Структура курсової роботи

Від успішності виконання курсової роботи залежить оцінювання знань, здобутих студентом під час попередніх років навчання. Кожний виконавець повинен бути ознайомлений з правилами написання курсової, знати з чого вона складається і яким чином досягти поставлених цілей.

Цей вид наукової роботи має стандартну структуру:

Титульний аркуш

Це перша сторінка наукової роботи, на якій зазначені:

* повна назва закладу, де навчається студент-дослідник;

* найменування теми;

* ПІБ студента-дослідника;

* спеціальність;

* шифр курсу і групи;

* науковий ступінь, вченене звання і повне ім’я, прізвище та по бвтькові наукового керівника;

* місто і рік виконання роботи.

Зміст

В цій частині наукової роботи подаються вказівки сторінок всіх розділів, підрозділів, а також висновків, списку літератури і додатків.

Вступ

У вступі студент повинен розкрити стан і значимість наукової проблеми, а також обґрунтувати необхідність проведення її дослідження.
Загальну характеристику курсової роботи він подає у наступній послідовності:

* Актуальність – розкриття важливості дослідження даної теми для сьогодення.

* Ступінь обробленості – це аналіз досліджень даної проблеми, зроблених різними науковцями.

* Об’єкт майбутнього дослідження – це область наукових знань, у межах якої знаходиться питання, яке буде досліджуватися.

* Предмет досліджування – це питання або проблема, яка буде вивчатися. В одному об’єкті дослідження можуть бути декілька предметів.

* Мета курсової – це кінцева ціль, яку автор прагне досягти. Вона повинна відображати питання, яке розв’язується в процесі дослідження.

* Завдання проведеного дослідження – це завдання, які допомагають досягти поставленої мети. Вони розкриваються поступово у відповідних розділах роботи.

* Структура курсової роботи – це перелік всіх її складових частин.

Основна частина

Вона містить декілька розділів і підрозділів, які закінчуються висновками. Назви цих складових елементів не повинні повторюватися в жодному разі. Матеріал потрібно викласти чітко, стисло і логічно.

Автор повинен послідовно розкрити завдання дослідження, проаналізувати і науково обґрунтувати всі питання. Ця частина називається основною, тому що саме в ній всебічно описується і вивчається предмет обраної наукової теми.

Висновки

У висновках автор роботи повинен подати власну оцінку ступеню вирішення завдань, які стояли перед ним на початку і вказати всі кількісні та яцісні показники здобутих результатів.
Кожен висновок повинен бути стистлим, логічним, викладений тезисно, без доведень і аналізу.

Список літератури

Для написання курсової необхідно використати не менше 20-30 джерел. Ними можуть бути наукові видання, твори, друковані тексти і електронні ресурси, якими автор користувався в процесі написання роботи, або на які є посилання. Студент складає список їх найменувань в алфавітному порядку і оформлює його за всіма вимогами державного стандарту.

Додатки

Додатками вважаються матеріали, які допомагають краще сприйняти наукову роботу, наприклад: математичні формули і доведення, протоколи, розрахунки, різні таблиці, схеми, діаграми та інші графічні матеріали, виконані на комп’ютері.

Курсову роботу потрібно написати українською мовою, в науковому стилі, без синтаксичних та орфографічних помилок, і подати в надрукованому вигляді на одному боці сторінок паперу формату А4. Нумерацію необхідно ставити без використання крапки і знака №. У разі недбалого виконання роботи або не відповідності вимогам державного стандарту, курсову можуть не допустити до захисту.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК