»
2.4. Аналіз конкурентоспроможності підприємства стосовно конкурентів за допомогою методу, заснованого на теорії ефективної конкуренції
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПРОФІ-РАДІО-СЕРВІС»
3.1. Впровадження конкурентної стратегії та поліпшення фінансового стану як напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.3. Вдосконалення мотиваційної складової для покращення конкурентних позицій підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Дослідження стилів керівництва підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ЕВОЛЮЦІЇ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ………………5
РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «БУДЗЕММОНТАЖ»)…………………………………………………………..14
2.1. Характеристика організаційно-економічної діяльності підприємства ТОВ «Будземмонтаж» (м. Київ) та стану управління трудовими ресурсами………………………………………………14
2.2. Практичні аспекти та специфіка стилю керівництва на підприємстві ТОВ «Будземмонтаж»………………………………………………………………………………………26
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «БУДЗЕММОНТАЖ»……………………………..35
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………..44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………….47
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Управлінський етикет та особиста культура персоналу підприємства

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Суть управлінського етикету………………………………………….5
1.1. Поняття, суть, принципи та норми етики сучасного менеджменту………5
1.2. Зміст та напрямки службової етики…………………………………………9
1.2.1. Міжнародна, екологічна етика довкілля………………………………….9
1.2.2. Відносини зі споживачами, співробітниками, партнерами, конкурентами, суспільством, державою……………………………………….11
1.3. Характеристика складових елементів особистої культури………………12
Розділ 2. Суть управлінського етикету ТОВ «Готель «Київ»…………………14
2.1. Економічна характеристика підприємства………………………………..14
2.2. Характеристика особистої культури персоналу ТОВ «Готель «Київ»…18
2.3. Відносини ТОВ «Готель «Київ» з партнерами, конкурентами, суспільством……………………………………………………………………..22
Розділ 3. Шляхи удосконалення рівня особистої культури персоналу, як окремого явища в діяльності на підприємстві…………………………………27
Висновки…………………………………………………………………………34
Список використаних джерел…………………………………………………..37
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з менеджменту (практика)

1. Загальна характеристика підприємства……………………………….3
2. Організаційна структура підприємства……………………………….5
3. Інформаційна система управління…………………………………….8
4. Управління виробництвом…………………………………………….12
5. Управління персоналом……………………………………………….15
6. Управління маркетингом………………………………………………21
7. Управління фінансами підприємства…………………………………27
8. Управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами…31
9. Управління виробничою інфраструктурою підприємства…………..33
10. Висновки та пропозиції……………………………………………….34

Звіт, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Управління інноваційними процесами на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інноваційного процесу на підприємстві………………………………………………………………………….6
1.1. Сутність й необхідність інновацій на підприємстві. Класифікація інновацій……………………………………………………………………………..6
1.2. Інноваційний процес: сутність, зміст, структура ……………………………15
1.3. Особливості управління інноваційними процесами …………………………23
Висновок до розділу 1………………………………………………………………34
Розділ 2. Оцінка управління інноваційним процесом на підприємстві ПП «Сабра»…………………………………………………………….………………..36
2.1. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності ПП «Сабра»……………………………………………………………..……………….36
2.2. Оцінка управління інноваційним процесом на підприємстві………………49
2.3. Організаційне забезпечення інноваційних процесів ПП «Сабра»: маркетинг, комунікації, мотивація……………………………………………………………..60
Висновок до розділу 2………………………………………………………………70
Розділ 3. Напрями покращення управління інноваційним процесом на підприємстві ПП «Сабра»………………………………………………………….73
3.1. Світовий досвід стимулювання інноваційного процесу на підприємстві….73
3.2. Розробка і впровадження інноваційної стратегії ПП «Сабра»………………83
3.3. Шляхи покращення управління інноваційним процесом на підприємстві відповідно до інноваційної стратегії………………………………………………95
Висновок до розділу 3…………………………………………………………….103
Висновки…………………………………………………………………………..105
Список використаних джерел……………………………………………………111
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади мотивації в управлінні персоналом.6
1.1. Сутність, еволюція та значення мотивації як засобу управління персоналом…………………………………………………………………………6
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом……………..29
1.3. Мотивація та ефективність діяльності підприємства………………………34
Розділ 2. Система реалізації та управління персоналом підприємства………..44
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………44
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методи управління ними на підприємстві……………………………………………………………………….62
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві………………..68
Розділ 3. Впровадження механізму управління поведінкою персоналу підприємства на основі мотивації………………………………………………..78
3.1. Світовий досвід мотивації персоналу ………………………………………78
3.2. Визначення проблем мотивації персоналу на підприємстві……………….87
3.3. Напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві ………………………………………………………………………96
Висновки…………………………………………………………………………..108
Список використаних джерел……………………………………………………113
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Сутність та функції контролю на підприємствах

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Сутність контролю та його значення для розвитку підприємства……6
Розділ 2. Основні принципи, види та функції контролю.……………….………12
2.1. Основні принципи та види контролю ………………………………………..12
2.2. Функції контролю на підприємствах ………………………………………..16
Розділ 3. Зарубіжний досвід здійснення контролю на підприємствах………….20
Висновки……………….……………………………………………………………26
Список використаної літератури………………………………………….………29
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Управління конфліктами у виробничому колективі

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади конфліктів у виробничому колективі……………5
1.1. Сутність і класифікація конфліктів…………………………………………5
1.2. Причини виникнення конфліктів у виробничому колективі…………….13
1.3. Модель та стадії розвитку конфліктів……………………………………..18
Розділ 2. Аналіз конфліктів на підприємстві ТОВ «Ротис»…………………..24
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ………………24
2.2. Аналіз стану трудових ресурсів та методи управління ними на підприємстві ТОВ «Ротис»………………………………………………………30
2.3. Аналіз управління конфліктами на підприємстві ТОВ «Ротис»…………34
Розділ 3. Розробка напрямків управління конфліктами на підприємстві ТОВ «Ротис»……………………………………………………………………………39
3.1. Застосування стратегій вирішення конфліктів……………………………39
3.2. Напрямки удосконалення управління конфліктами на підприємстві ТОВ «Ротис»……………………………………………………………………………44
Висновки…………………………………………………………………………49
Список використаних джерел…………………………………………………..52
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Механізм менеджменту економічно-фінансової діяльності та напрями його удосконалення

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи менеджменту економічно-фінансової діяльності…5
1.1. Еволюція наукових поглядів на механізм менеджменту……………………..5
1.2. Понятійний апарат……………………………………………………………..19
Розділ 2. Аналіз, стан та оцінка менеджменту економічної діяльності філія «Варвинський райавтодор»………………………………………………………..40
2.1. Економічна характеристика підприємства філія «Варвинський райавтодор»…………………………………………………………………………40
2.2. Оцінка фінансового менеджменту підприємства……………………………49
2.3. Оцінка ефективності використання ресурсів філія «Варвинський райавтодор»…………………………………………………………………………65
Розділ 3. Основні напрями удосконалення механізму менеджменту економічної діяльності……………………………………………………………………………76
3.1. Удосконалення методів управління на підприємстві філія «Варвинський райавтодор»…………………………………………………………………………76
3.2. Удосконалення системи мотиваційного механізму на підприємстві………83
3.3. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві………………………………………………………………………..90
Висновки…………………………………………………………………………..101
Список використаних джерел……………………………………………………107
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Міжнародні стратегії фірм

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Поняття міжнародних стратегій фірм……………………….…….5
1.1. Сутність та методика розробки міжнародної стратегії фірми…………….5
1.2. Фактори, що впливають на вибір міжнародної стратегії………………9
1.3. Типи міжнародних стратегій………………………………………………………….12
Розділ 2. Основні типи міжнародних стратегій фірми ……………………15
2.1. Стратегія створення нових підрозділів ………………………………..15
2.2. Міжнародні стратегії конкурентної боротьби………………………………….18
2.3. Ліцензування та франчайзинг як нові міжнародні стратегії фірм……21
Розділ 3. Стратегічні альянси як засіб міжнародної стратегії фірми……..25
Висновки…………………………………………………………………………………………….27
Список використаних джерел………………………………………………………………30
Додаток

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Модель успішного менеджменту на підприємстві

ВСТУП………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………….5
1.1. Управління персоналом підприємства як складова успішного менеджменту…5
1.2. Основні риси сучасного менеджера………………………………………………7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОДЕЛІ УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………………12
2.1. Реалізація функцій менеджменту на підприємстві…………………………….12
2.2. Технологія прийняття управлінських рішень…………………………………..16
2.3. Організація праці менеджера як основа успішності підприємства……………20
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МОДЕЛІ УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………………………………24
3.1. Впровадження моделі мотивації на основі трансформованої моделі Маслоу на сучасних українських підприємствах………………………………………………..24
3.2. Напрями удосконалення організації праці менеджера на підприємствах……30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….38
ДОДАТОК

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Моделі мотивації праці в управлінні персоналом

Вступ………………………………………………………………………….……3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці ………………….5
1.1. Сутність та значення мотивації праці …………………………………..….5
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом ……….…..11
Розділ 2. Аналіз моделей мотивації праці в управлінні персоналом………….16
2.1. Зміст та характеристика моделей мотивації на основі змістових теорій..16
2.2. Зміст та характеристика моделей мотивації на основі процесуальних теорій……………………………………………………………………………..23
Розділ 3. Застосування моделі мотивації на основі трансформованої моделі Маслоу на сучасних українських підприємствах……………………………..31
Висновки………………………………………………………………………….38
Список використаних джерел…………………………………………….…….41

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Організація праці менеджера

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖЕРА ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………5
1.1. Основні риси сучасного менеджера..………………………………………….5
1.2. Функції та навики менеджера організації…………………………..………….9
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………..17
2.1. Розподіл, кооперація та планування особистої роботи менеджера…………17
2.2. Розпорядча діяльність менеджера……………………………………………………….22
2.3. Організація робочого місця менеджера ……………………………………..25
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВАХ..…………………………………………29
ВИСНОВКИ ………………..………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….37
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Роль менеджменту як технології управління

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ………………………………………………………………………6
1.1. Сутність й значення менеджменту як технології управління в ринковій економіці…………………………………………………………………………….6
1.2. Сучасні принципи та методи управління…………………………………….11
1.3. Стилі керівництва, їх характеристика та вплив на діяльність організацією………………………………………………………………………..17
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ………………..22
2.1. Напрямки розвитку менеджменту в Україні…………………………………22
2.2. Структурна побудова управління підприємством…………………………..28
2.3. Використання інформаційних технологій в сучасному менеджменті……..31
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ……………………………………….34
ВИСНОВКИ ………………..………………………………………………………37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….39
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Збутова діяльність як складова частина операційного менеджменту

Вступ…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи збутової діяльності як складової частини операційного менеджменту………………………………..5
1.1. Суть, принципи і методи управління збутовою діяльністю підприємства…5
1.2. Особливості організації збутової діяльності в сучасних умовах господарювання……………………………………………………………………..9
РОЗДІЛ 2. Аналіз збутової діяльності на ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………………………………………..14
2.1. Аналітична оцінка результатів виробничо-господарської діяльності підприємства……………………………………………………………………….14
2.2. Управління збутом товарів ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»……………………………………………………..18
2.3. Дослідження стимулювання збуту на підприємстві ………………………..22
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки удосконалення управління збутовою діяльністю ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………………………………………………………………26
3.1. Впровадження нової продукції як напрямок підвищення ефективності збутової діяльності підприємства…………………………………………………26
3.2. Впровадження стратегічного управління у галузі збутової діяльності на підприємстві…………………………………………………………………………29
Висновки та пропозиції……………………………………………………………36
Список використаних джерел……………………………………………………40
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Дослідження стратегії диверсифікації підприємства

Вступ………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії диверсифікації діяльності підприємства…………5
1.1. Сутність стратегії диверсифікації та чинники її впровадження на підприємстві….5
1.2. Види стратегії диверсифікації діяльності підприємства та їх характеристика …..11
Розділ 2. Оцінка стратегічної позиції та стратегії диверсифікації ТОВ «Бавол»……15
2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Бавол» та оцінювання стратегічної позиції ТОВ «Бавол» на ринку……….15
2.2. Оцінка обраної стратегії диверсифікації ТОВ «Бавол»…………………..21
Розділ 3. Шляхи вдосконалення обраної стратегії диверсифікації на досліджуваному підприємстві…………………………………………………..27
3.1. Досвід впровадження стратегій диверсифікації…………………………..26
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегії диверсифікації ТОВ «Бавол»………………………30
Висновки та пропозиції………………………………….35
Список використаних джерел………………………………..38
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Дослідження стратегії фокусування підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегії орієнтації (фокусування) підприємства на певній обраній ринковій ніші …………5
1.1. Сутність стратегії підприємства, її значення та завдання…………………5
1.2. Умови реалізації та характеристика стратегії орієнтації (фокусування) підприємства……..8
Розділ 2. Аналіз стратегії орієнтації (фокусування) підприємства ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………………..12
2.1. Економічна характеристика ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………………………………………..12
2.2. Аналіз стратегії орієнтації (фокусування) підприємства ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів»…………………………..17
Розділ 3. Управління змінами на підприємстві на основі аналізу обраної стратегії орієнтації (фокусування) підприємства………………………………25
Висновки та пропозиції………………………………………………………….32
Список використаних джерел…………………………………………………..35
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Еволюція стилів менеджменту у сучасному бізнес-середовищі

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕВОЛЮЦІЇ СТИЛІВ МЕНЕДЖМЕНТУ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ…………………..5
1.1. Сутність й значення стилів менеджменту в ринковій економіці ……………5
1.2. Характеристика стилів менеджменту та їх вплив на ефективну діяльність підприємства………………………………………………………………………….7
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЮ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СИМПАТИК»…………………………………………….13
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та його фінансового стану…………………………………………………………………..13
2.2. Стан управління трудовими ресурсами підприємства………………………23
2.3. Практичні аспекти та специфіка стилю менеджменту на підприємстві ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………………………26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИЛЮ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТОВ «СИМПАТИК»……………………………………..34
3.1. Аналіз зарубіжного досвіду застосування стилів менеджменту в провідних компаніях …………………………………………………………………………..34
3.2. Напрямки удосконалення стилю менеджменту на ТОВ «Симпатик»……..40
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….48
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Стратегія – головний елемент перспективного управління

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Теоретичні засади стратегії як головного елементу перспективного управління підприємством………5
1.1. Сутність перспективного управління та роль стратегії в ньому………….5
1.2. Загальна (корпоративна) та функціональні стратегії підприємства…….12
2. Аналіз перспективного управління КП «Теско»……………………………26
2.1. Загальна характеристика діяльності КП «Теско»…………………………26
2.2. Визначення базової стратегії підприємства……………………………….34
2.3. Аналіз функціональних стратегій підприємства………………………….39
3. Застосування прогнозування як напрямок удосконалення стратегічного управління КП «Теско»…………………….48
Висновки……………………………………………………55
Список використаних джерел………………………………..58
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Методи аналізу зовнішнього середовища

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
1. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ВАЖЛИВІСТЬ…………………………………………………………………….5
1.1. Характеристики нестабільності середовища підприємства……………….5
1.2. Характеристика і мета аналізу зовнішнього середовища підприємства…12
2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПП «БАСЕР»………………………………………………………………………….21
2.1. Економічна характеристика ПП «Басер»………………………………….21
2.2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства …………………….32
2.3. Визначення місії та мети підприємства……………………………………43
3. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……………………………………………………46
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….57
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії управління

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ……………………………5
1.1. Сутність та основні елементи стратегії. Сутність інформаційного забезпечення ……………………………………………………………………..5
1.2. Роль інформації та інформаційного забезпечення в процесі розробки стратегії управління……………………………………………………………..10
1.3. Інформаційні управлінські системи та бази стратегічних даних…………16
2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВ «БАВОЛ»…………………………………………………22
2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Бавол»……………………………22
2.2. Оцінювання стратегічної позиції ТОВ «Бавол» на ринку ……………….29
2.3. Використання інформаційних технологій в стратегії управління ТОВ «Бавол» ………………………………………………………………………….37
3. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВ «БАВОЛ» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ……………………………………….…41
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….52
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Механізм реалізації функцій менеджменту

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………5
1.1. Сутність та основні характеристики сучасного менеджменту ..…………….5
1.2. Сутність функцій управління та їх класифікація…………………………..….7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ………………13
2.1. Здійснення функцій організації та планування на підприємстві …………..13
2.2. Здійснення функцій мотивації та контролю на підприємстві ………………20
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ..……………………….26
ВИСНОВКИ ………………..………………………………………………………32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….35
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Планування системи заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування в аптечних закладах

Вступ………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади забезпечення якості обслуговування в аптечних закладах………..5
1.1. Поняття якості та її основні характеристики………………………………………………………………..5
1.2. Якість обслуговування як один з визначальних факторів конкурентоспроможності послуг підприємства. Сутність та значення системи управління якістю послуг………………………14
1.3. Мотивація покращення якості обслуговування на підприємстві………………………….21
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЛАКС»………………………………………………….26
2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ «Лакс»……………………………………26
2.2. Дослідження стану управління якістю послуг на підприємстві ТОВ «Лакс»…………….39
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………………………………43
РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТОВ «ЛАКС»…………………………………………………………..47
3.1. Пропозиції по покращенню системи управління якістю обслуговування в аптечних закладах підприємства ТОВ «Лакс»…………………………………………………………….47
3.2. Удосконалення системи мотиваційного механізму, покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві…………………………………………………50
3.3. Економічний ефект від запроваджених заходів…………………………………………….60
Висновки……………………………………………………………………………………………64
Список використаних джерел…………………………………………………………………….69
Додатки

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Управління інноваційними процесами підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інноваційного процесу на підприємстві………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність й необхідність інновацій на підприємстві. Класифікація інновацій……………………………………………………………………………..5
1.2. Інноваційний процес: сутність, зміст, структура ……………………………13
1.3. Особливості управління інноваційними процесами…………………………16
Розділ 2. Оцінка управління інноваційним процесом на підприємстві ПП «Сабра»…………………………………………………………….………………..22
2.1. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності ПП «Сабра»……………………………………………………………..……………….22
2.2. Оцінка управління інноваційним процесом на підприємстві………………27
2.3. Організаційне забезпечення інноваційних процесів ПП «Сабра»: маркетинг, комунікації, мотивація……………………………………………………………..34
Розділ 3. Напрями покращення управління інноваційним процесом на підприємстві ПП «Сабра»………………………………………………………….38
Висновки……………………………………………………………………………43
Список використаних джерел……………………………………………………..46
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Оцінка ефективності праці керівника

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНИКА………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність керівництва та вимоги до керівників…….………………………….5
1.2. Функції керівника підприємства……………………………………..………….9
1.3. Показники ефективності праці керівника……………………………………13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ПРОФІ-РАДІО-СЕРВІС»………………………………..20
2.1. Загальна характеристика підприємства ………………………………………20
2.2. Оцінка ефективності фінансової стратегії……………………………………………….23
2.3. Оцінка ефективності використання ресурсів ТОВ «Профі-Радіо-сервіс»….30
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ПРОФІ-РАДІО-СЕРВІС»..………………. ……………35
3.1. Шляхи удосконалення ефективності праці керівника………………………35
3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів………………………………40
ВИСНОВКИ ………………..……………………………………………………….42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….45
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Звіт з менеджменту МАУП

Вступ …………………………………3
1. Вивчення характеристики підприємства………………………………………..5
2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства…………………………………..8
3. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством……..12
4. Дослідження системи менеджменту підприємства……………………15
5. Аналіз робочого дня керівника……………………………………….29
6. Складання схем комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства……………31
7. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень…………………….33
8. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника (збирання і вивчення ділової документації)………………………….36
9. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства………..39
Висновки та пропозиції………………………….. 43
Список використаної літератури………………………………46
Додатки………………………47

Звіт з практики, 2009р. Вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Розробка стратегії диверсифікації

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії диверсифікації діяльності підприємства………………………………………………………………………6
1.1. Сутність стратегії підприємства, її значення та завдання ………………..6
1.2. Стратегія диверсифікації та чинники її впровадження на підприємстві..17
1.3. Види стратегії диверсифікації діяльності підприємства та їх характеристика…………………………………………………………………..26
Висновок до розділу 1…………………………………………………………..36
Розділ 2. Оцінка стратегічної позиції та стратегії диверсифікації ПП «Басер»……………………………………………………………………………37
2.1. Аналіз господарської діяльності ПП «Басер»……………………………..37
2.2. Аналіз ефективності торговельної діяльності підприємства…………….48
2.3. Оцінювання стратегічної позиції ПП «Басер» на ринку…………………54
Висновок до розділу 2…………………………………………………………..65
Розділ 3. Розробка стратегії диверсифікації на досліджуваному підприємстві………………………………………………………………………66
3.1. Зарубіжний досвід впровадження стратегій диверсифікації……………..66
3.2. Розробка та впровадження стратегії диверсифікації діяльності на підприємстві………………………………………………………………………71
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення забезпечення впровадження стратегії диверсифікації на ПП «Басер»………………………………………………….80
Висновок до розділу 3……………………………………………………………92
Висновки та пропозиції……………………………………………………….…94
Список використаних джерел…………………………………………………..98
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери послуг

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності підприємства
1.1. Сутність й поняття конкурентоспроможності підприємства
1.2. Чинники, які визначають конкурентоспроможність підприємства
1.3. Методи визначення конкурентоспроможності підприємства в сфері послуг
Розділ 2. Аналіз ринкових позицій та конкурентоспроможності готелю «Гостинний дім»
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства
2.3. Оцінка конкурентоспроможності готелю «Гостинний дім»
Розділ 3. Напрямки збільшення конкурентоспроможності готелю «Гостинний дім» в умовах фінансово-економічної кризи
3.1. Мотиваційні та організаційні заходи підвищення конкурентоспроможності готелю «Гостинний дім»
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках зміцнення ринкових позицій підприємства
3.3. Застосування та розвиток стратегічного планування для покращення конкурентних позицій готелю «Гостинний дім»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Дипломна робота, 2010р. Вартість – 350 грн.

350
Детальніше
Операційна стратегія та проблеми конкурентоспроможності

Вступ……………………………………………………………………………..3
1. Сутність та чинники конкурентоспроможності підприємства……………5
2. Значення операційної стратегії як засобу вирішення проблем конкурентоспроможності………………………………………………………13
3. Основні елементи операційної стратегії та види операційних рішень…..23
4. Шляхи надбання конкурентоспроможності підприємства……………….27
Висновки………………………………………………………………………..37
Список використаних джерел…………………………………………………40

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн
50
Детальніше
Управління комунальним підприємством

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Системний підхід до управління сучасним комунальним підприємством: теоретичні аспекти………………………………………………6
1.1. Підприємство як відкрита система………………………………………….6
1.2. Вплив зовнішнього середовища на управління підприємством…………21
Висновок до розділу 1……………………………………………………………34
Розділ 2. Дослідження існуючої системи управління МКП «Реклама»………35
2.1. Оцінка основних підсистем управління підприємством…………………35
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства ……45
Висновок до розділу 2……………………………………………………………63
Розділ 3. Основні напрямки удосконалення управління МКП «Реклама» ….64
3.1. Стратегія розвитку підприємства…………………………………………..64
3.2. Програма удосконалення управління комунальним підприємством відповідно до стратегії розвитку………………………………………………..75
Висновок до розділу 3……………………………………………………………84
Висновки та пропозиції………………………………………………………….86
Список використаної літератури………………………………………………..94
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Проблеми управління та життевий цикл організації

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Сутнісні характеристики процесу управління………………………….5
1.1. Зміст, основні характеристики процесу управління …………………………5
1.2. Функції управління ……………………………………………………………11
1.3. Місце рішення в процесі управління. Підготовка, прийняття управлінського рішення та організація його виконання …………………………………………..15
Розділ 2. Управління життєвим циклом організації………………………………21
2.1. Поняття життєвого циклу організації ………………………………………..21
2.2. Стадії розвитку життєвого циклу організації ……………………………….23
2.3. Управлінські рішення на стадіях життєвого циклу організації ……………30
Розділ 3. Фінансові кризи на етапах життєвого циклу організації та їх вирішення……………………………………………………………………………32
Висновки……………………………………………………………………………36
Список використаних джерел……………………………………………………..39
Додаток

Курсова робота, 2009р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Ланцюжки цінності

Основна частина – 8 сторінок.

ІНДЗ, 2009р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Індивідуальна і групова мотивації у менеджменті підприємства туристичної індустрії

Вступ…………………………………………………………………………….3
1. Поняття мотивації та огляд мотиваційних теорій…………………………5
2. Організаційно-економічна характеристика ПП «Круїз-2000» ………..…14
3. Стан індивідуального та групового мотивування працівників ПП «Круїз-2000»…………………………………………………………………………….20
4. Шляхи вдосконалення мотивації у ПП «Круїз-2000»…………………….26
Висновки та пропозиції……………………………………………………….33
Список використаних джерел…………………………………………………37
Додатки

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Управління використанням обігових коштів

Вступ…………………………………………………………………………….3
1. Сутність, склад і структура обігових коштів………………………………5
2. Методи обґрунтування потреби підприємства в обігових коштах………12
3. Політика підприємства в сфері управління обіговими коштами…………19
4. Управління обіговими коштами підприємства та їх використанням……22
5. Показники ефективності використання обігових коштів…………………29
Висновки………………………………………………………………………..35
Список використаних джерел………………………………38

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

70
Детальніше
Наукові школи в менеджменті, їх виникнення та еволюція

Вступ 3
Розділ 1. Еволюція наукових шкіл в менеджменті 6
1.1. Школи наукового управління 6
1.2. Школи адміністративного управління 11
1.3. Школи Фордизму 16
1.4. Школи поведінкового управління 18
Розділ 2. Практика застосування надбань шкіл менеджменту 21
2.1. Оцінка основних підсистем управління підприємством ЗАТ «Туристична агенція «Либідь-Київ» 21
2.2. Здійснення функцій менеджменту на підприємстві 31
2.3. Застосування принципів менеджменту 43
Розділ 3. Практичне впровадження позитивного досвіду наукових шкіл на ЗАТ «Туристична агенція «Либідь-Київ» 46
3.1. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві 46
3.2. Удосконалення системи мотиваційного механізму на підприємстві 52
Висновок 59
Список використаних джерел 64
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Організація взаємодії, як функція менеджменту на підприємстві сфери туризму

Вступ 3
Розділ І. Зміст функції “організація” та її значення 6
1.1. Організація процесів менеджменту 6
1.2. Класифікація організаційних структур 12
1.3. Структурна побудова управління організацією сфери туризму 17
Розділ ІІ. Застосування функції організації на туристичному підприємстві «САМ» 20
2.1. Організаційна структура підприємства та зв’язки взаємодії 20
2.2. Аналіз функції організації на об’єкті дослідження 28
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення організації взаємодії туристичного підприємства «САМ» 33
3.1. Корпоративна культура та соціально-етична політика на підприємстві 33
3.2. Методи покращення функції організації 39
3.3. Напрями поліпшення організації праці керівника 45
Висновок 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Комунікації в менеджменті

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………..5
1.1. Сутність комунікацій та комунікаційного процесу……………………………5
1.2. Видова класифікація комунікацій …………………………………………….8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»……………………………….………11
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………..11
2.2. Аналіз комунікаційних процесів на підприємстві……………………………15
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»…………………………….…..19
3.1. Напрямки підвищення ефективності комунікацій на підприємстві……….19
3.2. Покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві ………………………………………………………………………..23
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………29
ДОДАТКИ

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Делегування діяльності: теорія та практика

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади делегування діяльності 5
1.1. Сутність та значення делегування повноважень 5
1.2. Види делегування повноважень 11
Розділ 2. Практика застосування делегування діяльності на підприємстві ТОВ «Неохімікі Україна» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Неохімікі Україна» 15
2.2. Здійснення делегування повноважень на підприємстві 22
Розділ 3. Напрямки удосконалення делегування діяльності на ТОВ «Неохімікі Україна» 28
3.1. Фактори перешкод делегуванню діяльності на ТОВ «Неохімікі Україна» та шляхи їх подолання 28
3.2. Напрями підвищення кваліфікації управлінського персоналу на підприємстві 36
Висновки 41
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Формальні та неформальні групи на підприємстві сфери туризму

Вступ 3
Розділ 1 . Загальна характеристика груп 6
1.1. Суть трудових груп 6
1.2. Характеристика трудових колективів 12
Розділ 2. Класифікація трудових колективів в готелі «Україна» 17
2.1.Формальні групи в готелі «Україна» 17
2.2. Неформальні групи в готелі «Україна» 22
Розділ 3. Підвищення ефективності формальних та неформальних груп готелю «Україна» 25
Висновок 31
Список використаної літератури 35
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Управлінські ролі менеджменту

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РОЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА 5
1.1. Роль менеджера в організації 5
1.2. Характеристика управлінських ролей менеджера 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РОЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 14
2.1. Економічна характеристика підприємства 14
2.2. Дослідження управлінських ролей менеджерів на підприємстві ВАТ «Фарлеп-Інвест» 19
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 25
3.1. Удосконалення мотиваційного механізму підприємства в рамках здійснення управлінських ролей менеджерів 25
3.2. Напрями удосконалення організації праці менеджера на підприємстві 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Організація сфери туризму як відкрита система

Вступ 3
Розділ 1. Системний підхід до управління сучасною туристичною організацією: теоретичні аспекти 5
1.1. Організація сфери туризму як відкрита система 5
1.2. Вплив зовнішнього середовища на управління підприємством 12
Розділ 2. Дослідження існуючої системи управління туристичної фірми «А-ТУРС» 20
2.1. Оцінка основних підсистем управління підприємством 20
2.2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 29
Розділ 3. Основні напрямки удосконалення управління на туристичній фірмі «А-ТУРС» 39
Висновки 48
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Сучасний менеджер в індустрії туризму

Вступ 3
Розділ 1. КЕРІВНИК ТА ЙОГО ФУНКЦІЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ 6
1.1. Сутність роботи менеджера 6
1.2. Основна функція менеджера 9
1.3. Категорії менеджерів 13
Розділ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ 17
2.1. Технологія стилів керівництва 17
2.2. Конфлікти як об’єкт керівництва 24
Розділ 3. МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 28
Висновок 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Функції підприємства щодо управління оновленням техніко – технологічної бази і продукції

ВСТУП 3
1. ПЕРЕДУМОВИ Й МОТИВИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ І ПРОДУКЦІЇ 4
2. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОНОВЛЕННЯМ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ І ПРОДУКЦІЇ 10
ВИСНОВКИ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Контрольна робота з інноваційного менеджменту, 2010 рік. Вартість – 20 грн.

50
Детальніше
Ділова культура на підприємстві

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Сутність та поняття ділової культури 5
1.2. Типи ділових культур 7
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ДІЛОВОЇ КУЛЬТУРИ 14
2.1. Особливості Європейської ділової культури 14
2.2. Характерні риси вітчизняної ділової культури 16
РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ КУЛЬТУРИ 20
3.1. Бар’єри ділової культури та проблеми міжкультурного характеру 20
3.2. Особливості ділового спілкування з представниками різних націй 24
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Ефективність управлінського контролю на підприємстві

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ на підприємстві 5
1.1. Сутність управлінського контролю та його значення для розвитку підприємства 5
1.2. Основні принципи та види контролю 11
1.3. Функції управлінського контролю на підприємствах 15
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ 19
2.1. Характеристики ефективного контролю 19
2.2. Проблеми ефективності контролю 20
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 25
3.1. Зарубіжний досвід здійснення контролю на підприємствах 25
3.2. Шляхи підвищення ефективності управлінського контролю 30
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Корпоративні стратегії конкуренції

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 5
1.1. Основні конкурентні стратегії 5
1.2. Сутність і значення корпоративної стратегії 11
РОЗДІЛ 2. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РІЗНИХ ВИДІВ КОРПОРАТИВНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 17
2.1. Стратегія цінового лідерства 17
2.2. Стратегія диференціації 21
2.3. Стратегія концентрації 25
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 30
3.1. Вибір конкурентної стратегії 30
3.2. Особливості реалізації конкурентної стратегії на підприємствах різних розмірів та сфер діяльності 37
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Інформаційна інфраструктура організації; особливості управлінської інформації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Роль інформації в управлінні організацією 5
1.2. Види управлінської інформації 9
1.3. Використання управлінської інформації в основних функціях менеджменту 14
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 17
2.1. Сутність, значення й завдання інформаційної інфраструктури організації 17
2.2. Автоматизація роботи інформаційної інфраструктури організації 22
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Контрольна робота з менеджменту

1.Охарактеризуйте суть керівництва, лідерства, влади. Форми влади……3
2.Етапи та процес комунікацій……………………………………………………7
3.Компроміс ……………………………………………………………………13
4.Причини, що заважають менеджерам виконувати все намічене…………13
Список використаних джерел…………………………………………………16

Контрольна, 2010р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Управління матеріально-технічним забезпеченням

Вступ 3
1. Сутність та призначення матеріально-технічного забезпечення 4
2. Структура і функції служби матеріально-технічного забезпечення підприємства 7
3. Сутність, особливості та основні завдання управління матеріально-технічним забезпеченням 10
Висновки 15
Список використаних джерел 16
Додатки

Реферат, 2011р. Вартість – 20 грн.

20
Детальніше
Організація та управління підприємством

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи організації й управління підприємством в ринкових умовах 6
1.1. Огляд літературних джерел за темою 6
1.2. Сутність організації як функції управління підприємством 13
Розділ 2. Дослідження існуючої системи організації й управління на підприємстві ТОВ «Самсид» 20
2.1. Економічна характеристика діяльності підприємства 20
2.2. Аналіз системи управління на підприємстві ТОВ «Самсид» 27
Розділ 3. Напрямки вдосконалення внутрішньої політики на підприємстві ТОВ «Самсид» 40
3.1. Організаційні заходи удосконалення системи управління підприємства 40
3.2. Удосконалення організації роботи персоналу 48
Висновки і пропозиції 52
Список використаних джерел 57
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Проект підвищення якості обслуговування

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ У КНИГАРНЯХ 5
1.1. Сутність та основні елементи якості обслуговування покупців у книгарнях 5
1.2. Основні показники якості обслуговування покупців 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ У КНИЖКОВОМУ СУПЕРМАРКЕТІ «БУКВА» 19
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19
2.2. Дослідження рівня обслуговування покупців у книжковому супермаркеті «Буква» 31
2.3. Аналіз показників рівня культури обслуговування покупців ПКП «Буква» 40
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПКП «БУКВА» 43
3.1. Шляхи вдосконалення якості обслуговування на підприємстві 43
3.2. Впровадження службового етикету з метою підвищення якості обслуговування 48
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Кадрова політика підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи кадрової політики підприємства 5
1.1. Сутність та задачі кадрової політики 5
1.2. Типи кадрової політики підприємства 9
1.3. Формування кадрової політики підприємства 13
Розділ 2. Аналіз кадрової політики ТОВ «Паритет-Трейд» 18
2.1. Характеристика показників господарсько-фінансового стану ТОВ «Паритет-Трейд» 18
2.2. Оцінка персоналу та його ефективності на підприємстві 27
2.3. Аналіз елементів кадрової політики ТОВ «Паритет-Трейд» 32
Розділ 3. Напрямки вдосконалення кадрової політики ТОВ «Паритет-Трейд» 40
Висновки 48
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Соціально-економічні основи кадрового менеджменту

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти кадрового менеджменту 5
1.1. Сутність та особливості становлення кадрового менеджменту 5
1.2. Основні підходи кадрового менеджменту 10
1.3. Принципи, методи та функції кадрового менеджменту 12
Розділ 2. Соціально-економічні основи кадрового менеджменту 18
2.1. Принципи побудови сучасної системи управління персоналом 18
2.2. Сутність та цілі кадрового планування 22
2.3. Управління соціальним розвитком персоналу 25
2.4. Система мотивації персоналу підприємства 28
Висновки 32
Список використаних джерел 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Розробка функціональної стратегії управління персоналом

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Сутність та роль функціональної стратегії управління персоналом в системі управління підприємством 6
1.2. Види стратегій управління персоналом 16
1.3. Методика розробки стратегії управління персоналом 23
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БАЗИС» 36
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз стану персоналу та оцінка основних підсистем управління ТОВ «БАЗИС» 48
2.3. Оцінювання стратегічної позиції підприємства на ринку 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «БАЗИС» 69
3.1. Обґрунтування й забезпечення функціональної стратегії управління персоналом ТОВ «БАЗИС» 69
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління персоналом 80
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 89
Висновки 94
Список використаних джерел 100
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Розробка кадрової політики організації в сучасних умовах

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність та завдання кадрової політики 6
1.2. Типи кадрової політики підприємства 20
1.3. Формування кадрової політики підприємства 27
Висновок до розділу I 40
РОЗДІЛ II. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 42
2.1. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності й аналіз фінансового стану НАК «Нафтогаз України» 42
2.2. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 53
2.3. Аналіз персоналу та його ефективності на підприємстві 65
Висновок до розділу II 71
РОЗДІЛ III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 74
3.1. Напрями розробки кадрової політики підприємства 74
3.2. Удосконалення підбору й оцінки персоналу 84
3.3. Заходи підвищення мотивації персоналу НАК «Нафтогаз України» 92
Висновок до розділу III 99
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 107

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Контрольна робота менеджмент

1. З’ясувати , чи має організація досвід планування ділової кар’єри керівників. Якщо має, то навести приклади, включити до звіту зразки планів кар’єри. Якщо такого досвіду немає, запропонувати з відповідним обґрунтуванням схему ділової кар’єри одного з молодих керівників.
2. Вивчити, як на підприємстві організовано виконання функції „планування”:
– які повноваження у цій справі перший керівник залишив за собою;
– які повноваження, яким підрозділам (посадовим особам) перший керівник делегував;
– навести у звіті зразки планів з основної діяльності підприємства.
3. Виконати ретельний аналіз і зробити власну оцінку планування та оснащення робочого місця керівника служби управління персоналом (або іншого керівника). Накреслити відповідну схему. Ретельно описати умови праці.
4. Вивчити й описати практику прийому відвідувачів з особистих питань
першим керівником організації. З’ясувати, з якими запитаннями до
керівника найчастіше звертаються відвідувачі. Навести конкретні
приклади.
5. Вивчити досвід матеріального стимулювання менеджерів, навести
посадові оклади, вивчити преміальне положення, оцінити його з позицій
економічної доцільності.

Контрольна, 2012р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Управління якістю послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Особливості наукових підходів до управління якістю 6
1.2. Загальна характеристика системи управління якістю послуг на підприємстві 17
1.3. Застосування зарубіжного досвіду управління якістю послуг у готельному бізнесі 23
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ У ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 37
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Готель «Дніпро». 37
2.2. Оцінка системи управління якістю послуг готелю. 50
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 55
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 68
3.1. Проблемні аспекти системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 68
3.2. Організаційні заходи з удосконалення системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 77
3.3. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою поліпшення якості готельних послуг 86
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Особливості зовнішнього підприємницького середовища

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність зовнішнього підприємницького середовища 5
1.1. Сутність та складові елементи зовнішнього підприємницького середовища 5
1.2. Методологічні засади аналізу зовнішнього середовища підприємства 9
Розділ 2. Аналіз зовнішнього підприємницького середовища ТОВ «Променергожилбуд» 14
2.1. Економіко-управлінська характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз факторів зовнішнього підприємницького середовища ТОВ «Променергожилбуд» 24
Розділ 3. Управління змінами на ТОВ «Променергожилбуд» на основі аналізу зовнішнього підприємницького середовища 31
3.1. Впровадження системи мотивації на ТОВ «Променергожилбуд» 31
3.2. Удосконалення господарського портфелю послуг підприємства 41
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Особливості внутрішнього підприємницького середовища

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього підприємницького середовища 5
1.1. Економічна сутність внутрішнього підприємницького середовища 5
1.2. Етапи формування внутрішнього середовища 9
Розділ 2. Аналіз ПМП «Бізекскомплект» як економічної системи управління 12
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 12
2.2. Аналіз внутрішнього підприємницького середовища ПМП «Бізекскомплект» 17
2.3. Аналіз підбору персоналу на підприємстві 21
Розділ 3. Напрями удосконалення внутрішнього середовища ПМП «Бізекскомплект» 26
3.1. Заходи покращення внутрішнього середовища ПМП «Бізекскомплект» 26
3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 32
Висновки та пропозиції 35
Список використаних джерел 38
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Роль підсистем в системі управління організацією

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади вивчення ролі підсистем в системі управління організацією 5
1.1. Сутність системи управління 5
1.2. Види та характеристики підсистем 9
Розділ 2. Дослідження існуючої системи управління ПІІ ТОВ «Укршпон» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» 15
2.2. Дослідження існуючої системи управління ПП ТОВ «Укршпон» 20
2.3. Оцінка основних підсистем управління підприємством 24
Розділ 3. Шляхи удосконалення підсистем в системі управління ПІІ ТОВ «Укршпон» 32
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Формування організаційної культури

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування організаційної культури 5
1.1. Сутність і складові організаційної культури 5
1.2. Особливості формування організаційної культури 12
Розділ 2. Дослідження організаційної культури ТОВ «Порше Україна» 20
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Порше Україна» 20
2.2. Дослідження складових елементів організаційної культури підприємства 26
2.3. Оцінка організаційної культури підприємства 30
Розділ 3. Напрями удосконалення організаційної культури ТОВ «Порше Україна» 34
Висновки 39
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Дослідження загальних законів організації

Вступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Закони організації: сутність, характеристика, класифікація 5
1.2. Загальні закони організації 9
1.3. Взаємодія законів організації в природі і суспільстві і їх практичне застосування 15
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СП «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 19
2.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» 19
2.2. Використання загальних законів організації на ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» 26
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СП «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 35
Висновки 42
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Методи оцінки внутрішнього середовища

Вступ 3
1. Теоретичні підходи до оцінки внутрішнього середовища 5
1.1 Внутрішнє середовище підприємства, поняття та основні компоненти 5
1.2 Методи оцінки внутрішнього середовища 11
2. Дослідження діяльності ТОВ «Віст-груп» 15
2.1 Загальна характеристика підприємства 15
2.2 Аналіз внутрішнього середовища підприємства 19
3. Шляхи вдосконалення внутрішнього середовища підприємства 28
3.1 Напрями покращення внутрішнього середовища 28
Висновки 34
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Процес планування та розробки нового продукту

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади планування та розробки нового продукту 5
1.1. Сутність планування та розробки нового продукту 5
1.2. Сучасні підходи до розробки нового продукту 11
Розділ 2. Дослідження діяльності ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 18
2.1. Загальна характеристика ВАТ «Готель «Дніпро» 18
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 23
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 31
Розділ 3. Напрями планування та розробки нового продукту ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 37
3.1. Заходи удосконалення планування та розробки нового продукту ВАТ «Готель «Дніпро» 37
3.2. Розробка нового продукту для ВАТ «Готель «Дніпро» 43
Висновки 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Загальні властивості організації

Вступ 3
Розділ 1. Дослідження загальних властивостей організації 5
1.1. Сутність, характеристика та класифікація властивостей організації 5
1.2. Дослідження загальних властивостей 8
1.3. Вплив загальних властивостей на організацію 12
Розділ 2. Аналіз дослідження діяльності ДП Поліграфічний комбінат «Україна» 14
2.1. Загальна характеристика ДП Поліграфкомбінат «Україна» 14
2.2. Дослідження загальних властивостей підприємства 22
Розділ 3 . Шляхи вдосконалення ефективності діяльності ДП Поліграфкомбінат «Україна» 26
Висновки 31
Список використаних джерел 33
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Дослідження принципів організації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Поняття, сутність та властивості організації 5
1.2. Принципи організації та їх класифікація 10
1.3. Основні принципи організації управління та їх характеристика 15
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 18
2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності ПуАТ «Концерн «Стирол» 18
2.2. Принципи управління концерном та їх характеристика 22
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 26
3.1. Сучасні погляди на організацію високоефективної системи управління 26
3.2. Шляхи покращення діяльності ПуАТ «Концерн Стирол» 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
ДОДАТКИ

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Ефективність діяльності підприємства

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
1.1. Поняття ефективності і види ефектів…………………………………………5
1.2. Взаємозв’язок поняття «ефективність» та «результативність»…………….11
1.3. Чинники та критерії ефективності організації……………………………….15
1.4. Підходи до оцінювання ефективності…………………………………………19
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЯГОТИНСЬКИЙ
ХЛІБ»
2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження………………………………24
2.2. Оцінка ефективності діяльності підприємства……………………………….27
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ «ЯГОТИНСЬКИЙ ХЛІБ»
3.1. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства……………..33
3.2. Шляхи вдосконалення діяльності ТОВ «Яготинський хліб»………………..38
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..43
ДОДАТКИ

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Організація робочих місць ,інформаційне та документальне забезпечення діяльності керівників апарату управління, заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи організації робочих місць та інформаційного забезпечення на підприємстві 6
1.1. Поняття робочого місця та його класифікації 6
1.2. Особливості організації робочих місць виробничого персоналу та керівників 11
1.3. Інформаційне та документальне забезпечення діяльності керівників апарату управління 18
Розділ 2. Дослідження організації робочих місць, інформаційного та документального забезпечення діяльності керівників апарату управління на підприємстві ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» 21
2.1. Характеристика підприємства та організаційна структура 21
2.2. Дослідження механізму організації робочих місць на підприємстві ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» 26
2.3. Дослідження інформаційного та документального забезпечення діяльності керівників апарату управління 31
Розділ 3. Напрямки удосконалення організації робочих місць, інформаційного та документального забезпечення діяльності керівників апарату управління на підприємстві ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» 34
3.1. Заходи з підвищення ефективності організації робочих місць 34
3.2. Шляхи підвищення ефективності діяльності керівників апарату управління та пропозиції щодо інформаційного та документального забезпечення 40
Висновки 44
Список використаних джерел 47

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Зарубіжні моделі менеджменту та обгрунтування доцільності використання їх елементів у вітчизняній практиці

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи моделей менеджменту 5
1.1. Моделі у менеджменті, їх класифікація 5
1.2. Дослідження популярних зарубіжних моделей в менеджменті та їх використання на вітчизняній практиці 7
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності ТОВ «Новинка» та використання зарубіжної моделі менеджменту на підприємстві 19
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Новинка» 19
2.2. Оцінка доцільності використання японської моделі у діяльності ТОВ «Новинка» 22
Розділ 3. Напрями вдосконалення діяльності ТОВ «Новинка» з використанням зарубіжних моделей менеджменту 28
3.1. Пропозиції щодо покращення діяльності ТОВ «Новинка» та шляхи їх введення 28
3.2. Впровадження альтернативних моделей менеджменту на підприємстві, їх переваги та недоліки 34
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Сутність контролю як функції управління

Вступ 3
1. Сутність контролю та його значення для розвитку підприємства 4
2. Основні принципи та види контролю 9
3. Функції управлінського контролю на підприємствах 13
Висновки 17
Список використаних джерел 19

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Методика психологічного менеджменту в управлінні персоналом

Вступ 3
1. Сутність та особливості психологічного менеджменту 4
2. Застосування психологічних методів в процесі управління персоналом 7
3. Психологічна структура діяльності організації в рамках управління персоналом 11
Висновки 13
Список використаних джерел 14
Додатки

ІДЗ, менеджмент, рік – 2013. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Мотиваційний механізм керування трудовою поведінкою та його удосконалення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві 6
1.1. Сутність поняття мотивація трудової діяльності 6
1.2. Системи мотивації персоналу 10
1.3. Оцінка використання персоналу підприємства 14
Розділ 2. Аналіз системи мотивацій на підприємстві ПАТ «Крафт Фудз Україна» 19
2.1. Організаційно економічна характеристика діяльності ПАТ «Крафт Фудз Україна» 19
2.2. Аналіз використання персоналу підприємства 24
2.3. Оцінка системи мотивації на ПАТ «Крафт Фудз Україна» 28
Розділ 3. Розробка мотиваційного механізму управління трудовою поведінкою працівників на ПАТ «Крафт Фудз Україна» 35
3.1. Напрями удосконалення системи мотивації персоналу 35
3.2. Обґрунтування доцільності впровадження мотиваційного механізму на ПАТ «Крафт Фудз Україна» 42
3.3. Вплив впровадження запропонованого мотиваційного механізму на показники використання персоналу 46
Висновки 50
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Принципи формування сучасної моделі менеджменту підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні положення основи формування сучасної моделі менеджменту підприємства 6
1.1. Сутність та роль моделі формування стратегічного розвитку 6
1.2. Особливості формування стратегії в торгівлі 10
Розділ 2. Дослідження діяльності підприємства ТОВ “Штраус Україна” 17
2.1. Аналіз стану розробки стратегії розвитку підприємства 17
2.2. Дослідження системи управління та організаційної структури підприємства на відповідність стратегії розвитку 23
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії підприємства ТОВ «Штраус Україна 29
3.1. Розробка напрямів формування стратегії підприємства в умовах швидкоплинних змін зовнішнього середовища 29
3.2. Формування організаційних заходів щодо реалізації напрямів стратегічного розвитку підприємства 34
Висновки і пропозиції 40
Список використаних джерел 42
Додатки 45

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Управління розвитком персоналу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління розвитком персоналу на підприємстві 5
1.1. Сутність та моделі розвитку персоналу підприємства 5
1.2. Чинники та стратегії управління розвитком персоналом 11
Розділ 2. Дослідження управління розвитком персоналу на ПрАТ «Вентиляційні системи» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз стану персоналу ПрАТ «Вентиляційні системи» 23
2.3. Оцінка системи розвитку персоналу на ПрАТ «Вентиляційні системи» 27
Розділ 3. Удосконалення управління розвитку персоналу ПрАТ «Вентиляційні системи» 33
3.1. Напрями удосконалення розвитку персоналу підприємства 33
3.2. Стимулювання розвитку персоналу на підприємстві 38
Висновки і пропозиції 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Стилі керівництва організацією та шляхи їх вдосконалення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні підходи до стилю керівництва організацією 5
1.1. Сутність та характерні ознаки стилю керівництва 5
1.2. Основні види стилів керівництва 8
1.3. Сучасні проблеми впровадження стилів керівництва в організації 16
Розділ 2. Дослідження особливостей впровадження стилів керівництва на ТОВ «Паритет-Трейд» 19
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 19
2.2. Дослідження стилю керівництва організацією в ТОВ «Паритет-Трейд» 23
2.3. Оцінка ефективності застосовуваних стилів керівництва ТОВ«Паритет-Трейд» 26
Розділ 3. Шляхи удосконалення стилю керівництва організацією в ТОВ «Паритет-Трейд» 30
3.1. Зарубіжний досвід застосування стилів керівництва в провідних компаніях 30
3.2. Напрями удосконалення стилю керівництва організацією в ТОВ «Паритет-Трейд» 35
Висновки 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Лідерство, як соціально-психологічне явище і його особливості в умовах глобалізації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи лідерства як соціально-психологічного явища 5
1.1. Сутність та особливості лідерства як форми управлінського впливу 5
1.2. Основні теорії лідерства, системи лідерства за Р. Лайкертом 10
1.3. Зарубіжний досвід застосування різних форм лідерства в умовах глобалізації 15
Розділ 2. Дослідження лідерства на ПАТ «Житлошляхбуд» 20
2.1. Оцінка фінансово-економічних результатів та дослідження ефективності діяльності підприємства 20
2.2. Оцінка моделі управління на ПАТ «Житлошляхбуд» 25
2.3. Аналіз форми та стилю лідерства на підприємстві 29
Розділ 3. Напрями покращення лідерства на ПАТ «Житлошляхбуд» 35
3.1. Напрями удосконалення форми та стилю лідерства на підприємстві 35
3.2. Оцінка ефективності удосконалення форм лідерства на підприємстві 40
Висновки і пропозиції 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Внутрішнє середовище підприємства

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні підходи до оцінки внутрішнього середовища підприємства 5
1.1. Сутність та характеристика основних компонентів внутрішнього середовища 5
1.2. Методичні підходи до оцінювання внутрішнього середовища підприємства 12
Розділ ІІ. Дослідження внутрішнього середовища ПАТ «ЕМЗ «Металіст» 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
2.2. Аналіз внутрішнього середовища ПАТ «ЕМЗ «Металіст» 21
2.3. Оцінювання внутрішнього середовища підприємства 27
Розділ ІІІ. Шляхи покращення внутрішнього середовища ПАТ «ЕМЗ «Металіст» 31
3.1. Заходи удосконалення внутрішнього середовища ПАТ «ЕМЗ «Металіст» 31
3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 36
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Організація управління туристичним комплексом в Україні та за кордоном

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ 5
1.1. Сутність та види туристичних комплексів 5
1.2. Організаційні структури управління туристичним комплексом 7
1.3. Управління персоналом в сфері туристичного бізнесу як засіб досягнення конкурентних переваг 12
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛАВАНДА COUNTRY CLUB») 14
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 14
2.2. Технологія виробництва туристичного продукту 18
2.3. Організація управління туристичним комплексом «Лаванда Country Club» 23
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ 27
3.1. Напрями удосконалення організації управління туристичним комплексом 27
3.2. Розрахунок економічного ефекту від удосконалення організації управління туристичним комплексом 33
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Використання глобальної мережі Інтернет у менеджменті

Вступ 3
1. Сутність та характеристики глобальної мережі Інтернет 4
2. Використання мережі Інтернет з метою підвищення ефективності управлінських рішень 8
3. Напрями використання мережі Інтернет у менеджменті 11
Висновки 15
Список використаних джерел 16

Контрольна робота з інформаційного менеджменту, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту
Стаття, 3 стор., рік – 2011, вартість – 20 грн.
20
Детальніше
Реферат з операційного менеджменту

Питання 2.7. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність та конкурентні переваги 3
Питання 4.6. Типи операційних процесів, їх ознаки 6
Питання 6.5. Організація диспетчеризації виробництва 9
Список використаних джерел 12

Реферат, рік – 2011, вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Реферат з операційного менеджменту

Питання 1.6. Операційний менеджер та процес управління 3
Питання 4.2. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності 7
Питання 6.1. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегативне планування 11
Список використаних джерел 15

Реферат, рік – 2011, вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Реферат з операційного менеджменту

Питання 2.5. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів 3
Питання 3.3. Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю 8
Питання 5.2. Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управлення виробництвом 10
Список використаних джерел 13

Реферат, рік – 2011, вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Реферат з операційного менеджменту

Питання 1.4. Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв’язок та розбіжність 3
Питання 4.4. Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи 5
Питання 5.3. Реалізація функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу 8
Список використаних джерел 11

Реферат, рік – 2011, вартість – 25 грн.

25
Детальніше
Удосконалення організації робочих місць

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи організації робочих місць на підприємстві 6
1.1. Сутність робочих місць та їх класифікація 6
1.2. Особливості організації робочих місць виробничого персоналу та керівників 11
1.3. Засоби оцінки якості організації робочих місць та пошуків резервів 20
Розділ 2. Дослідження організації робочих місць на підприємстві ТОВ «Технології електричного нагріву» 25
2.1. Коротка характеристика підприємства та аналіз показників фінансово-господарського стану 25
2.2. Аналіз складу та структури персоналу підприємства 35
2.3. Дослідження механізму організації робочих місць на підприємстві ТОВ «Технології електричного нагріву» 43
Розділ 3. Напрямки удосконалення організації робочих місць на підприємстві ТОВ «Технології електричного нагріву» 50
3.1. Заходи з підвищення ефективності організації робочих місць працівників виробничих спеціальностей 50
3.2. Заходи з автоматизації робочих місць керівників 56
Висновки 65
Список використаних джерел 70
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Кадрова політика організації (підприємства) та механізми її реалізації

Вступ 5
Розділ 1. Теоретичні основи кадрової політики підприємства 8
1.1. Сутність та задачі кадрової політики 8
1.2. Типи кадрової політики підприємства 22
1.3. Формування кадрової політики підприємства 29
Розділ 2. Аналіз кадрової політики підприємства 43
2.1. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» 43
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 51
2.3. Оцінка персоналу та аналіз елементів кадрової політики підприємства 60
Розділ 3. Шляхи покращення кадрової політики підприємства 70
3.1. Напрями удосконалення елементів кадрової політики підприємства 70
3.2. Підвищення мотивації персоналу 79
Висновки 89
Список використаних джерел 92
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

250
Детальніше
Аналіз впливу рекламної компанії на діяльність організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 6
1.1. Зміст і значення реклами та рекламної кампанії 6
1.2. Процес планування та розробки рекламної кампанії 12
1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності рекламної кампанії 23
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПРАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» 31
2.1. Характеристика страхової компанії ПрАТ «Ренесанс Життя» та основні економічні показники діяльності 31
2.2. Аналіз рекламної діяльності страхової компанії 38
2.3. Дослідження процесу планування й реалізації рекламної кампанії та її впливу на ефективність діяльності ПрАТ «Ренесанс Життя» 45
2.4. Напрями удосконалення рекламної кампанії страхової компанії ПрАТ «Ренесанс Життя» 53
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Звіт з практики

Вступ 3
1. Ознайомлення з підприємством 4
2. Ознайомлення з основними напрямками діяльності підприємства 5
3. Аналіз системи управління на підприємстві 9
4. Система планування діяльності підприємства 15
5. Аналіз витрат підприємства 18
6. Економічні результати та ефективність діяльності підприємства 23
7. Основні недоліки підприємства 34
8. Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства 36
Висновки 44
Список використаних джерел 49
Додатки

Звіт, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Cистема управління персоналом підприємства

ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1. Сутність та роль управління персоналом в системі управління підприємством 8
1.2. Місце та роль підсистеми управління персоналу в системі управління підприємства 23
1.3. Аналіз методів планування персоналу 35
1.4. Підсистема управління персоналу на підприємствах побутового виробництва 43
2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 50
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 50
2.2. Аналіз стану персоналу ПрАТ «Вентиляційні системи» 61
2.3. Аналіз підсистеми управління персоналу на ПрАТ «Вентиляційні системи» 71
3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 84
3.1. Методика удосконалення системи управління персоналом 84
3.2. Розробка функціональної стратегії управління персоналом ПрАТ «Вентиляційні системи» 96
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 107
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Обгрунтування стратегії розвитку підприємства

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1. Сутність та значення стратегії розвитку підприємства 8
1.2. Основні характеристики стратегій розвитку підприємства 17
1.3. Процес розробки стратегії розвитку підприємства 28
РОЗДІЛ 2.ОЦІНКА ПІДСИСТЕМИ РОЗВИТКУ ТОВ «АВТЕКС» 37
2.1. Загальна характеристика підприємства 37
2.2. Аналіз організаційно-виробничої діяльності 38
2.3. Аналіз економічної діяльності підприємства 47
2.4. Оцінювання стратегічної позиції підприємства на ринку 59
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АВТЕКС» 71
3.1. Обґрунтування стратегії розвитку підприємства 71
3.2. Методика впровадження стратегії розвитку 79
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору персоналу 7
1.1. Сутність та поняття персоналу підприємства, його класифікація та структура 7
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 18
1.3. Оцінка персоналу при прийнятті на роботу 25
1.4. Методика оцінки витрат на підбір персоналу та ефективності підбору персоналу 36
Розділ 2. Аналіз застосування світового досвіду підбору персоналу на підприємстві ТОВ «Паритет-Трейд» 42
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності 42
2.2. Аналіз управління персоналом та його ефективності використання на підприємстві 54
2.3. Аналіз ефективності підбору персоналу на підприємстві 66
Розділ 3. Удосконалення підбору персоналу на ТОВ «Паритет-Трейд» на основі світового досвіду 75
3.1. Розробка методики підбору персоналу для підприємства 75
3.2. Застосування інструментів світового досвіду підбору персоналу на ТОВ «Паритет-Трейд» 87
3.3. Впровадження інформаційних технологій для підбору персоналу 94
Висновки 104
Список використаних джерел 105
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Організація удосконалення управлінської праці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 6
1.1. Сутність та зміст управлінської праці 6
1.2. Особливості та принципи управлінської праці 13
1.3. Наукові основи організації управлінської праці 19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 26
2.1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України у м. Борисполі та Бориспільському районі Київської області 26
2.2. Аналіз персоналу Управління Пенсійного фонду у місті Борисполі та Бориспільському районі 30
2.3. Організація управлінської праці в установі 40
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М. БОРИСПОЛІ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 47
3.1. Шляхи удосконалення організації управлінської праці 47
3.2. Атестація персоналу з метою підвищення ефективності управлінської праці 55
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Стиль,форми і методи керівництва персоналом в організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи керівництва персоналом в організації 6
1.1. Керівництво персоналом в системі менеджменту підприємства 6
1.2. Сутність та характерні риси стилю, форм та методів керівництва 12
1.3. Основні види стилів, форм і методів керівництва 20
Розділ 2. Дослідження управлінської діяльності ІП «Хоневелл Україна» 29
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 29
2.2. Характеристика стану управління трудовими ресурсами 42
2.3. Дослідження стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 51
Розділ 3. Шляхи удосконалення стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 60
3.1. Аналіз зарубіжного досвіду застосування стилів, форм та методів керівництва в провідних компаніях 60
3.2. Напрями удосконалення стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 65
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 73
4.1. Організація охорони праці на ІП «Хоневелл Україна» 73
4.2. Обґрунтування заходів з покращення умов охорони праці 80
Висновки 84
Список використаних джерел 90
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

300
Детальніше
Управління фінансовими ресурсами підприємств

РОЗДІЛ ? Теоретичні аспекти аналізу методів управління фінансовими ресурсами підприємства.
1.1 Суть та джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
1.2 Методичні засади організації фінансової діяльності підприємства.
1.3 Роль фінансового планування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства.
1.4 Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах.
РОЗДІЛ ?? Дослідження процесу управління фінансовими ресурсами підприємства.
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.
2.2 Аналіз основних показників формування фінансових ресурсів.
2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.
РОЗДІЛ ??? Напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств.
3.1 Оптимізація джерел фінансових ресурсів ДП «Ліла»
3.2 Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
3.3 Напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Дипломна робота, обсяг – 100 стор., рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Удосконалення системи управління на підприємстві

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РОЛІ ПІДСИСТЕМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 9
1.1. Сутність та значення системи управління 9
1.2. Види та характеристики складових підсистем системи управління організацією 20
1.3. Організаційні структури управління як інструмент системи управління організацією 30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «АЛЬБА УКРАЇНА» 43
2.1. Загальна характеристика підприємства 43
2.2.Аналіз існуючої системи управління підприємства 54
2.3. Оцінка основних підсистем управління підприємством 64
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «АЛЬБА УКРАЇНА» 74
3.1. Реорганізація організаційної структури управління підприємства 74
3.2. Напрями удосконалення підсистем управління ПрАТ «Альба Україна» 86
ВИСНОВКИ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн
400
Детальніше
Шляхи удосконалення управління матеріальними ресурсами підприємства

Вступ 5
Розділ 1. Дослідження засад удосконалення управління матеріальними ресурсами підприємства 8
1.1. Характеристика матеріальних ресурсів підприємства 8
1.2. Система управління матеріальними ресурсами підприємства 19
1.3. Система управління запасами підприємства 26
Розділ 2. Дослідження системи управління матеріальними ресурсами підприємства ТОВ «ВКМ ГРУП» 39
2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «ВКМ ГРУП» 39
2.2. Аналіз системи управління матеріальними ресурсами на підприємстві 49
2.3. Основні недоліки управління матеріальними ресурсами на підприємстві 62
Розділ 3. Розробка системи управління підприємством 70
3.1. Удосконалення планування матеріальних ресурсів 70
3.2. Впровадження логістичних систем в рамках удосконалення управління матеріальними ресурсами 82
Висновки 99
Список використаних джерел 100
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Формування ефективної мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві в умовах конкурентного середовища

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 9
1.1 Огляд вітчизняних та зарубіжних концепцій на мотивацію трудової діяльності працівників 9
1.2 Методологічні основи впливу мотивації трудової діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринкової економіки 24
1.3 Проблеми пошуку механізмів мотивації трудової діяльності персоналу 33
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В МАГАЗИНІ №39 «СІЛЬПО» 41
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності досліджуваного підприємства 41
2.2 Аналіз мотивації трудової діяльності в магазині №39 «Сільпо» 52
2.3 Оцінка мотиваційного потенціалу та проблем у мотивації в магазині №39 «Сільпо» 62
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАГАЗИНІ №39 «СІЛЬПО» 71
3.1 Світовий досвід мотивації персоналу 71
3.2 Обґрунтування напрямів вдосконалення мотивації трудової діяльності магазину №39 «Сільпо» 82
3.3 Розробка системи матеріальної мотивації продавців на досліджуваному підприємстві 92
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Планування оптимального розвитку підприємства

ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ 8
1.1. Сутність та значення планування розвитку підприємства, його форми та методи 8
1.2. Класифікація планів підприємства 24
1.3. Організація планової роботи на підприємстві 34
2. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» 43
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 43
2.2. Аналіз виробничої діяльності підприємства 55
2.3. Оцінювання конкурентоздатності підприємства та аналіз методів планування розвитку підприємства 66
3. ПЛАНУВАННЯ НАПРЯМІВ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» 75
3.1. Планування оновлення матеріально-технічної бази підприємства 75
3.2. Стратегічне планування розвитку підприємства 85
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління запасами сировини

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади управління запасами сировини на підприємстві 6
1.1. Управління запасами сировини як важлива складова діяльності підприємства 6
1.2. Сутність та економічна природа запасів сировини 16
1.3. Методичні аспекти аналізу та моделей управління запасами підприємства 23
Розділ 2. Дослідження управління запасами сировини на ПП «Ройал Кейтерінг Сервіс» 34
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП «Ройал Кейтерінг Сервіс» 34
2.2. Аналіз формування та використання запасів сировини на підприємстві 45
2.3. Оцінка управління запасами сировини на підприємстві 55
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління запасами сировини на ПП «Ройал Кейтерінг Сервіс» 63
3.1. Напрями удосконалення політики формування запасів сировини підприємства на плановий період 63
3.2. Оптимізація управління запасами сировини на підприємстві 72
Висновки 83
Список використаних джерел 88
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Підвищення конкурентоспроможності підприємства

ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 11
1.1 Сутність та сучасні критерії конкурентоспроможності 11
1.2 Чинники, що впливають на конкурентоспроможність продукції 20
1.3 Методики оцінки конкурентоспроможності підприємств 28
1.4 Державно-правове регулювання конкурентоспроможності в Україні 38
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 41
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2 Аналіз фінансово – економічних показників діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи» 47
2.3 SWOT-аналіз підприємства 57
2.4 Характеристика конкурентних чинників продукції ПрАТ «Вентиляційні системи» 63
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 73
3.1 Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства 73
3.2 Характеристика проектів направлених на підвищення конкурентоспроможності ПрАТ «Вентиляційні системи» 83
3.3 Техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів 99
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління маркетинговою діяльністю підприємства

Вступ 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 11
1.1. Концепції і процес управління маркетинговою діяльністю 11
1.2. Організаційна структура маркетингових служб 27
1.3. Планування маркетингової діяльності підприємства 34
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТОВ «ЧАЙКА» 45
2.1. Характеристика підприємства ТОВ «Чайка» 45
2.2. Економічний аналіз господарської і фінансової діяльності ТОВ «Чайка» 53
2.3. Загальна характеристика організаційної структури ТОВ «Чайка» та організаційна структура і характеристика діяльності служби маркетингу 68
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЧАЙКА» 76
3.1. Аналіз конкурентного середовища досліджуваного підприємства 76
3.2. Планування рекламної кампанії підприємства у мережі Інтернет 81
3.3. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємства та розробка напрямків підвищення ефективності управління цією роботою в ТОВ «Чайка» 92
Висновки 100
Список використаних джерел 104
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Аналіз фінансової стійкості страхувальника

ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ УСТАНОВИ 11
1.1. Сутність та теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості страхової компанії 11
1.2. Досягнення фінансової стійкості як умова ефективності діяльності страхової компанії 16
1.3. Система показників для оцінки фінансового стану страхової компанії 22
1.3.1. Показники оцінки фінансової стійкості 22
1.3.2.Показники оцінки ділової активності 26
1.3.3.Показники оцінки ліквідності 28
1.3.4.Показники оцінки ефективності управління 29
1.4. Методика аналізу показників, що характеризують фінансовий стан страхової компанії 34
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 37
2.1. Аналіз майнових показників діяльності ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» 37
2.2. Аналіз вартісних показників діяльності страхової компанії 46
2.3. Аналіз показників ліквідності страхової компанії 62
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ УСТАНОВИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» 67
3.1. Визначення показників фінансової стійкості та ділової активності страхової компанії 67
3.2. Шляхи підвищення фінансової стійкості страхової компанії 79
3.3. Розрахунок ефективності запропонованих заходів поліпшення фінансової стійкості ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» 85
3.4. Визначення ефективності фінансової діяльності страхової компанії 88
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Стратегічне управління підприємством

Вступ 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 11
1.1. Економічна сутність та роль стратегічного управління в розвитку організації 11
1.2. Зміст процесу стратегічного управління 24
1.3. Узагальнення сучасного досвіду стратегічного управління провідними компаніями світу та України 31
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ «ФАРМАК» 39
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства та визначення його конкурентного статусу на галузевому ринку 39
2.2. Оцінка стратегічного потенціалу та SWOT-аналіз підприємства 50
2.3. Процес стратегічного управління на підприємстві. Форми стратегічного контролю та реалізації стратегії 60
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 71
3.1. Пропозиції щодо застосування сучасних методик проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства 71
3.2. Опрацювання алгоритму стратегічного розвитку досліджуваного підприємства 77
3.3. Вдосконалення стратегії виробництва і збуту продукції 84
Висновки 97
Список використаних джерел 100
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління збутовою діяльністю підприємства

Вступ 8
Розділ 1. Теоретичні основи управління збутовою діяльністю підприємств 10
1.1. Сутність та економічний зміст збутової діяльності 10
1.2. Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства 18
1.3. Взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю 32
Розділ 2. Аналіз збутової діяльності підприємства ТОВ «ВКМ ГРУП» 41
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2. Аналіз фінансово – економічних показників діяльності підприємства 48
2.3. Аналіз стану збутової діяльності підприємства 58
2.4. Оцінка ефективності системи збуту та просування продукції підприємства на ринок 63
Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємства 72
3.1. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю 72
3.2. Визначення ефективності управління збутовою діяльністю підприємства 91
Висновки 95
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління фінансовою діяльністю

Вступ 8
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою діяльністю підприємства 11
1.1. Концепції і процес управління фінансовою діяльністю 11
1.2. Організаційна структура фінансових служб 22
1.3. Планування фінансової діяльності підприємства 32
Розділ 2. Комплексна оцінка фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 41
2.1. Загальна характеристика підприємства як об’єкту дослідження 41
2.2. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства 43
2.2.1. Показники платоспроможності та фінансової стійкості 43
2.2.2. Оцінка власних та позичкових засобів 52
2.2.3. Аналіз структури та динаміки зміни кредиторської заборгованості 58
2.2.4. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 62
2.3. Аналітична діагностика можливого банкрутства ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 66
Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо вдосконалення управління фінансовою діяльністю ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 72
3.1. Інформаційна підтримка зниження впливу та загальні рекомендації щодо попередження фінансових ризиків на діяльність ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 72
3.2. Шляхи поліпшення фінансової стійкості ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 82
3.3. Визначення ефективності фінансової діяльності підприємства та розрахунок ефективності запропонованих заходів 87
Висновки 94
Список використаних джерел 98
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Звіт з менеджменту Інститут зайнятості

Вступ 3
1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства 4
2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства 6
3. Аналіз системи управління персоналом та економіки праці на підприємстві 12
4. Організація виробництва й управління підприємством 16
5. Аналіз кадрової політики на підприємстві 21
6. Прогнозні показники діяльності підприємства 24
7. Дослідження стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 26
Висновки та пропозиції 29
Список використаних джерел 31
Додатки

Звіт, рік – 2013, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Роль місії компанії

Вступ 3
Розділ 1. Особливості ролі місії компанії в сучасних умовах 6
1.1. Суть і роль місії компанії 6
1.2. Елементи місії компанії та фактори впливу на неї 15
1.3. Процес формування місії компанії 22
Висновки до розділу 1 28
Розділ 2. Дослідження процесу формування місії у компанії «Штраус Україна» 29
2.1. Економічний аналіз господарської і фінансової діяльності компанії «Штраус Україна» 29
2.2. Оцінка стратегічного потенціалу та SWOT-аналіз компанії «Штраус Україна» 39
2.3. Дослідження місії, цілей та організаційних засад їх формування у компанії «Штраус Україна» 49
Висновки до розділу 2 58
Розділ 3. Удосконалення формування місії у компанії «Штраус Україна» 59
3.1. Адаптація досвіду формування місій провідних світових компаній 59
3.2. Визначення переваг місії та її внеску в кінцеві результати діяльності підприємства 68
3.3. Шляхи вдосконалення формування місії та її елементів у компанії «Штраус Україна» 75
Висновки до розділу 3 83
Розділ 4. Розробка заходів з охорони праці та навколишнього середовища 85
Висновки до розділу 4 94
Висновки та пропозиції 95
Список використаних джерел 100
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Управління ресурсами підприємства

ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1. Ресурси підприємства, їх сутність та значення для функціонування та розвитку підприємства 9
1.2. Існуючі підходи до класифікації ресурсів підприємства 17
1.3. Методи управління ресурсами підприємства 25
Висновок до розділу 1 34
2. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ЗБВ ПАТ «ДБК №4» ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМИ 35
2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 35
2.2. Аналіз трудових, матеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства 48
2.3. Методи управління ресурсами на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 60
Висновок до розділу 2 67
3. СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ НА ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 69
3.1. Визначення множини задач управління матеріальними ресурсами на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 69
3.2. Методи планування ресурсів на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 83
Висновок до розділу 3 94
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн

400
Детальніше
Управління конкурентоспроможністю підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 6
1.1. Поняття та види конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Управління конкурентоспроможністю підприємства 14
1.3. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства 22
Висновки до розділу 1 35
Розділ 2. Практичні аспекти управління конкурентоспроможністю ПП «Канц Плюс» 36
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП «Канц Плюс» 36
2.2. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства 44
2.3. Оцінка конкурентоспроможності ПП «Канц Плюс» 53
Висновки до розділу 2 62
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління конкурентоспроможністю ПП «Канц Плюс» 63
3.1. Обгрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ПП «Канц Плюс» для роботи в умовах ринкової економіки 63
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства 69
3.3. Вдосконалення мотиваційної складової для покращення конкурентних позицій підприємства 79
Висновки до розділу 3 87
Розділ 4. Загальні заходи з охорони праці та навколишнього середовища ПП «Канц Плюс» 89
Висновки до розділу 4 96
Висновки та пропозиції 97
Список використаних джерел 102
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн

400
Детальніше
Функції та структура управління персоналом конкретного підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади функцій та структури управління організації 5
1.1 Сутність організаційної структури управління 5
1.2 Основні функції управління в організації 8
1.3 Види організаційних структур управління організаціями 13
Розділ 2. Аналіз функцій та структури управління в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 20
2.1 Загальна характеристика організації 20
2.2 Структура управління в державній організації 24
2.3 Основні функції управління в державній організації 31
Розділ 3. Шляхи удосконалення функцій та структури управління в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 35
3.1 Удосконалення організаційної структури управління державної організації 35
3.2 Напрямки покращення функцій управління в державній організації 38
Висновки і пропозиції 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Процес відбору персоналу та його особливості

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади процесу відбору персоналу організації 5
1.1 Сутність поняття «Процес відбору персоналу» 5
1.2 Методи відбору персоналу 9
1.3 Особливості відбору персоналу на державну службу 14
Розділ 2. Аналіз відбору персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 18
2.1 Загальна характеристика організації 18
2.2 Аналіз стану відбору персоналу в державній організації 21
2.3 Оцінка стану персоналу та ефективності відбору 26
Розділ 3. Шляхи удосконалення відбору персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 29
3.1 Удосконалення механізмів відбору персоналу державної організації 29
3.2 Напрямки покращення інформаційного забезпечення відбору персоналу в державній організації 34
Висновки і пропозиції 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Німецька школа менеджменту
Дослідницьке завдання (3 стор. реферату та слайди)
2014 рік, 30 грн.
30
Детальніше
Кадрова політика організації та шляхи її удосконалення

Вступ 5
Розділ І. Теоретичні основи кадрової політики 8
підприємства 8
1.1. Сутність, завдання та типи кадрової політики 8
1.2. Методи оцінки ефективності кадрової політики підприємства 16
1.3. Формування кадрової політики підприємства 27
Розділ ІІ. Дослідження й оцінка кадрової політики 35
ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 35
2.1. Загальна характеристика організації 35
2.2. Аналіз динаміки та структури персоналу 41
2.3. Оцінка кадрової політики ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 46
Розділ ІІІ. Напрями удосконалення кадрової політики ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 54
3.1. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в організації 54
3.2. Заходи підвищення мотивації й удосконалення соціального захисту працівників ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 61
Висновки 67
Список використаних джерел 72
Додатки 79

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

400
Детальніше
Трудовий потенціал підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико – методичні засади формування трудового потенціалу підприємства 6
1.1. Суть та значення трудового потенціалу 6
1.2. Етапи формування трудового потенціалу 18
1.3. Методи оцінки трудового потенціалу підприємства 25
Розділ 2. Дослідження стану трудового потенціалу організації ( на прикладі Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації) 33
2.1. Загальна характеристика організації 33
2.2. Аналіз стану використання трудового потенціалу організації 39
2.3. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу організації 46
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу в організації 54
3.1. Впровадження ефективної системи управління трудовим потенціалом в організації 54
3.2. Удосконалення використання трудового потенціалу організації 62
3.3. Економічна ефективність від впровадження змін у використанні трудового потенціалу 69
Висновки 73
Список використаних джерел 76
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

400
Детальніше
Проект заходів щодо посилення мотивації персоналу

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи мотивації персоналу підприємства 7
1.1. Сутність та значення мотивації персоналу 7
1.2. Види та принципи мотивації персоналу 11
1.3 Порівняний аналіз основних теорій та практики застосування мотивації персоналу 14
1.4. Механізми використання мотивації в практиці управління 25
Розділ 2. Аналіз управління та мотивації персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 28
2.1. Загальна характеристика організації 28
2.2. Організаційна структура управління та оцінка стану персоналу 33
2.3. Оцінка діючого механізму мотивації персоналу в організації 44
Розділ 3. Проект заходів щодо посилення мотивації персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 53
3.1. Пропозиції щодо підвищення мотивації персоналу в організації 53
3.2. Обґрунтування напрямів вдосконалення мотивації персоналу 60
3.3 Економічна ефективність запропонованих змін в мотивації персоналу 69
Висновки 73
Список використаних джерел 76
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

400
Детальніше
Роль та значення малого та середнього бізнесу в економічному розвитку країни

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади ролі та значення малого та середнього бізнесу в економічному розвитку країни 6
1.1. Сутність, роль та значення малого та середнього бізнесу 6
1.2. Фактори, що визначають розвиток малого та середнього бізнесу 16
1.3. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в країнах світу 20
Розділ 2. Оцінка сучасного стану та проблем функціонування малого та середнього бізнесу в Україні 26
2.1. Аналіз стану малого та середнього бізнесу в Україні 26
2.2. Організаційно-економічна характеристика та оцінка фінансового стану фермерського господарства «Велес Віта» 36
2.3. Оцінка проблем функціонування фермерського господарства «Велес Віта» 46
Розділ 3. Перспективи розвитку та шляхи підтримки малого та середнього бізнесу в Україні 54
3.1. Обґрунтування стратегії розвитку фермерського господарства «Велес Віта» 54
3.2. Напрями державної підтримки та стимулювання малого бізнесу 66
Висновки 74
Список використаних джерел 77
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

400
Детальніше
Формування ринковоорієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості

Метою даної статті є визначення критеріїв оцінки та складових елементів системи управління результативністю діяльності регіональних центрів зайнятості та обґрунтування найбільш доцільного підходу до управління у державних установах.

Стаття, 8 стор., 2014 рік, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Формування ринковоорієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування ринково-орієнтованої системи управління результативністю діяльності організації 8
1.1. Сутність управління результативністю діяльності організацій та його значення у сучасних умовах 8
1.2. Процесуальність формування системи управління результативністю діяльності організації 15
1.3. Складові елементи системи управління результативністю діяльності організації 27
Висновки до розділу 1 34
РОЗДІЛ 2. Оцінка результативності ринково-орієнтованої системи управління діяльністю регіонального центру зайнятості 35
2.1. Загальна характеристика організації 35
2.2. Дослідження результативності діяльності регіонального центру зайнятості 44
2.3. Комплексна оцінка результативності діяльності організації 54
Висновки до розділу 2 63
РОЗДІЛ 3. Напрями покращення фінансово-орієнтованої системи управління результативністю діяльності Київського обласного центру зайнятості 64
3.1. Модернізація системи управління результативністю діяльності організації адекватної статистики ринку праці Київської області 64
3.2. Удосконалення складових елементів системи управління результативністю діяльності Київського обласного центру зайнятості 77
3.3. Обґрунтування економічного ефекту заходів щодо модернізації системи управління результативністю діяльності організації 88
Висновки до розділу 3 91
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 96
ДОДАТКИ 102

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Управління матеріально-технічним забезпеченням

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві 5
1.1. Матеріально-технічне забезпечення: сутність, форми, організаційна структура та функції 5
1.2. Управління матеріало-технічним забезпеченням та його основні завдання 17
1.3. Підходи до оцінки ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням 22
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 29
2.1. Загальна характеристика підприємства 29
2.2. Аналіз управлінської та виробничої структури підприємства 32
2.3. Аналіз номенклатури та асортименту продукції 34
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати 38
2.5. Аналіз ефективності використання основних засобів 42
2.6. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 44
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 47
3.1. Аналіз системи матеріально-технічного забезпечення підприємства 47
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи матеріально-технічного постачання підприємства 53
Висновки 61
Список використаних джерел 65
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Удосконалення операційної стратегії підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика операційної стратегії підприємства 5
1.1. Суть та складові операційної стратегії підприємства 5
1.2. Види операційних стратегій 12
1.3. Обґрунтування вибору операційної стратегії 16
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 22
2.1. Загальна характеристика підприємства 22
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 25
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 26
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 29
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 32
2.6. Аналіз собівартості продукції, прибутку та рентабельності 36
Розділ 3. Дослідження операційної стратегії підприємства 41
3.1. Аналіз діючої операційної стратегії підприємства 41
3.2. Пропозиції щодо удосконалення операційної стратегії підприємства 45
Висновки 51
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Дослідження системи матеріального стимулювання праці на підприємствах та пропозиції щодо її удосконалення

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи дослідження системи матеріального стимулювання праці на підприємствах 5
1.1. Сутність та значення системи матеріального стимулювання праці 5
1.2. Характеристики основних елементів системи матеріального стимулювання праці на підприємствах 14
1.3. Підходи до оцінки ефективності системи матеріального стимулювання праці 22
РОЗДІЛ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 27
2.1. Загальна характеристика підприємства 27
2.2. Аналіз управління та виробничої структури підприємства 29
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 32
2.4. Аналіз основних засобів підприємства 36
2.5. Аналіз прибутку та рентабельності 40
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення системи матеріального стимулювання праці на підприємстві 43
3.1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати 43
3.2. Пропозиції щодо удосконалення системи матеріального стимулювання праці 50
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Управління професійним зростанням персоналу організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади професійного зростання персоналу організації 5
1.1 Сутність підвищення фахових навичок персоналу 5
1.2 Організація системи професійного навчання персоналу 9
1.3 Зарубіжний досвід професійного навчання персоналу 15
Розділ 2. Аналіз якісних змін персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 21
2.1 Загальна характеристика організації 21
2.2 Оцінка стану персоналу організації 27
2.3 Оцінка професійного рівня персоналу в організації 30
Розділ 3. Шляхи удосконалення професійного рівня персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 36
3.1 Удосконалення системи перепідготовки і підготовки персоналу організації 36
3.2 Напрямки підвищення кваліфікації кадрів 39
Висновки і пропозиції 45
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Звіт з переддипломної практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства. 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура. 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства. 6
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації. 7
2. Оцінка сучасного стану та проблем функціонування малого та середнього бізнесу в Україні 9
2.1. Аналіз стану малого та середнього бізнесу в Україні. 9
2.2. Аналіз показників діяльності та майнового стану фермерського господарства «Велес Віта». 12
2.3. Оцінка проблем функціонування фермерського господарства «Велес Віта». 14
3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 17
Висновки 19
Список використаних джерел 21
Додатки

Звіт, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Звіт з виробничої практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства. 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура. 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства. 7
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації. 8
2. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 10
Висновки 13
Список використаних джерел 14

Звіт, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Ефективність управлінських рішень

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади ефективності управлінських рішень в діяльності підприємств 6
1.1. Сутність, зміст та види управлінських рішень 6
1.2. Умови забезпечення ефективності управлінських рішень 16
1.3. Підходи до оцінки ефективності управлінських рішень 26
Розділ 2. Аналіз реалізації управлінських рішень на підприємстві 37
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 37
2.2. Технологія прийняття управлінських рішень та аналіз їх виконання на підприємстві 49
2.3. Оцінка ефективності управлінських рішень на підприємстві 57
Розділ 3. Напрямки впровадження новітніх прийомів та методів прийняття управлінських рішень на підприємстві 66
3.1. Напрями підвищення ефективності прийняття управлінських рішень 66
3.2. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві 83
Висновки 91
Список використаних джерел 94
Додатки

Дипломна робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Звіт з виробничої практики

Вступ 3
1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства 4
2. Маркетингова діяльність підприємства 9
3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства 16
4. Організація виробництва й управління підприємством 23
5. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві 26
6. Прогнозні показники діяльності підприємства 30
7. Технологія прийняття управлінських рішень на підприємстві 33
Висновки 36
Список використаних джерел 38

Звіт, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Звіт з переддипломної практики

Вступ 3
1. Підприємство як суб’єкт господарювання 4
2. Управління на підприємстві 6
3. Основні засоби та обігові кошти підприємства 10
4. Цінні папери 12
5. Планування діяльності підприємства 13
6. Витрати підприємства 15
7. Ціни 16
8. Економічні результати та ефективність діяльності підприємства 18
9. Система постачання (реалізації) продукції 22
10. Недоліки роботи підприємства 24
11. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства 26
Висновки та рекомендації 30
Список використаної літератури 32

Звіт, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення у короткостроковому періоді

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика конкурентоспроможності підприємства 5
1.1. Сутність та сучасні критерії конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Характерні риси та види конкурентоспроможності 9
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 14
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 21
2.1. Загальна характеристика підприємства 21
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 25
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 27
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 29
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 32
2.6. Аналіз собівартості продукції, прибутку та рентабельності 36
Розділ 3. Дослідження конкурентоспроможності підприємства 40
3.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 40
3.2. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому періоді 47
Висновки 54
Список використаних джерел 57
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Управління персоналом як фактор забезпечення конкурентної переваги організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Персонал організації: суть, структура, об’єкт управління 7
1.2. Система управління персоналом як вагомий чинник формування конкурентної переваги організації 15
1.3. Роль управління персоналом у забезпеченні конкурентних переваг організації 21
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 29
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності ПАТ «Монделіс Україна» 29
2.2. Оцінка стану та ефективності управління персоналом на підприємстві 38
2.3. Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Монделіс Україна» на ринку 45
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ 53
3.1. Відбір, мотивація, оцінка персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 53
3.2. Розвиток персоналу, професійне навчання, підвищення кваліфікації персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 66
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 70
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ 91

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Ефективність праці: сутність та напрями підвищення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи ефективності праці на підприємстві 6
1.1. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 6
1.2. Методичні основи оцінки продуктивності праці на підприємстві 16
1.3. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 21
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ «Альба Україна» та ефективність праці на підприємстві 29
2.1. Техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Альба Україна» 29
2.2. Аналіз стану та динаміки трудових ресурсів на підприємстві 39
2.3. Аналіз ефективності праці на підприємстві 46
Розділ 3. Напрями підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 53
3.1. Визначення резервів росту продуктивності праці на підприємстві 53
3.2. Розробка заходів із підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 57
3.3. Економічний ефект від запропонованих заходів 62
Висновки 67
Список використаної літератури 70
Додатки 76

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Вартісне управління стратегічним розвитком підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 6
1.1. Сутність вартісного управління стратегічним розвитком суб’єкта господарювання 6
1.2. Еволюція та напрями застосування вартісного підходу до управління 13
1.3. Методичне забезпечення оцінки вартості підприємства 20
Розділ 2. Аналіз вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 29
2.1. Загальна характеристика ПАТ Швейна фабрика «Воронін» 29
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 40
2.3. Оцінка вартісного управління розвитком підприємства 50
Розділ 3. Вдосконалення вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 59
3.1. Використання зарубіжного досвіду щодо оцінки вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 59
3.1. Напрями підвищення ринкової вартості підприємства 62
3.3. Рекомендації щодо покращення вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 71
Висновки 81
Список використаних джерел 85
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Удосконалення виробничої стратегії підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти виробничої стратегії підприємства 6
1.1. Сутність та основні види виробничої стратегії підприємства 6
1.2. Фактори впливу на виробничу стратегію 12
1.3. Взаємодія виробничої стратегії з іншими стратегіями підприємства 17
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 23
2.1. Загальна характеристика підприємства 23
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 25
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 27
2.4. Аналіз основних засобів підприємства 30
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 34
2.6. Аналіз собівартості продукції 38
2.7. Аналіз прибутку та рентабельності 40
Розділ 3. Шляхи удосконалення виробничої стратегії ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 44
3.1. Оцінка виробничої стратегії ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 44
3.2. Заходи удосконалення виробничої стратегії підприємства 48
Висновки 55
Список використаних джерел 58
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

120
Детальніше
Процес і прийняття рішень у виробничому менеджменті

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади прийняття рішень у виробничому менеджменті 5
1.1. Прийняття рішень у виробничому менеджменті: сутність, зміст та класифікація 5
1.2. Процес прийняття рішень у виробничому менеджменті 14
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Каланчацький маслозавод» 25
2.1. Загальна характеристика підприємства 25
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 27
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 29
2.4. Аналіз основних засобів підприємства 32
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 35
2.6. Аналіз прибутку, рентабельності та собівартості підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення процесу прийняття рішень на підприємстві ПАТ «Каланчацький маслозавод” 44
3.1. Аналіз процесу і прийняття рішень на ПАТ «Каланчацький маслозавод» 44
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення процесу і прийняття рішень на ПАТ «Каланчацький маслозавод» 51
Висновки 61
Список використаних джерел 65
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Організація і планування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 6
1.1. Сутність, структура, функції та принципи організації оплати праці 6
1.2. Системи і форми оплати праці та їх характеристика 12
1.3. Планування фонду оплати праці 18
Розділ 2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Вінтер» 26
2.1. Загальна характеристика підприємства 26
2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 28
2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції 30
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 33
2.5. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 37
2.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 44
3.1. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 44
3.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу 50
3.3. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 55
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Методичні підходи планування та реалізації продукції на підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Економічна сутність випуску та реалізації продукції 6
1.2. Планування випуску продукції у вартісному та натуральному вираженні 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21
2.1. Основні відомості про підприємство ПАТ «Яготинський маслозавод» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» 32
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42
3.1. Аналіз підходів підприємства щодо планування та реалізації продукції 42
3.2. Пропозиції щодо покращення планування та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» 47
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Розроблення підходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………………..3
Розділ І Теоретичні основи продуктивності праці персоналу на підприємстві……5
1.1 Економічна сутність продуктивності та ефективності праці ……………………5
1.2 Методика планування продуктивності праці на підприємстві…………………14
Розділ ІІ Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Оболонь»…………20
2.1 Основні відомості про підприємство ПАТ «Оболонь»…………………………20
2.2 Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Оболонь»………………………………………………………………………………29
Розділ ІІІ Рекомендації щодо підвищення продуктивності праці персоналу ПАТ «Оболонь»…………………………………………………………………………….. 40
3.1 Оцінка продуктивності праці персоналу ПАТ «Оболонь»……………………..40
3.2 Техніко-економічне обґрунтування впровадження заходу модернізації пакувальної лінії на ПАТ «Оболонь»…………….…………………………………..45
Висновки………………………………………………………………………………..53
Список використаних джерел…………………………………………………………55
Додатки………………………………………………………………………………….58

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Формування виробничої програми підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.1. Основні відомості про ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Житомирський маслозавод» 28
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Житомирський маслозавод» 44
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Планування собівартості продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування собівартості продукції 6
1.1. Сутність та види собівартості продукції 6
1.2. Планування собівартості на підприємстві 13
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.1. Основні відомості про ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану 31
Розділ 3. Планування заходів зниження собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.1. Аналіз собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.2. Заходи зниження собівартості продукції підприємства 45
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Управління рекламною діяльністю на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Концептуальні засади рекламної діяльності підприємства за умов сучасного ринку 5
1.1. Сутність та значення реклами як ефективного інструменту маркетингового комунікаційного процесу підприємства 5
1.2. Механізм рекламної діяльності сучасного підприємства 11
1.3. Планування рекламної діяльності підприємства 17
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Універсам» 24
2.1. Виробничо-господарська діяльність ТОВ «Універсам» 24
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Універсам» 29
2.3. Оцінка управління рекламною діяльністю на підприємстві 35
Розділ 3. Напрями покращення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 44
3.1. Планування як засіб удосконалення рекламної діяльності підприємства 44
3.2. Удосконалення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 48
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 55
Висновки 59
Список використаної літератури 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Визначення фінансового стану підприємства та розробка пропозицій щодо його покращення

Вступ 3
Розділ 1. Сутність та значення аналізу фінансового стану підприємства 5
1.1. Поняття фінансового стану, його сутність та значення для діяльності підприємства 5
1.2. Показники, що використовуються для аналізу фінансового стану підприємства 11
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 20
2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «Львівський холодокомбінат» 20
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 24
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 25
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 28
2.5. Аналіз собівартості продукції і прибутку 31
Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.1. Аналіз фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.2. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 41
Висновки 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Основні напрями зростання прибутковості підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади прибутковості підприємства 6
1.1. Економічна сутність прибутку та його формування на підприємстві 6
1.2. Методичні підходи до оцінки прибутковості підприємства 15
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» 26
2.1. Загальні відомості про підприємство ПАТ «Житомирський маслозавод» 26
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Житомирський маслозавод» 40
Розділ 3. Напрями зростання прибутковості ПАТ «Житомирський маслозавод» 53
3.1. Аналіз показників прибутковості підприємства 53
3.2. Пропозиції з підвищення прибутковості ПАТ «Житомирський маслозавод» 59
Висновки 66
Список використаних джерел 69
Додатки 73

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Формування ефективної збутової політики на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування збутової політики на підприємстві 6
1.1. Сутність збутової політики на підприємстві 6
1.2. Показники оцінки ефективності збутової діяльності підприємства 15
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Каланчацький маслозавод» 22
2.1. Загальні відомості про підприємство ПАТ «Каланчацький маслозавод» 22
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Каланчацький маслозавод» 38
Розділ 3. Напрями зростання прибутковості ПАТ «Каланчацький маслозавод» 51
3.1. Аналіз збутової політики підприємства 51
3.2. Проект щодо вдосконалення збутової політики ПАТ «Каланчацький маслозавод» 59
Висновки 68
Список використаних джерел 71
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

50
Детальніше
Трудова і статусна мотивація: теоретичний аспект

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та поняття трудової мотивації ……………………………..…………4
2. Статусна мотивація: сутність та елементи….………………..……..………….8
Висновки……………………………………………………………………………11
Список використаної літератури………………………………………………….12

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Стиль, форми і методи керівництва персоналом в організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 7
1.1 Сутнісно-змістовні характеристики стилю, форм і методів керівництва персоналом 7
1.2 Структура та фактори, які впливають на вибір стилю керівництва персоналом організації 15
1.3 Методичні підходи оцінювання стилю і форм керівництва персоналом в організації 23
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ТОВ НВП «АЕРОТЕХНІКА-МЛТ» 30
2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Аеротехніка-МЛТ» 30
2.2 Аналіз системи управління персоналом на підприємстві 39
2.3 Оцінка ефективності системи управління персоналом на підприємстві 49
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ, ФОРМ І МЕТОДІВ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 55
3.1 Використання вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо впровадження сучасних методів керівництва персоналом організації 55
3.2 Удосконалення механізму формування стилю, форм і методів керівництва персоналом організації 61
3.3 Підвищення ролі керівника та членів його управлінської команди, як основи забезпечення економічного і соціального розвитку підприємства 68
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75
ДОДАТКИ 79

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Система мотивації персоналом на прикладі підприємства

Вступ……………………………………………………………………..…3
1. Система мотивації персоналу…………………………………….….…4
2. Практична частина………………………………………………….….10
Висновки…………………………………………………………………..13
Список використаних джерел…………………………………………….14

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Звіт переддипломної практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства 7
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації 9
2. Індивідуальне завдання. Аналіз проблеми дослідження відповідно до теми дипломної роботи 11
2.1. Аналіз літературних джерел з наукової проблеми 11
2.2. Емпіричне дослідження відповідно до теми дипломної роботи 12
2.3. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів 16
3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 21
Висновки 24
Список використаних джерел 26

Звіт, рік – 2015, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Кадровий менеджмент на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні аспекти кадрового менеджменту на підприємстві 6
1.1 Сутність та роль кадрового менеджменту в сучасних умовах 6
1.2 Принципи та методи формування кадрової політики в організації 14
1.3 Організація праці менеджера по кадрам 23
Розділ 2 Аналіз практики кадрового менеджменту на ТОВ «Будівельна справа» 30
2.1 Організаційна та виробнича структура підприємства 30
2.2 Аналіз результативності діяльності та фінансового стану 35
2.3 Оцінка кадрового менеджменту в ТОВ «Будівельна справа» 46
Розділ 3 Оптимізація кадрового менеджменту в ТОВ «Будівельна справа» 54
3.1 Обґрунтування впровадження рекомендацій щодо вдосконалення кадрового менеджменту підприємства 54
3.2 Організація стимулювання розвитку персоналу 62
3.3 Нематеріальне стимулювання та мотивація розвитку персоналу 69
Висновки 77
Список використаних джерел 80
Додатки 84

Дипломна робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

500
Детальніше
Соціально-психологічні аспекти управління

Вступ…………………………………………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Теоретичні основи соціально-психологічних аспектів управління 5

1.1. Сутність та складові соціально-психологічних аспектів управління. 5

1.2. Соціально-психологічні методи управління…………………………………. 8

1.3. Соціально-психологічний клімат у сфері управління………………….. 13

Розділ 2. Аналіз стану персоналу та соціально-психологічних аспектів управління в Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ…………………………. 16

2.1. Характеристика Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ     16

2.2. Аналіз стану та руху трудових ресурсів організації…………………… 19

2.3. Дослідження соціально-психологічних аспектів управління в Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ…………………………………………………….. 25

Розділ 3. Напрями удосконалення соціально-психологічних аспектів управління в Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ…………………………. 31

3.1. Покращення соціально-психологічного клімату в організації……… 31

3.2. Удосконалення соціально-психологічних методів управління в організації        36

Висновки………………………………………………………………………………………….. 41

Список використаних джерел…………………………………………………………….. 43

Додатки

 

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Управління якістю послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7
1.1. Особливості наукових підходів до управління якістю 7
1.2. Загальна характеристика системи управління якістю послуг на підприємстві 17
1.3. Застосування зарубіжного досвіду управління якістю послуг у готельному бізнесі 27
Висновки до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ У ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 40
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Готель «Дніпро». 40
2.2. Оцінка системи управління якістю послуг готелю. 57
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 67
Висновки до розділу 2 78
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 81
3.1. Проблемні аспекти системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 81
3.2. Організаційні заходи з удосконалення системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 90
3.3. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою поліпшення якості готельних послуг 99
Висновки до розділу 3 108
ВИСНОВКИ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 116
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

400
Детальніше
Розвиток та сучасний стан японської системи менеджменту

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади японської системи менеджменту 5
1.1 Сутність та еволюція японської системи менеджменту 5
1.2. Особливості японської системи менеджменту 10
Розділ 2. Оцінка системи менеджменту компанії Toyota 18
2.1. Коротка характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз формотворчих складових структури управління підприємства 21
2.3. Оцінка системи менеджменту підприємства 27
Розділ 3. Напрями інтеграції досвіду управління підприємством компанії Toyota в управлінні українськими підприємствами 34
Висновки 40
Список використаних джерел 42

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

150
Детальніше
Аналіз факторів прямої дії зовнішнього середовища, адаптування їх впливу на діяльність
Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність факторів прямої дії зовнішнього середовища 5
1.1. Сутність та складові елементи факторів прямої дії зовнішнього середовища 5
1.2. Методологічні засади аналізу факторів прямої дії зовнішнього середовища підприємства 10
Розділ 2. Аналіз факторів прямої дії зовнішнього середовища готелю «Галактика» 17
2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 17
2.2. Аналіз факторів прямої дії зовнішнього середовища готелю «Галактика» 21
Розділ 3. Напрями адаптації впливу факторів прямої дії зовнішнього середовища на діяльність готелю «Галактика» 28
Висновки і пропозиції 34
Список використаних джерел 36
Додатки
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.
150
Детальніше
Менеджмент організації сфери охорони здоров’я: стан та пропозиції щодо поліпшення
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7
1.1 Організації сфери охорони здоров’я, як об’єкти дослідження 7
1.2 Сутність та роль менеджменту у сфері охорони здоров’я 12
1.3 Функції менеджменту у сфері охорони здоров’я 23
1.4 Стиль, форми та методи управління у сфері охорони здоров’я 30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 38
2.1 Загальна характеристика Світловодської ЦРЛ 38
2.2 Організація управління Світловодської ЦРЛ 43
2.3 Оцінка діючої системи управління Світловодської ЦРЛ 50
2.4 Оцінка стану персоналу та кадрової політики Світловодської ЦРЛ 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 71
3.1 Впровадження ефективної системи управління організацією в Світловодській ЦРЛ 71
3.2 Пропозиції щодо підвищення мотивації персоналу в організації 80
3.3 Інноваційні технології поліпшення управління організацією 86
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………100
Дипломна робота, рік – 2016, вартість – 500 грн.
500
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК