Правила успішного виконання контрольної роботи

Найпростішою формою перевірки знань студентів є контрольна робота. Правильний алгоритм її написання є запорукою високого оцінювання. Як написати роботу на відмінно?

Етапи виконання

Передусім, необхідно організувати сам процес виконання роботи. Його можна розділити на наступні етапи:

1. Визначення.

Тут мається на увазі, що студент повинен чітко знати і розуміти до якої дисципліни належить робота, і які питання необхідно в ній висвітлити.

2. Ознайомлення з правилами виконання.

Не кожен розуміє, що собою представляє контрольна робота і як її правильно написати. Тому, потрібно звернутися до методичних посібників бібліотек, і ознайомитися з інструкціями оформлення основних розділів контрольних робіт. В методичній літературі завжди можна знайти інформацію про рекомендований обсяг роботи і про вимоги щодо її оформлення. Необхідно, також, звернути увагу й на те, що ВУЗом можуть бути затвердженні декілька методичних вказівок: кафедральні, факультативні і загально вузівські. Оскільки роботу буде перевіряти конкретний викладач з кафедри, потрібно звернутися до кафедральних методичних вказівок.

3. Збір інформації.

Зазвичай, для виконання контрольних робіт використовують стандартні інформативні джерела: підручники, посібники, словники, довідники, періодичні видання, статистичні збірники, нормативно-правові акти та інтернет-ресурси. Необхідно відмітити, що більшість викладачів схвалює використання періодичної літератури і статистичних даних. В цьому є свій плюс і для самого студента: в кінці кожного періодичного видання міститься інформація про сучасний стан і перспективи розвитку даного наукового питання – те, що необхідно вказати в роботі.

4. Виконання основної частини.

Висвітлюючи теоретичні питання, студент повинен не тільки показати свої знання і розуміння окремих наукових проблем, а й вміння використовувати всі теоретичні положення на практиці. Спочатку потрібно вказати, як та чи інша проблема була вивчена і висвітлена різними науковцями в практичній і науковій літературі. Потім студент повинен дати аналіз дискусійного питання теми, описати його недоліки, недосконалість, складності використання на практиці. Тут було б добре використати посилання на конкретні праці практиків та науковців. Головне – не забути про те, що кожне прізвище повинне супроводжуватися відповідною виноскою.

5. Оформлення.

В методичних вказівках про написання контрольних робіт завжди надаються приклади їх оформлення. Потрібно звернути увагу на те, що деякі роботи містять вступну і звключну частини. У вступі студент повинен висвітлити актуальність теми, ціль і завдання дослідження, структуру роботи, методи дослідження, основні літературні джерела, які були використані для виконання роботи і ступінь розкриття питання в науковій і спеціалізованій літературі. Заключна частина повинна містити тезисний виклад матеріалу, на основі якого була написана контрольна, а також оцінку повноти дослідження питань. В цій частині автор формулює короткі висновки для підведення підсумків роботи, і дає пропозиції щодо практичного використання досліджених питань.

Виконання завдань

Більшість контрольних робіт складаються не тільки з теоретичних питань, але й зі задань, які дозволяють перевірити вміння студента використовувати знання на практиці. Автор повинен володіти знаннями про формули, закони, закономірності. Зазвичай, в підручниках надаються приклади їх використання на практиці, тому студент повинен вивчити всі практичні завдання. Якщо студент повинен вирішати економічні питання, формули повинні супроводжувати кожну його дію. Спрощення є неприпустимим – викладач одразу помітить, що механізм вирішення завдання не представлений повністю. Крім цього, кожна формула повинна супроводжуватися посиланнями на конкретний підручник. Винятками є формули самостійно розроблені студентом. Якщо студент, вирішуючи юридичні завдання, використовує за приклад різні судові практики та керівні роз’яснення з коментарів до законопроектів та судових постанов, йому потрібно обов’язково вказати документальне джерело даної інформації.

Важливо знати!

При написанні контрольної роботи не можна використовувати літературу без зазначення автора та інформативного джерела. Неприпустимо також неповажне відношення до думки авторів, чиї позиції суперечать думці студента. Автор роботи не повинен в жодному разі дослівно переписувати тексти статей, монографій та інших матеріалів. І ще одне: якість роботи та її оцінювання залежать не тільки від правильно викладеного тексту і повноти знань студента, а й від присутності в роботі схем, таблиць, малюнків, графіків, діаграм і статистичних даних.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК