Аналіз ринку страхування життя в Україні

Останні роки відзначаються зменшенням чисельності компаній, що здійснюють свою діяльність на страховому ринку України. Ця тенденція стосується також ринку страхування життя. Так, чисельність CК «Life» (страхових компаній, що здійснюють страхування життя) у 2015 році склала 49 компаній, у той час, як у 2014 році вона складала 57 компаній, а у 2013 році – 62 компанії (рис.1).

001

Рис.1. Динаміка чисельності страхових компаній на ринку страхування життя в Україні

 

Можна побачити, що протягом 2013-2015 років кількість CК «Life» зменшилась на 13 од. або 21%.

Зниження чисельності CК «Life» відбулось на тлі зменшення загальної кількості СК на ринку страхування (зменшення протягом 2013-2015 років на 46 од.), проте відбувалось більш швидкими темпами: так, у 2015 році частка CК «Life» склала лише 13,6% від загальної кількості страхових компаній. Для порівняння у 2014 році вона складала 14,9%, а у 2013 році – 15,2%, тобто протягом періоду вона знизилась на 1,6% (рис.2).

002jpg

Рис.2. Частки CК «Life» на ринку страхування України у 2013р. й 2015р.

 

Тенденція до зменшення кількості страхових компаній на ринку страхування життя України зумовлена зменшенням у 2014-2015 роках місткості ринку порівняно з 2013 роком, що можна побачити із табл.1.

Таблиця 1

Основні показники діяльності ринку страхування життя України у 2013-2015рр.

Показник 2013р. 2014р. 2015р. Відхилення
2014/2013рр. 2015/2014рр. 2015/2013рр.
абсол., +/- відн., % абсол., +/- відн., % абсол., +/- відн., %
Валові страхові премії, млн. грн. 2476,7 2159,8 2186,6 -316,9 -12,8 26,8 1,2 -290,1 -11,7
Валові страхові виплати, млн. грн. 149,2 239,2 491,5 90 60,3 252,3 105,5 342,3 229,4
Рівень валових виплат, % 6,0 11,1 22,5 5,1 85,0 11,4 102,7 16,5 275,0

Зокрема, валові страхові премії від страхування життя у 2014 році склали 2159,8 млн. грн., що на 316,9% або 12,8% менше показника 2013 року (2476,7 млн. грн.). У 2015 році відбулось незначне зростання валових страхових платежів (на 26,8 млн. грн. або 1,2%), проте загалом за період зменшення показника склало 290,1 млн. грн. або 11,7%.

Структура надходжень валових страхових платежів (премій, внесків) із страхування життя у 2015 році мала такий вигляд (рис.3):

003

Рис.3. Структура надходжень валових страхових платежів із страхування життя в Україні у 2015р.

 

Із даних рис.3 можна побачити, що у 2015 році 2 067,1 млн. грн. (або 94,5%) надійшли від фізичних осіб, а 119,5 млн. грн. (або 5,5%) – від юридичних осіб.

Відзначимо, що за 2015 рік збільшилася кількість застрахованих фізичних осіб на 6,9% або на 320 735 осіб (станом на 31.12.2014 застраховано 4 618 275 фізичних осіб, станом на 31.12.2015 – 4 939 010 фізичних осіб). Тобто, спостерігаємо перевищення темпів приросту кількості застрахованих фізичних осіб (6,9%) над темпом приросту страхових платежів (1,2%), що дозволяє стверджувати про деяке зниження страхових тарифів в умовах значної конкуренції на ринку та боротьби страхових «лайфових» компаній за клієнтів.

Період 2013-2015 років відзначався динамікою зростання валових страхових виплат, розмір яких у 2013 році склав 149,2 млн. грн., у 2014 році зріс на 90 млн. грн. або 60,3% і склав 239,2 млн. грн., а у 2015 році – ще на 252,3 млн. грн. або 105,5% і склав 491,5 млн. грн. Загалом за період зростання показника склало 342,3 млн. грн. або 229,4%.

Зростання страхових виплат на тлі зниження страхових премій призвело до значного зростання рівня страхових виплат на ринку страхування життя. Якщо у 2013 році рівень страхових виплат склав 6%, то у 2014 році – вже 11,1%, а у 2015 році – 22,5%. Тобто, протягом досліджуваного періоду він зріс у 3,75 рази.

Динаміка основних показників діяльності на ринку страхування життя України в 2013-2015 роках зображена на рис.4.

004

Рис.4. Динаміка основних показників діяльності на ринку страхування життя України в 2013-2015 рр.

 

Зменшення страхових премій від страхування життя вплинуло на частку цього виду страхування у загальній структурі страхових премій. Якщо у 2014 році вона склала 8,1%, то у 2015 році – лише 7,4% (рис.5).

005

Рис.5. Структура валових страхових премій у 2014-2015рр.

 

Аналогічні тенденції спостерігались щодо чистих страхових премій: частка чистих премій від страхування життя у 11,6% у 2014 році та зниження до 9,8% у 2015 році) (рис.6).

006

Рис.6. Структура чистих страхових премій у 2014-2015рр.

 

Відображена динаміка зумовлена тим, що темп приросту страхових премій та чистих страхових премій в сегменті страхування життя склав у 2015 році лише 1,2%, натомість у інших видах страхування, інших ніж страхування життя – приріст страхових премій склав 12%, а чистих страхових премій – 22,7%.

Зворотна тенденція спостерігалась щодо страхових виплат в сегменті страхування життя, частка яких у загальних виплатах у страховій галузі України у 2015 році зросла порівняно з 2014 роком. Зокрема, частка валових виплат зросла на 1,4% і склала 6,1% (рис.7).

007

Рис.7. Структура валових страхових виплат у 2014-2015рр.

 

Відзначаємо, що темп приросту валових страхових виплат із страхування життя склав 105,5%, що є одним з найвищих темпів приросту у страховій галузі. Цей показник майже удвічі перевершує середній рівень приросту страхових виплат по галузі, що складає 59,9%.

Частка чистих виплат із страхування життя зросла на 1,6% і склала 6,5% (рис.8). Темп приросту склав також 105,5%, що вище середнього показника по галузі (55,4%).

008

Рис.8. Структура чистих страхових виплат у 2014-2015рр.

 

Незважаючи на суттєве зростання страхових виплат, галузь страхування життя залишається досить привабливою, про що дозволяє стверджувати відставання показника рівня страхових виплат від середньогалузевого показника (рис.9).

009

Рис.9. Динаміка рівня страхових виплат на страховому ринку України у 2014-2015рр.

Ринку страхування життя України притаманна висока концентрація за надходженнями валових страхових премій: 1921,4 млн. грн. або 87,9% всіх надходжень припадає на 10 найбільших компаній, а 2164 млн. грн. або 99% надходжень – на 20 компаній із 49 од., що провадять свою діяльність на ринку (рис.10).

010

Рис. 10. Концентрація ринку страхування життя України за 2015 рік

 

Тобто, незважаючи на досить велику кількість страхових компаній на ринку, основну частку премій (99%) акумулюють 20 CК «Life». Як наслідок, Індекс Герфіндаля – Гіршмана (ННІ) по ринку страхування життя склав 982,98, у той час, як в цілому по страховому ринку цей індекс склав 205,07. Тобто, якщо на ринку видів страхування інших, ніж страхування життя, спостерігається значний рівень конкуренції (ННІ в 4 рази менше 1000), то на ринку страхування життя наявна помірна монополізація.

Детальніше розглядаючи особливості формування валових страхових платежів та виплат у страхуванні життя у 2015 році, можна зауважити, що основна частка в структурі страхових платежів припадає на страхові премії за іншими договорами накопичувального страхування (62,4% всіх страхових премій). Ще 30,3% складає частка премій за іншими договорами страхування життя, а 6,4% – за договорами життя лише на випадок смерті. Найменшу частку складають премії за договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку (рис.11).

011

Рис.11. Структура валових страхових премій із страхування життя у 2015р.

 

Дещо інша структура валових страхових виплат із страхування життя, де на виплати за іншими договорами накопичувального страхування припадає 90,4% всіх виплат (рис.12).

012

Рис.12. Структура валових страхових виплат із страхування життя у 2015р.

Станом на 31.12.2015 величина зміни резервів із страхування життя становила 1719,5 млн. грн., що на 258,1 млн. грн. більше у порівнянні з попереднім роком та на 1 093,3 млн. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2013 року (табл.11).

Таблиця 11

Зміна резервів зі страхування життя за 2013–2015 рр.

Показники 2013р. 2014р. 2015р. Темпи приросту
2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013
Величина зміни резервів із страхування життя,у тому числі, яка відповідає: 626,2 1461,4 1719,5 133,4 17,7 174,6
інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхових тарифів; 106,0 153,7 198,5 45,0 29,1 87,3
індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офіційним індексом інфляції; 44,5 -18,3 43,5 -141,1 -337,7 -2,2
частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, що залишилась після передбачених статтею 9 Закону України “Про страхування” обов’язкових відрахувань в математичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення справи; 163,5 283,5 266,9 73,4 -5,9 63,2
загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансовими результатами діяльності згідно з договорами страхування, що передбачають участь страхувальника у інвестиційному доході страховика; 11,8 47,1 54,5 299,2 15,7 361,9
величині зміни розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за договорами страхування, грошові зобов’язання за якими визначено у вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах. 0,5 188,6 178,1 37620 -5,6 35520

 

Основна частина величини зміни резервів зі страхування життя сформована за іншими договорами накопичувального страхування, а саме – 1560,8 млн. грн.

Найбільший приріст страхових резервів зі страхування життя (більше 100 млн. грн.) задекларували чотири страхові компанії “Life” у розмірах 619,0 млн. грн., 332,5 млн. грн., 230,1 млн. грн. та 198,3 млн. грн. (35,8%, 19,2%, 13,3% та 11,5% від загального приросту резервів відповідно).

Загальна сума активів, якими представлені резерви зі страхування життя, склала у 2015 році 6859,8 млн. грн., що на 1551,6 млн. грн. або 29,2% більше показника 2014 року. Структура активів, якими представлені резерви зі страхування життя у 2014 році, наведена на рис.13.

013

Рис.13. Структура коштів резервів зі страхування життя у 2014р.

 

Можна побачити, що 41,5% активів страхових компаній «Life» , якими представлені резерви зі страхування життя,  представлені цінними паперами, що емітовані державою, а ще 40% – банківськими вкладами. Лише 5,6% коштів резервів припадає на грошові кошти на поточних рахунках, і 5,5% – на облігації. Інші види коштів резервів не справляють значного впливу на загальну структуру.

У 2015 році структура активів СК «Life» , якими представлені резерви зі страхування життя, була дещо іншою (рис.14). Зокрема, частка банківських вкладів сягнула 57,5%, а частка цінних паперів, що емітовані державою, скоротилась до 23,5%. Інші види активів, якими представлені резерви зі страхування життя, не справляють значного значення для загальної їх структури.

014

Рис.14. Структура коштів резервів зі страхування життя у 2015р.

 

Зміни у структурі активів, якими представлені резерви зі страхування життя,  зумовлені такими змінами, що стались протягом 2015 року:

  • на 1825,9 млн. грн. (або на 86,2%) збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах) і становив 3946,8 млн. грн. (або 57,5% від обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя). При цьому, обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами) в іноземній валюті збільшився на 1386,1 млн. грн. і становив 2112,5 млн. грн. проти 726,4 млн. грн. станом на 31.12.2014;
  • на 590,9 млн. грн. (або на 26,8%) зменшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою, і становив 1613,5 млн. грн.;
  • на 150,9 млн. грн. (або на 50,6%) збільшився обсяг грошових коштів на поточних рахунках, і становив 449,4 млн. грн.;
  • на 24,0 млн. грн. (або на 8,2%) збільшився обсяг коштів, вкладених в облігації, і становив 315,6 млн. грн.

Таким чином, ринок страхування життя в Україні у 2013-2015 роках відзначався негативною динамікою зменшення кількості страхових компаній, що надавали такі послуги, та зменшенням страхових платежів (премій) у 2014-2015 роках відносно показника 2013 року. Натомість суттєво зросли страхові виплати, внаслідок чого рівень страхових виплат виріс більше ніж у два рази, проте залишається нижче середньогалузевого показника. Основну частку в структурі валових страхових платежів забезпечували платежі від фізичних осіб, зокрема за іншими договорами страхування життя, за якими відповідно здійснювалось понад 90% всіх валових страхових виплат. Ринку страхування життя України притаманна висока концентрація за надходженнями валових страхових премій: основну частку премій (99%) акумулюють 20 CК «Life». Як наслідок, Індекс Герфіндаля – Гіршмана (ННІ) по ринку страхування життя склав 982,98, тобто на ринку наявна помірна монополізація. Основними складовими активів СК «Life», якими представлені резерви зі страхування життя, є банківські вклади (депозити) й цінні папери, що емітовані державою.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК