Економічна теорія (макро, мікро, політекономіка)

Інфраструктура ринку: суть та необхідність створення

Вступ 1.

Теоретичні основи ринку як форми суспільної організації виробництва

1.1. Суть та умови формування ринку

1.2. Інфраструктура ринку

2. Роль ринку в суспільному відтворенні та необхідність створення ринкової інфраструктури

2.1. Функції ринку та форма реалізації функції ринку

2.2. Ярмарки та виставки як елементи інфраструктури ринку. Організація проведення ярмарок та виставок

3. Ринок в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Грошово-кредитна політика в Україні

Вступ……………………………………………..4

1. Суть, ціль та види грошово-кредитної політики……………………………….8

2. Механізми та принципи проведення грошово-кредитної політики в Україні…………………………………….18

2.1. Механізм реалізації та основні принципи проведення грошово-кредитної політики в Україні….18

2.2. Особливості грошово-кредитної політики в Україні……………………..28

3. Основні шляхи удосконалення реструктуризації грошово-кредитної політики в Україні…………………41

Висновки………………………………….49

Список використаної літератури…………….52

Додатки……………54

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Державний бюджет України та концепція його збалансування

Вступ……………………………………………………………………………………….3
1. Суть та роль державного бюджету……………………………………………………5
2. Структура бюджету……………………………………………………………………12
3. Концепція збалансування бюджету…………………………………………………..24
Висновки……………………………………………………………………………….…30
Список використаної літератури………………………………………………………..32

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Доходи домогосподарств, їх структура та джерела формування

Вступ…………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Теоретичні засади доходів домогосподарств……………………5

1.1. Доходи домогосподарств, їхня структура та напрями використання..5

1.2. Сутність і механізм розподілу доходів у процесі відтворення………11

Розділ 2. Джерела формування доходів…………………………………….16

2.1. Заробітна плата як джерело формування доходів………………….…16

2.2. Доходи від власності, їхні види………………………………………..20

2.3. Доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності………………………………………….………………………….24

Висновки………………………………………………………….…………..26

Список використаних джерел……………………………………….………29

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Економічні кризи в світовій системі господарства

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Сутність та закономірності економічних криз в світовій системі
господарства………………………………………………………………………………………………..5
2. Циклічний розвиток економіки та економічні кризи. Теорії циклів…………….11
3. Еволюція та порівняльна характеристика економічних криз в
19-21 століттях……………………………………………………………………………………………..18
Висновки та пропозиції…………………………………………………………………………………32
Список використаної літератури……………………………………………………………………35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їхнього прояву

Вступ………………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та причини виникнення економічних криз…………………………………5
2. Кейнсіанська та Монетаристська теорія криз………………………………….11
3. Причини та основні фактори виникнення економічної кризи в Україні…..20
4. Антикризова політика та ефективність її застосування в Україні…………26
Висновки та пропозиції……………………………………………………………………………..30
Список використаної літератури………………………………………………………………..33

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Економічні закони

ВСТУП…………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Сутність економічних законів та їх об’єктивний характер..5
РОЗДІЛ 2. Система і види економічних законів……………………….9
РОЗДІЛ 3. Пізнання і використання економічних законів……………19
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………26
ДОДАТОК…………………………………………………………………28

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Економічна роль монополій

Вступ 3
1. Сутність та види монополій 5
2. Ціна монополії. Монополія та виникнення конкуренції 17
3. Взаємозв’язок конкуренції та монополії 25
4. Проблеми монополій на Україні 29
Висновок 34
Список використаної літератури 37

Курсова, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Економічна система, її сутність, типи та еволюція

Вступ 3
1. Економічна система: визначення, сутність та її елементи 5
2. Еволюція економічних систем 12
3. Основні типи економічних систем 19
4. Сучасні моделі економічних систем 22
Висновок 29

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Економічна роль держави в ринковій економіці

Вступ………………………………………………………………………………….3
1. Сутність, необхідність та еволюція державного регулювання економіки……..5
2. Економічні функції держави в ринковій економіці та принципи її економічної політики……………………………………………………………………………..15
3. Основні форми і методи регулювання економіки державою…………………24
Висновок…………………………………………………………………………….31
Список використаної літератури…………………………………………………..34

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Економічний суверенітет України та його безпеки

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Поняття суверенітету держави та його значення в процесі формування
ринкової економічної системи………………………………………………………………………..6
Розділ 2. Стан економічного суверенітету України та його безпеки……………..10
Розділ 3. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки……………………………………………………19
Розділ 4. Ефективність трансформаційних процесів на шляху становлення України як суверенної держави…………………………………………………………………….26
Висновки………………………………………………………………………………………………………31
Список використаної літератури………………………………………………………………….. 34

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Закони грошового обігу

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Характеристика грошового обігу. Роль та функції грошей в економіці …..5
2. Закони грошового обігу, їх характеристика …………………………………17
3. Державне регулювання грошового обігу в Україні на основі використання законів грошового обігу ………………………………………………………….24
Висновки …………………………………………………………………………..28
Список використаних джерел ……………………………………………………31

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Значення мікроекономіки як базової основи сучасної теоретичної економічної науки

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІКРОЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ………5

1.1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення………………………………..5

1.2. Мікроекономіка в системі економічних наук……………………………………8

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ МІКРОЕКОНОМІКИ…………12

2.1. Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки………………………………….12

2.2. Проблема вибору в мікроекономіці та засоби координування економічної діяльності…………………………………………………………………………14

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………………………………………………………………..21

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………..30

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Діяльність підприємства в умовах доскональної і недоскональної конкуренції

Вступ 3
1. Конкуренція: визначення, класифікація та її функції 5
2. Сутність та види монополій
3. Взаємозв’язок конкуренції та монополії
4. Проблеми монополій на Україні
5. Підприємства в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Конкуренція та монополія

Вступ 3
1. Суть i ознаки досконалої конкуренції 5
2. Недосконала конкуренція та її форми 11
2.1. Монополістична конкуренція 11
2.2. Олігополія 17
2.3. Чиста монополія 22
3. Становлення конкурентного середовища в Україні 28
Висновок 35
Список використаної літератури 38

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Конкуренція та монополія. Антимонопольна політика в Україні

Вступ………………………………………………………………………. 3
1. Суть i ознаки досконалої конкуренції………………………………. 5
2. Недосконала конкуренція та її форми……………………………….. 11
2.1. Монополістична конкуренція………………………………………. 11
2.2. Олігополія……………………………………………………………. 17
2.3. Чиста монополія……………………………………………………… 21
3. Становлення конкурентного середовища в Україні та державне регулювання природних монополій……29
Висновок………………………………………………………………….. 36
Список використаної літератури………………………………………… 39

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Кредитна система ринкового господарювання

Розділ 1. Теоретичні аспекти кредитної системи та кредиту в умовах ринкового господарювання 5
1.1. Сутність, ознаки та форми кредиту 5
1.2. Кредитна система та її структура 13
Розділ 2. Аналіз стану кредитної системи ринкового господарювання в сучасний період 17
2.1. Національний банк України та комерційні банки 17
2.2. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути 18
2.3. Роль кредитної системи у формуванні ринкової економіки України 21
Висновки 26
Список використаної літератури: 29
Додатки 31

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Людський фактор і його роль у системі сучасної господарської діяльності

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теорія людського капіталу – економічна основа концепції
людського капіталу……………………………………………………………..5
1.1. Сутність людського фактору та об’єктивні умови його зміни в процесі
господарської діяльності……………………………………………………….5
1.2. Людський капітал як реалізована, активна частина трудового потенціалу……………………………………………………………………….8
1.3. Трудові ресурси, як основа господарської діяльності…………………..15
Висновки до розділу 1…………………………………………………………19
Розділ 2. Місце та роль людського фактору у системі господарської
діяльності……………………………………………………………………….20
2.1. Стан трудових ресурсів України…………………………………………20
2.2. Ринок праці України та чинники і напрямки його розвитку……………25
2.3. Сучасний стан зайнятості населення в місті Кривий Ріг……………….34
2.4. Рівень життя, нерівність і людський розвиток………………………….35
Висновки до розділу 2…………………………………………………………38
Висновки………………………………………………………………………..40
Список використаних джерел…………………………………………………42
Додатки…………………………………………………………………………44

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Міжнародні економічні відносини і їх структура

Вступ 3
1. Міжнародна торгівля і особливості її розвитку 5
2. Міжнародний рух капіталу 12
3. Міжнародні валютні відносини 18
Висновок 22
Список використаної літератури 24

Курсова, 2007р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Малий бізнес в Україні, його стан та проблеми розвитку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади малого бізнесу 5
1.1. Сутність та значення малого бізнесу для економіки країни 5
1.2. Передумови розвитку малого бізнесу в Україні 9
Розділ 2. Світовий досвід малого бізнесу 16
2.1. Стан малого бізнесу в Канаді 16
2.2. Аналіз малого бізнесу у Франції 19
Розділ 3. Аналіз розвитку малого бізнесу в Україні 24
3.1. Стан малого бізнесу в Україні 24
3.2. Проблеми розвитку малого бізнесу на сучасному етапі трансформації економіки України 30
Висновок 35
Список використаної літератури 38

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
НБУ як основний субєкт формування та реалізації монетарної политики в Україні

ВСТУП ……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ…5
1.1. Сутність та роль монетарної політики держави………………………………5
1.2. Національний Банк України та його роль у формуванні та реалізації монетарної політики держави……………………………………………………..11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ……………………………………………………………..16
2.1. Грошово-кредитна політика НБУ ……………………………………………16
2.2. Валютно-курсова політика НБУ………………………………………………22
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МОДЕЛІ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ…………………………………………………………………………25
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Основні течії суспільної світової економічної думки

Вступ…………………………………………………….3
1. Зародження теоретичних знань економічної думки…………………………………..5
2. Економічні течії суспільної світової економічної думки……………………………10
3. Особливості розвитку економічної думки в Україні…………………………………..21
Висновки………………………………………………27
Список використаної літератури……………………..29

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Особливості формування ринкового попиту в Україні

Вступ……………………………………………………………….. 3
1. Ринковий попит. Поняття споживчого надлишку………………………………… 4
2. Цінові фактори формування ринкового попиту в Україні……………………. 9
3. Нецінові фактори формування ринкового попиту в Україні………………… 17
Висновок……………………………………………………. 26
Список використаних джерел………………………………. 28

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Особливості розвитку акціонерних товариств в Україні

Вступ………………………………………………………..3
Розділ І. Теоретичні основи акціонерних товариств та акціонерного капіталу..5
1.1. Сутність та зміст акціонерних товариств………………………………………..5
1.2. Форми акціонерного капіталу………………………………………………………..10
Розділ ІІ. Акціонерна власність та акціонерний капітал в перехідній економіці
України………………………………………………………………………………………………………..16
2.1. Структура акціонерної власності в Україні: формування та вплив на
фондовий ринок…………………………………………………………………………………..16
2.2. Стан акціонерних товариств та акціонерного капіталу в
економіці України……………………………………………………………………………….22
2.3. Контроль та управління акціонерними товариствами…………………….25
Розділ ІІІ. Суперечності, проблеми та перспективи розвитку акціонерних
товариств……………………………………………………………………………………………………..32
3.1. Суперечності акціонерних компаній………………………………………………32
3.2. Проблеми розвитку акціонерної форми власності…………………………..35
3.3. Перспективи розвитку акціонерної форми власності………………………40
Висновки………………………………………………43
Список використаної літератури……………………..45

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Попит і пропозиція фірми в короткостроковому періоді

Вступ…………………………………………………………………………..…..3
1. Ринковий попит на продукцію фірми. Графік зображення попиту……..….5
2. Пропозиція фірми у короткостроковому періоді. Графік пропозиції …….12
3. Вплив зміни попиту і пропозиції на стан рівноваги на ринку……………..18
Висновки…………………………………………………………………………24
Список використаних джерел…………………………………………………..26

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Потреби: сутність і критерії класифікації

Вступ…………………………………………………………………………………..3
1. Сутність потреб суспільства. Закон зростання потреб……………………..…..5
2. Економічні потреби та критерії їх класифікації……………………………….13
3. Взаємозв’язок потреб виробництва і попиту…………………………………..23
Висновки……………………………………………………………………………28
Список використаної літератури………………………………………………….30

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Предмет дослідження політичної економії та еволюція її розвитку

Вступ…………………………………………………………..3

1. Еволюція розвитку та предмет політичної економії…………………………………….5

2. Закони та методи політичної економії…………………………………….13

3. Розвиток політичної економії в Україні…………………………………..20

Висновки……………………………………………………………….32

Список використаної літератури…………………………………34

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Рівновага ринку праці та теоретичні моделі безробіття

Вступ 3
1. Сутність та особливості ринку праці 5
2. Неокласична модель зайнятості 13
3. Кейнсіанська модель зайнятості 19
4. Особливості формування ринку праці в Україні 25
Висновок 29
Список використаної літератури 31

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Ринкові реформи в Україні та зниження трансакційних виплат

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ……………………..5

1.1. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему…………………………………………………………………………………………………5

1.2. Досягнення і невдачі ринкових реформ в Україні…………………………….8

РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ…………………………………….14

2.1. Сутність, поняття та види трансакційних витрат…………………………….14

2.2. Проблеми обліку трансакційних витрат у діяльності суб’єктів господарювання…………………………………………………………………………………..20

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………………………….25

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………..33

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Ринок робочої сили

Вступ……………………………………………………………..3
1. Економічна сутність ринку робочої сили………………………………………….5
2. Структура національного ринку робочої сили…………………………………..12
3. Особливості становлення ринку робочої сили в Україні……………………17
4. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток робочої сили
в Україні…………………………………………………………..26
Державне політичне регулювання ринку робочої сили та напрями
її вдосконалення в Україні…………………………………………………..34
Висновки…………………………………..46
Список використаної літератури……………………………….48

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Ринок як форма суспільної організації виробництва

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Теоретичні основи ринку як форми суспільної організації виробництва………………………………………………………………………5

1.1. Суть та умови формування ринку…………………………………………..5

1.2. Структура ринку…………………………………………………………….10

Розділ 2. Роль ринку в суспільному відтворенні………………………………16

2.1. Функції ринку……………………………………………………………….16

2.2. Форма реалізації функції ринку……………………………………………21

Розділ 3. Ринок в Україні………………………………………………………..30

Висновки…………………………………………………………………………35

Список використаних джерел…………………………………………………..37

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Розвиток економічної науки в суверенній Україні

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Теоретичні основи розвитку економічної науки……………………….……….5
2. Історичний екскурс розвитку економічної науки в Україні………………….11
3. Формування економічної науки та економічного мислення в перехідній
економіці України…………………………………………………………….……23
Висновки……………………………………………………………………………28
Список використаної літератури………………….…….………………………….30

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Соціально-економічна система: суть та принципи функціонування в Україні

Вступ……………………………………………………………………………………………….. 3
1. Соціально-економічні системи: сутність поняття, структура, класифікація
1.1. Зміст соціально-економічної системи та її структурні елементи………..5
1.2. Історичні типи соціально-економічних систем…………………………….. 12
1.3. Класифікація соціально-економічних систем…………………………… 16
2. Відносини власності як основа соціально-економічної системи
2.1. Відносини власності: сутність поняття та основні форми………… 18
2.2. Форми власності в економіці України……………………………………… 21
2.3. Особливості роздержавлення і приватизації в Україні……………… 24
3. Становлення ринкової моделі соціально-економічної системи в Україні
3.1. Особливості становлення ринкових відносин в Україні…………… 27
3.2. Оцінка сучасної економічної моделі України………………………….. 29
Висновки…………………………………………………………………………………………. 32
Список використаних джерел…………………………………………………………… 34

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Суспільне виробництво

Вступ……………………………………………………………………3
1. Ефективність суспільного виробництва як економічної
категорії…………………………………………………………………5
2. Система показників ефективності національної економіки………11
3. Основні напрями підвищення ефективності суспільного
виробництва……………………………………………………………20
Висновки………………………………………………………………..29
Список використаної літератури………………………………………31

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Сутність та різновиди економічних відносин

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Сутність та структура економічних відносин. Відносини власності……….5
2. Організаційно-економічні, техніко-економічні та соціально-економічні відносини…………………………………………………………………………16
3. Економічні відносини України з країнами ЄС………………………………21
Висновки………………………………………………………………………….26
Список використаних джерел……………………………………………………29

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Сутність фінансів та їх функції

Вступ……………………………………………………………………….. 3
Розділ 1. Теоретичні засади фінансів ……………………………………. 5
1.1. Сутність фінансів та основні суб’єкти фінансових відносин…….. 5
1.2. Розподільча, регулююча та контролююча функції фінансів……… 10
1.3. Фінансова система: її сутність та призначення……………………. 13
Розділ 2. Фінансова система України…………………………..………… 18
2.1. Фінанси підприємств………………………………………………… 18
2.2. Загальнодержавні фінанси…………………………………………… 21
2.3. Фінанси населення…………………………………………………… 25
Розділ 3. Фінансова політика України……………………………………. 29
Висновки……………………………………………………………………. 33
Список використаних джерел…………………………………………………. 35

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Сутність, функції та класифікація ринку

Вступ………………………………………………………………………..…….3
1. Сутність та умова формування ринку…………………………………..……5
2. Функції ринку та форми їх реалізації …………………………………..…..12
3. Структура, класифікація ринків і загальні ознаки їх функціонування ……25 Висновки…………………………………………………………………………32
Список використаних джерел…………………………………………………..35

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Сучасні проблеми національної конкурентоспроможності в Україні

Вступ…………………………………………………………………………………..3
1. Сутність і значення конкурентоспроможності як макроекономічної категорії.5
2. Умови формування національної конкурентоспроможності………………….10
3. Аналіз рівня і сучасного стану конкурентоспроможності України ………….14
4. Наслідки приєднання України до СОТ для розвитку вітчизняної економіки..20
5. Перспективи та напрями підвищення рівня національної конкурентоспроможності України за умов глобалізації…………………………29
Висновки…………………………………………………………………………….33
Список використаних джерел………………………………………………………36
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Сучасний ринок та його інфраструктура

Вступ………………………………………………………………………..…….3
1. Сутність та умова формування ринку…………………………………..……5
2. Функції ринку та його структура………………………………………..……9
3. Інфраструктура ринку…………………………………………………….….12
4. Формування інфраструктури ринку в Україні ……………………….…….17
5. Становлення ринкової економіки в Україні…………………………….…..26
Висновки…………………………………………………………………………31
Список використаних джерел…………………………………………………..33

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Сучасний ринок та його моделі

Вступ……………………………………………………………………….3
1. Теоретичні основи функціонування ринку……………………………5
2. Ринок як складна система господарювання………………………….13
3. Ринкова інфраструктура та особливості її розвитку в Україні………18
4. Аналіз основних моделей сучасного ринку…………………………..30
5. Перспективи розвитку ринкової економіки України…………………34
Висновки…………………………………………………………………..39
Список використаної літератури…………………………………………41

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Теорія виробництва

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Теорія виробництва……………………………………………………………5
2. Виробнича функція…………………………………………………………….9
3. Виробництво у короткостроковому та довгостроковому періоді …………14
Висновки…………………………………………………………………………22
Список використаних джерел…………………………………………………..24

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Управління підприємством в умовах ринкової економіки

Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
1. Управлінський цикл, його функції та етапи………………………………………..5
2. Планування на підприємстві…………………………………………………………….13
3. Організація і мотивація діяльності фірми…………………………………………20
4. Стратегія підприємства, її динамічність і гнучкість………………………….29
Висновки …………………………………………………………………………………………….33
Список використаної літератури ………………………………………………………….35
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Фінансово-кредитна система в Україні

Вступ……………………………………………………………………..3
1. Сутність і значення фінансово-кредитної системи у розвиткові національної економіки………………………………………………………..5
2. Банківська система, як центральна ланка фінансово-кредитної системи України……………………………………………………………….13
3. Небанківські інститути та проблеми їх розвитку в Україні……….29
4. Вплив глобалізації на розвиток фінансово-кредитної системи України………………………………………………………………………….34
5. Роль держави в активізації фінансово-кредитної системи в
України………………………………………………………………………….38
Висновки…………………………………………………………………52
Список використаної літератури……………………………………….55

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Фірма як економічно відособлена ланка суспільного виробництва

Вступ 3
1. Місце підприємства (фірми) в економічній системі 5
2. Функції і принципи економічної діяльності підприємства 12
3. Форми підприємств у ринковій економіці 18
4. Об’єднання підприємств 24
Висновок 28
Список використаної літератури 30

Курсова, 2007р. Вартість – 40 грн.

40
Детальніше
Фіскальна політика в Україні

Вступ 3
1. Сутність фіскальної політики та її інструмент 5
2. Особливості дискреційної та недескреційної фіскальної політики 10
3. Аналіз ефективності фіскальної політики в Україні 14
4. Проблеми та перспективи здійснення фіскальної политики в Україні 26
Висновки 35
Список використаної літератури 37
Додатки………….39

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Форми і методи регулювання ринку

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади форм і методів регулювання ринку………………5
1.1. Сутність та необхідність державного регулювання ринкової економіки…5
1.2. Основні форми і методи державного регулювання………………………..8
Розділ 2. Державне регулювання ринкової економіки в Україні……………..16
2.1. Форми державного регулювання економіки в Україні……………………16
2.2. Методи державного регулювання економіки в Україні………………….21
Розділ 3. Напрями удосконалення форм і методів регулювання ринку в Україні……………………………………………………………………………26
3.1. Особливості державного регулювання ринку в сучасних умовах……….26
3.2. Удосконалення форм і методів регулювання ринку в Україні…………..28
Висновки…………………………………………………………………………35
Список використаних джерел…………………………………………………..38

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Форми власності та види підприємств

Вступ…………………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Сутність власності та її місце в сучасній ринковій економіці… 5

1.1. Власність у системі економічних відносин…………………………… 5

1.2. Форми власності………………………………………………………… 8

Розділ 2. Функції і принципи економічної діяльності підприємства…… 12

2.1. Місце підприємства в економічній системі…………………………… 12

2.2. Види підприємств за формами власності…………………………….. 17

Розділ 3. Трансформація форм власності в Україні……………………… 23

Висновок……………………………………………………………………. 28

Список використаної літератури………………………………………….. 30

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Формування індивідуального та ринкового попиту

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Сутність попиту та фактори його формування………………………………4
2. Індивідуальний попит………………….……………………………………..11
3. Ринковий попит …………………………………………………………………15
4. Еластичність попиту………………………………………………………….20
Висновки…………………………………………………………………………23
Список використаних джерел…………………………………………………..25

Курсова, 2009р. Вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Ціноутворення та його державне регулювання

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення ..…………………………………5
1.1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни ……………….5
1.2. Відмінність ринкового ціноутворення від централізованого встановлення ціни ……………………………………………………………..……………….9
Розділ 2. Вплив держави на встановлення цін………………………………..14
2.1. Необхідність регулювання цін та контролю за цінами …………………14
2.2. Державна економічна політика та її вплив на встановлення цін підприємствами…………………………………………………………………18
2.3. Методи регулювання цін та контролю за цінами………………………..22
Розділ 3. Світові приклади впливу державної економічної політики на процес ціноутворення……………………………………………………………….….26
3.1. Досвід регулювання цін в європейських країнах…………………….….26
3.2. Регулювання цін в Японії та Австралії…………………………………..29
Висновки…………………………………………………………………….….32
Список використаних джерел.…………………………………………………34

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

50
Детальніше
Витрати виробництва

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи витрат виробництва продукції підприємства…..6
1.1. Сутність і структура витрат виробництва. Граничні витрати. Середні витрати ………….6
1.2. Класифікація витрат та групування витрат за економічними елементами.9
1.3. Собівартість продукції та її структура. Види собівартості. Кошторис виробництва ……..14
1.4. Управління витратами на підприємстві. Система управління витратами. Формування і контроль витрат за місцями та центрами відповідальності…..18
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства……………………..22
2.1. Загальна характеристика підприємства та його діяльності ………………22
2.2. Аналіз витрат на підприємстві …………………………………………….25
2.3. Проблеми управління витратами на підприємстві ……………………….32
Розділ 3. Шляхи зниження витрат виробництва ………………………………35
3.1. Джерела і чинники зниження витрат виробництва ………………………35
3.2. Альтернативні методи зниження витрат ………………………………….40
Висновки …………………………………………………………………………44
Список використаних джерел…………………………………………………..49
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 60 грн.

60
Детальніше
Малий бізнес в Україні: стан та проблеми розвитку

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні засади розвитку малого бізнесу в Україні 5
1.1. Історія розвитку малого бізнесу в Україні 5
1.2. Теоретичні принципи діяльності, суть та система організації малого бізнесу 8
1.3. Фактори, що визначають розвиток малого бізнесу 13
1.4. Правова база розвитку малого бізнесу в Україні 14
Розділ ІІ. Особливості малого бізнесу в сучасних умовах в економіці України 17
2.1. Аналіз стану малого бізнесу в Україні 17
2.2. Роль малого бізнесу в економіці України 22
2.3. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу 25
Розділ ІІІ. Напрями та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 31
3.1. Організаційні заходи сприяння та напрями державної підтримки малого бізнесу 31
3.2. Юридичне забезпечення розвитку та підтримки малого підприємництва 35
Висновки 38
Список використаної літератури 39
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Приватна власність: сутність та еволюція

Вступ 3
Розділ 1. Власність як економічна категорія 5
1.1. Сутність поняття власності 5
1.2. Структура відносин власності 8
1.3. Еволюція форм власності 11
Розділ 2. Приватна власність, сутність та еволюція 16
2.1. Характеристика приватної власності 16
2.2. Причини виникнення, еволюція розвитку 18
2.3. Трансформація приватної власності в сучасних умовах 22
Розділ 3. Відносини власності в Україні 28
3.1. Структура форм власності в економіці України 28
3.2. Розвиток приватної власності в Україні 33
Висновки 39
Список використаної літератури 42
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Формування фондового ринку в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФОНДОВИЙ КАПІТАЛ» ТА «ФОНДОВИЙ РИНОК», ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 5
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ. ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ЙОГО РОЗВИТКУ 15
РОЗДІЛ 3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 33
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Удосконалення аграрних відносин в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ АГРАРНИХ ВІДНОСИН, ЇХ СПЕЦИФІКА 5
РОЗДІЛ 2. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 18
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ АПК НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

80
Детальніше
Прибуток: його суть, види та роль в ринковій економіці

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність та значення прибутку в ринковій економіці 5
1.1. Прибуток, його сутність, види та функції 5
1.2. Фактори формування прибутку 11
1.3. Місце та значення прибутку в ринковій економіці 13
Розділ 2. Дослідження порядку формування й визначення прибутку в зарубіжних країнах 16
2.1. Порядок формування та розподіл прибутку в Росії 16
2.2. Порядок визначення прибутку у Казахстані та Франції 19
Розділ 3. Аналіз прибутку в економіці України 25
3.1. Формування прибутку в Україні в сучасних умовах 25
3.2. Аналіз чистого прибутку підприємств України за видами економічної діяльності 27
3.3. Регіональна динаміка формування чистого прибутку в Україні 30
Висновки 33
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Страхування як складова ринкового механізму господарювання

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ 5
1.1. Поняття страхування та його ознаки 5
1.2. Функції та принципи страхування 9
1.3. Роль страхування в ринковій економіці 15
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 20
2.1. Державне регулювання страхової діяльності в Україні 20
2.2. Аналіз сучасного стану страхового ринку України 25
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 31
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Безробіття причини, форми та методи подолання

Вступ 3
1. Сутність безробіття: його види та наслідки 5
2. Причини виникнення безробіття 14
3. Аналіз безробіття в Україні 17
4. Шляхи подолання безробіття в Україні 25
Висновки 30
Список використаних джерел 33
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Суть, причини та соціально-економічні наслідки інфляції

Вступ 3
1. Сутність інфляції 5
2. Типи та причини інфляції 12
3. Аналіз інфляції в Україні 17
4. Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні 21
5. Шляхи подолання інфляції в Україні 24
Висновки 28
Список використаних джерел 30

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Міжнародна валютна система

Вступ 3
1. Поняття валютних відносин та валютної системи 5
1.1. Сутність міжнародних валютних відносин 5
1.2. Грошова структура міжнародної валютної системи 8
2. Еволюція міжнародних валютних відносин 11
2.1. Система золотого стандарту 11
2.2. Бреттон-Вудська валютна система 14
2.3. Ямайська валютна система 18
2.4. Перспективи створення біполярної валютної системи 24
3. Головні напрями удосконалення міжнародної валютної системи 28
Висновки 33
Список використаних джерел 36

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Рівновага ринку праці та теоретичні моделі безробіття

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти ринку праці і теоретичні моделі безробіття 5
1.1. Поняття та характеристики ринку праці 5
1.2. Особливості моделі безробіття 9
1.3. Сутність, завдання та механізм державного регулювання ринку праці 13
2. Роль держави та громадських установ у врегулюванні моделі безробіття 17
2.1. Сучасний стан ринку праці України та його регулювання 17
2.2. Аналіз зарубіжного досвіду врегулювання безробіття 24
2.3. Соціально-економічні особливості розвитку економіки в Україні 28
3. Шляхи удосконалення регулювання ринку праці в Україні 33
Висновки та пропозиції 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Банківська система та особливості її формування в Україні

Вступ 3
1. Сутність, характеристики та функції банківської системи 5
2. Формування банківської системи в Україні 10
Висновки 17
Список використаних джерел 19

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

30
Детальніше
Соціально-економічні ефекти розвитку малого бізнесу в Україні

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади розвитку малого бізнесу в Україні 5
1.1. Теоретичні принципи діяльності, суть та система організації малого бізнесу 5
1.2. Історія розвитку малого бізнесу в Україні 8
1.3. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах світу 11
Розділ 2. Оцінка соціально-економічного ефекту розвитку малого бізнесу в Україні 15
2.1. Аналіз стану малого бізнесу в Україні 15
2.2. Оцінка вкладу малого бізнесу в розвиток економіки України 19
2.3. Аналіз зайнятості в сфері малого бізнесу 23
Розділ 3. Перспективи розвитку та шляхи підтримки малого бізнесу в Україні 26
3.1. Фінансові перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 26
3.2. Напрями державної підтримки та стимулювання малого бізнесу 30
Висновки 35
Список використаних джерел 38

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Попит і пропозиція на ринку праці

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування ринку праці 5
1.1. Поняття та характеристики ринку праці 5
1.2. Сутність, завдання та механізм державного регулювання ринку праці 9
Розділ 2. Аналіз ринку праці в Україні 13
2.1. Показники рівня зайнятості на ринку праці України та його регулювання 13
2.2. Аналіз показників безробіття населення України 20
2.3. Оцінка попиту та пропозиції на ринку праці України 26
Розділ 3. Напрями удосконалення формування ринку праці в Україні 30
3.1. Аналіз зарубіжного досвіду врегулювання безробіття 30
3.2. Шляхи удосконалення регулювання ринку праці в Україні 34
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 100 грн.

100
Детальніше
Види монополій та форми монополістичних об’єднань

Вступ 3
Розділ 1. Сутність монополій, їх види та причини виникнення 4
Розділ 2. Форми монополістичних об’єднань та наслідки монополізації 12
Розділ 3. Аналіз антимонопольної політики в Україні 18
Висновки 25
Список використаних джерел 27

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 100 грн.

100
Детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК