Алгоритм написання курсової роботи

Для того щоб курсова робота була успішно виконана, потрібно правильно організувати її підготовку та написання і дотримуватись всіх основних вимог. Основними етапами виконання роботи є:

* Вибір теми.

На початку навчального семестру кожен студент повинен за допомогою викладача або самостійно вибрати із запропонованого списку тему.

* Обговорення списку літератури та логічної структури роботи.

Кожен студент пише курсову роботу під керівництвом викладача. Під час першої консультації науковий керівник роз’яснює завдання, вимоги до оформлення змісту, рекомендує основну літературу, розкриває порядок виконання та захисту.

* Складання попереднього списку літератури.

Основним джерелом інформації можуть бути сучасні наукові збірки, підручники, посібники, документи, енциклопедії, словники, монографії, журнали і газети, статистичні збірки, довідники, матеріали, розміщенні в інтернеті (якщо на це є дозвіл). Основним завданням студента на цьому етапі є вибрати з основної маси літератури ті книги, газети або журнали, в яких розкриваються питання його курсової роботи. Допомогти з цим може викладач-консультант.

* Робота з літературою.

При вивченні кожного літературного джерела, корисно буде вести конспект, де можна фіксувати найважливіші дані. Працюючи з монографіями, потрібно звернути увагу на бібліографічний список кожної з них, щоб в майбутньому використати його під час вибору літератури. А вивчення статей краще розпочати з журналів, які були видані останніми і закінчити самими ранніми виданнями, оскільки курсова робота повинна відображати зв’язок з сучасністю.

Після дослідження інформації студент повинен скласти список літератури, яку буде використовувати і узгодити його з викладачем.

* Складання плану.

План – це основа всієї роботи. Він забезпечить послідовне викладення змісту, допоможе зорієнтуватися у матеріалі теми і повністю розкрити її. План повинен складатися з вступу, основної частини, розподіленої на 5-6 параграфів, висновку, списку використаної літератури і додатків (за потребою). Кожна з цих частин має відповідати змісту роботи, бути стислою, чіткою і послідовною. Готовий план роботи потрібно узгодити з викладачем.

* Написання вступу.

В цій частині потрібно обґрунтувати актуальність, наукове і практичне значення теми, показати ступінь опрацювання теми (вказати які науковці і коли брали участь у дослідженні даної проблеми), вказати об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

* Написання основної частини.

Кожний розділ повинен бути присвячений рішенню завдань, сформульованих у вступі, і закінчуватися підведенням висновків. Не потрібно дослівно переписувати матеріал із літературних джерел. Студент повинен своїми словами переказати, хто з науковців і в яких джерелах дає визначення цих понять, порівнювати різні точки зору, показати співпадіння і розходження поглядів, а також найвірогідніші висновки в роздумах науковців. Для того щоб уникнути плагіату, всі теоретичні положення, графічні матеріали і статистичні дані необхідно супроводжувати посиланнями на джерело.

* Написання висновків та списку літератури.

Висновки повинні бути стислими і відповідати поставленим завданням. У списку літератури повиненні бути включені щонайменш 20 найменувань інформативних джерел, яких студент опрацював і використав для написання курсвої.

* Оформлення.

Курсова робота оформляється згідно всім вимогам і стандартам. Вона має бути охайною, без помилок, її потрібно здати у встановлені терміни.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК