Останні роки відзначаються зменшенням чисельності компаній, що здійснюють свою діяльність на страховому ринку України. Ця тенденція стосується також ринку страхування життя. Так, чисельність CК «Life» (страхових компаній, що здійснюють страхування життя) у 2015 році склала 49 компаній, у той час, як у 2014 році вона складала 57 компаній, а у 2013 році – 62 компанії (рис.1). Рис.1. Динаміка чисельності страхових компаній на ринку страхування життя в Україні   Можна побачити, що протягом 2013-2015 років кількість CК «Life» зменшилась на 13 од. або 21%. Зниження чисельності CК «Life» відбулось на тлі зменшення загальної кількості СК на ринку страхування (зменшення протягом 2013-2015 років на 46 од.), проте відбувалось більш...
детальнішеВ умовах ринку від рентабельної роботи залежить життєздатність підприємства, його можливості нагромаджувати фінансові ресурси, забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота підприємства визначається насамперед прибутком, який воно отримує, а показники рентабельності характеризують відносну доходність і показують, наскільки ефективно використовувались всі ресурси, які забезпечили отримання фірмою прибутку. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами. Оцінювання фінансових результатів становить...
детальнішеПідвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Основні засоби – це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби. Не належать до основних засобів: 1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості; 2) предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну...
детальнішеЗбиткова робота підприємств та організацій є однією з головних причин їх незадовільного фінансового стану. Наслідком же незадовільного фінансового стану підприємств є збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості. Наслідком наявності значної суми дебіторської та кредиторської заборгованості та її прострочених розмірів є неплатоспроможність значної кількості суб’єктів господарювання. При цьому більше двох третин неплатежів у промисловості спостерігається в таких галузях, як електроенергетика (більш 30% від загальної суми кредиторської заборгованості по промисловості), паливна промисловість (більш 16%), чорна металургія (більш 15%). Існує ще значна сума заборгованості з виплатою заробітної плати. Під неплатоспроможністю (дійсним банкрутством) розуміється...
детальнішеПрибуток – економічна категорія. Визначення його суті у багатьох літературних джерелах зводиться до того, що прибуток – це частина вартості додаткового продукту, додатковий продукт, виражений у грошах, частина чистого доходу, одна з його форм тощо. Прибуток як економічна категорія – це грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основну форму грошових накопичень господарюючих суб’єктів. Він характеризує доходність підприємства від проведення відповідних заходів, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті проведення заходів. Сума отриманого прибутку – показник, який характеризує результативність роботи підприємства, фінансовий результат його підприємницької діяльності. У Законі України «Про підприємства в...
детальнішеПід терміном „фінансові ресурси підприємств” в економічній науці й на практиці прийнято вважати сукупність фондів грошових коштів і грошові кошти у не фондовій формі, які є у розпорядженні підприємств. суб’єкта господарювання розпоряджатися ними без будь-яких обмежень. Грошові кошти, які є у розпорядженні підприємства можна поділити на кілька груп залежно від джерел їх створення, а саме (рис. 1): Рис. 1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 1. Привласнені кошти: статутний капітал – вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства; кошти засновників, спрямовані на поповнення статутного фонду в обмін на цінні папери; страхові відшкодування; кошти міжнародної технічної допомоги; кошти та кредити, отримані без...
детальнішеПроведення кардинальної перебудови системи управління економікою виявило цілий ряд проблем, зв’язаних з формуванням і удосконалюванням організаційних структур управління підприємств. Недостатній рівень розробки теорії управління в області вивчення закономірностей побудови і розвитку організаційних структур управління обумовив нечіткість і багатозначність понятійного апарата. Одночасне використання в спеціальній літературі, нормативно-методичній базі і господарській практиці великого числа різних тлумачень організаційних структур управління утрудняють проведення досліджень у цій області і стримують здійснення практичних робіт з удосконалення оргструктур управління підприємствами. У загальному виді структура будь-якої системи являє собою сукупність утворюючих її...
детальнішеДля ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Велика закордонна компанія щорічно проводить самотужки чи замовляє проведення сторонніми організаціями 3-4 маркетингових досліджень. Існує кілька визначень маркетингового дослідження. У науковій літературі найбільш часто застосовується широке трактування терміна “дослідження маркетингу”, відповідно до якого останні можуть являти собою як роздільні, так і комплексні дослідження ринку і маркетингової діяльності фірми. Такий підхід спрощує класифікацію маркетингових досліджень, дозволяє уникнути термінологічної плутанини при спілкуванні з практиками і тому представляється кращим. Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє...
детальнішеЦіна – основний інструмент комерційної політики фірми. І тому стратегія ціноутворення повинна бути пов’язана з загальними цілями фірми відповідно до системи маркетингу і відбивати їх. Часто можна зустріти твердження, що основною метою будь-якої фірми є максимізація прибутку. Це не зовсім так: по-перше, у силу зовнішніх факторів (поява небезпечних конкурентів на ринку, нестабільна обстановка в країні) більш важливим може виявитися збереження частки продажів на ринку. По-друге, прагнення до максимізації цінності фірми (тобто суми грошей, що власники фірми могли б одержати при продажі її активів по ринковій вартості) може зажадати тимчасового скорочення прибутку для забезпечення стійких перспектив розвитку. Так чи інакше, максимізація прибутку залишається однієї з...
детальнішеКомунікації – це обмін інформацією між двома й більше людьми. Найпростіша модель комунікації – це S-M-R, де S(source) – джерело, що посилає повідомлення М(message) одержувачеві- R (receiver). R і S з’єднує зворотний зв’язок. Обмін сигналами між передавачем і приймачем відбувається із застосуванням системи кодування-декодування для запису й інтерпретації сигналів. В маркетингу комунікація – сукупність сигналів, що виходять від фірми на адресу різних аудиторій (клієнти, збутовики, постачальники, акціонери, органи керування, власний персонал). Для підвищення ефективності заходів, на думку Ф. Котлера, варто розглядати маркетингові комунікації як керування процесом руху товару на всіх етапах – перед продажем, по момент покупки, під час і по...
детальнішеПланування є природною частиною менеджменту. Його можна визначити як уміння передбачати мети організації, результати її діяльності та ресурси, необхідні для досягнення певних цілей. Призначення планування як функції управління полягає в намаганні завчасно врахувати за можливістю всі внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей найефективнішого використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і всією фірмою. Тому планування повинно забезпечити взаємозв’язок між окремими структурними підрозділами фірми, які включають всю технологічну ланку: наукові дослідження і...
детальнішеДелегування повноважень має досить істотне значення на роботу організації в цілому. По-перше, керівник звільняється від виконання рутинної роботи й одержує час для рішення творчих питань. Таким чином він не “захлинається” у роботі, одержує більше часу для оцінки справ в організації, обрання курсу подальшого розвитку організації. Керівник залишає собі лише ту роботу, яку не можливо делегувати підлеглим, як то проведення переговорів на вищому рівні чи розподіл платежів тощо. По-друге, делегування повноважень є своєрідною формою підвищення кваліфікації співробітників і сприяє максимальному використанню їхніх знань і досвіду. Підлеглі завдяки цьому стають більш кваліфікованими та отримують необхідний досвід. У подальшому вони можуть замінити людей, які працюють на...
детальнішеВ сучасних наукових підходах до делегування повноважень розрізняють 2 види повноважень: – лінійні повноваження; – штабні повноваження. Лінійні повноваження – це повноваження, передані безпосередньо від начальника до підлеглого і далі іншому підлеглому. Лінійні повноваження виражають існуючу в організації систему владних відносин між керівництвом і підлеглими. Рис. Ланцюг команд. Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління організації, що має назву ланцюжок команд. Штабні повноваження – це право радити чи допомагати керівникам, наділеним лінійними повноваженнями, а також штабному персоналу. Рис. Класифікація штабних повноважень . Рекомендаційні повноваження штабного апарату є найбільш обмеженими і зводяться в основному до...
детальнішеПід структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Структура управління забезпечує стабільність, стійкість управлінської системи, завдяки чому вона зберігає свої властивості при зміні зовнішніх чи внутрішніх умов. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв’язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Горизонтальні зв’язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв’язки – це зв’язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності...
детальнішеПо мірі розширення компанії та перетворення її з невеликого підприємства, керованого однією людиною (самим власником), у більше, її власник змушений передавати частину своїх функцій іншим працівникам, одночасно делегуючи їм частину своїх повноважень і відповідальності. Повноваження можна визначити як узаконене право приймати рішення й віддавати накази, розпорядження від імені організації. Соціально-економічною основою повноважень є суспільні інститути, особливе місце серед яких посідає інститут приватної власності. Делегування, як термін, використовуваний у теорії управління, означає передачу задач і повноважень особі, що приймає на себе відповідальність за їхнє виконання. Рис. 1.1. Цілі делегування. Делегування являє собою засіб, за допомогою якого керівництво розподіляє...
детальнішеАктуальність проблеми. Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов’язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко та швидко, що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою. На даний час, логістика, як один з ефективних інструментів планування, організації та управління процесами руху матеріального та супутніх йому потоків, спрямована на отримання максимального прибутку усіма учасниками конкретного транспортно-розподільчого процесу шляхом оптимізації їх логістичних витрат в певному просторі та часі. При чому координацію технологічної, технічної та організаційно-економічної взаємодії між усіма функціональними ланками забезпечує відповідна логістична система. Згідно досвіду...
детальнішеАктуальність теми. В сучасних умовах практично жоден виробник не обходиться без допомоги посередників. Послугами посередників користуються тому, що вони вміють найкращим чином запропонувати товари цільовому ринку. Виконуючи функції каналу розподілу, торговельні посередники закуповують у багатьох виробників велику кількість товарів. Після цього вони подрібнюють цю партію товарів на більш менші частини, що включають у себе весь асортимент продукції, необхідний для споживача. Таким чином, посередники відіграють велику роль у встановленні співвідношення між попитом та пропозицією. Сьогодні на споживчому ринку України діє значна кількість торговельних посередників, які різняться між собою за масштабами, організаційно-економічними формами діяльності, переліком виконуваних функцій,...
детальнішеСучасний бізнес є системою з безліччю параметрів, що впливають на кінцевий результат, який насамперед передбачає отримання прибутку. Чим більше прибутку приносить бізнес, – тим більш успішним є підприємець, який вкладає в розвиток компанії гроші, час, енергію. Оскільки пріоритетними цілями будь-якого бізнесу є забезпечення стійкого розвитку компанії і підвищення її ринкової привабливості, то підвищення вартості компанії є важливою складовою, що робить безпосередній вплив на її розвиток. Однією зі складових, що впливають на розвиток компанії є корпоративна етика, що є однією з інструментів менеджменту, що безпосередньо впливають на вартість компанії. Дотримання правил корпоративної етики обіцяє підвищення доходів компанії практично за відсутності яких-небудь фінансових...
детальнішеПри формуванні цінової стратегії необхідно враховувати особливості зміни маркетингового середовища та кон’юнктури ринка в довгостроковій перспективі. Процес цей визначається надзвичайною динамічністю оскільки перебуває під впливом різноманітних факторів, у тому числі, непередбачених та випадкових. Позитивне вирішення даної проблеми досягається на основі впровадження інформаційних технологій в процес формування стратегічного підходу при розробці цінової політики підприємства. В процесі формування цінової стратегії важливо визначити оптимальний рівень цін для прогнозного періоду та сформулювати стратегічну лінію цінового поводження підприємства. При цьому стратегічна ціль повинна орієнтувати його на досягнення певного обсягу прибутку від реалізації продукції, а також на...
детальнішеРозбираючи сутність знижки, перш за все треба сказати, що це винахід XX століття. Якщо вивчити російські дореволюційні історичні традиції стимулювання збуту, то знижок в класичному розумінні цього слова ми не виявимо. До того ж сьогоднішньому дослідникові необхідно виходити з визнання єдності і взаємозв’язку системи знижок з розвитком щодо сучасної концепції «унікальної торгової пропозиції (УТП)». Поза розумінням природи УТП зрозуміти природу знижок практично неможливо. Отже, починаючи з другої половини XX століття ринок наповнився різноманітною продукцією. І якщо раніше виробництво розвивалося виходячи не з потреб покупців, а з ідей власної економічної доцільності і частково принципів натурального господарства, то, зіткнувшись з товарним профіцитом,...
детальнішеДля будь-якої компанії, зацікавленої в ефективному просуванні своєї продукції або послуг, сегментація є тим фундаментом, на якому ґрунтується подальше вивчення і освоєння ринку. Проте в сучасних умовах сегментація може бути ефективною, тільки якщо при її проведенні не обмежуватися одним-двома критеріями. Вона повинна передбачати виділення кожного сегменту на основі соціально-демографічних характеристик споживачів, особливостей їх сприйняття продукту і його властивостей, а також споживчих цінностей, особливостей ухвалення споживчого рішення і особливостей стилю життя споживача. Такий підхід дозволяє чіткіше визначити найбільш перспективні і вигідні для компанії сегменти. Компанії-виробники можуть протягом певного часу вельми успішно продавати свій продукт або послугу, не маючи...
детальнішеРеклама пройшла довгий і складний шлях власної еволюції. При цьому її роль то зростала, то різко знижувалася. Ця роль вже давно не обмежується рамками ні комерційних комунікацій, ні навіть всієї ринкової діяльності. Особливо великим є значення реклами в областях економіки і суспільного життя. Позаекономічна роль реклами реалізується в тому, що вона забезпечує налагодження зв’язків між суб’єктами господарювання, між виробниками і споживачами товарів. Тим самим реклама сприяє зростанню ділової активності, підвищенню об’ємів капіталовкладень і числа робочих місць суспільного виробництва. Наслідком цього є загальне розширення суспільного виробництва. Важко переоцінити також суспільну роль реклами. Щоденна дія реклами на мільярди потенційних споживачів сприяє...
детальнішеІнвестиції виступають важливим фактором економічного зростання, а інвестиційна політика – елементом економічної політики держави, спрямованої на економічне зростання. Сьогоднішній стан інвестиційної діяльності в державі визначається взаємодією сукупності таких факторів та умов: мірою дієвості та стійкості інвестиційних мотивацій, обумовлених степенем сприятливого загального інвестиційного клімату в регіоні; зниженою ринковою реакцією потенційних інвесторів на трансформаційні перетворення в економіці, а також на ситуацію в сфері кредитної, податкової, митної політики; власними індивідуальними інвестиційними настановами підприємств та структур. На інвестиційну активність в державі сьогодні впливають умови формування ринку інвестицій: потреби оновлення...
детальнішеВ сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємстві важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин. Така ситуація пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності і керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого – малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю, забезпечуючи самостійність підприємницької ініціативи.            = Для економіки України часом характерна активізація саме малого бізнесу. В країнах з розвинутими ринками малий та середній бізнес являються основою економіки і є...
детальнішеОб’єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових інтеграційних процесів. Сучасна ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану економік, особливе під впливом економічних криз. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні. Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. Це відкриє нові можливості для поглиблення співпраці між країнами, та водночас змусить відповідати на нові виклики...
детальнішеСучасні форми діяльності туризму характеризуються взаємодією значної кількості туристичних організацій, що діють у національних і міжнародних межах. Сфера туризму являє собою складний механізм як з технічного, так і з організаційного з точки зору. Туристичні райони характеризує складна організаційна структура, зумовлена взаємодією національних підприємств туристичної індустрії з підприємствами традиційних секторів (промисловість, сільське господарство тощо) та транснаціональними корпораціями. Залучення до туристичної індустрії виробництв як матеріальної, так і духовної сфери, втягнення в орбіту її впливу ряду суміжних галузей, специфіка виробничого продукту обумовлює винятково складний і комплексний характер впливу туризму на національну економіку та підвищує відповідальність...
детальнішеСтан розвитку вітчизняного підприємництва характеризується наявною низки проблем, які вимагають негайного вирішення з метою стабілізації економічної ситуації в країні. Як показує світовий досвід, успішність діяльності суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва значною мірою визначається наявністю тісної співпраці між ними, що реалізується через використання різних видів господарської інтеграції. Протягом останніх десятиліть у країнах з розвиненою економікою значного поширення на національному рівні та у міжнародних економічних та правових відносинах набув продаж товарів, послуг і технологій на умовах франчайзингу. Сьогодні Україна має ринок дуже динамічний, де франчайзинг стає дедалі популярнішим. З’являються нові бізнес рішення до яких можна долучитися...
детальнішеТоргівля – це галузь господарства, яка виконує функції обіг/ товарів (забезпечує їх рух із сфери виробництва у сферу споживання), тобто торгівля – це комерційна діяльність з обороту, купівлі та продажу товарів. Або, іншими словами, торгівля – це комерція. Проте ці два поняття не тотожні, вони мають відмінності. Як відомо, торгівля – атрибут будь-якого суспільства. Вона існує в усіх економічних формаціях і відображає рівень розвитку товарно-грошових відносин, носієм яких вона є. Разом з торгівлею розвиваються і відносини купівлі-продажу, які й отримують своє закріплення у визначенні комерції. Ці відносини не можуть існувати без торгівлі, оскільки вони виникають у процесі функціонування останньої і відбивають ступінь її зрілості. Одними з найбільш...
детальнішеУ сучасній швидкоплинній економічній ситуації неможливо досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків. Планування – це визначення мети розвитку керованого об’єкта, методів, способів та засобів її досягнення, розробка програми, плану дій різного рівня деталізації на перспективу. Планування потрібно будь-якому суб’єкту господарювання, який має намір діяти в майбутньому. Процес планування дозволяє побачити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і спрогнозувати те, що може статися. Бізнес-план – це документ, який детально описує всі аспекти запланованої вами діяльності, докладно аналізує проблеми, які можуть виникнути в ході реалізації запланованої ідеї, та можливі шляхи їх вирішення. Правильно...
детальнішеЗ виходом нового Закону «Про акціонерні товариства», який було затверджено 19 квітня 2009 року, і який набрав чинності 30 квітня 2009 року виникла потреба у дослідженні його впливу на господарюючі суб’єкти, а також визначення позитивних та негативних наслідків цього заходу. З того моменту, як набрав чинності Закон «Про акціонерні товариства», почався відлік двохрічного перехідного періоду, виведеного для акціонерних товариств в Україні для впровадження ними суттєвих змін в системі корпоративного управління, а також у їх відносинах з акціонерами, кредиторами і інвесторами. Україна була останньою з країн колишнього СРСР, у якій такого закону як закон “Про акціонерні товариства” не було. Вступ його в дію означатиме появу цивілізованих...
детальнішеПереорієнтація вітчизняних підприємств на ринкові відносини потребує дослідження проблем функціонування господарських систем в умовах трансформації економіки України, створення належних умов для їх ефективна виробничо-господарської діяльності. Одним із шляхів ефективного розв’язання проблем, які постали перед підприємствами, може бути запровадження методики оцінки якості системи управління. Актуальність даної теми полягає у координації управлінської діяльності з метою досягнення цілей підприємства, а також інформаційної та консультаційної підтримки щодо прийняття ефективних управлінських рішень пов’язаних з системою якості на підприємстві; створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством та раціональності...
детальнішеВ умовах ринкових відносин задача підвищення продуктивності праці як джерела реального економічного прогресу стає життєво важливою для подальшого розвитку економіки. Як показує світовий досвід останніх десятиліть, економічними лідерами стають не ті країни, які мають значні ресурси, а ті, які досягли високої продуктивності праці. Не випадково в економічно розвинених країнах функціонують спеціальні установи, які займаються дослідженням і розробкою технології управління продуктивністю праці. Але нажаль, людська праця в нас за звичкою не дуже цінується, що призвело до інтенсивної трудової міграції та до змін складу трудових ресурсів. Відсутність наукової обґрунтованості переміщення трудових ресурсів в Україні призводить до дисбалансу між наявними робочими місцями та пропозицією...
детальнішеМатеріальне стимулювання праці представляє собою складну систему засобів стимулювання людей до трудової діяльності, зосередженій на використанні їх економічних інтересів. Матеріальна зацікавленість працівників – рушійна сила в розвитку суспільства, підвищенню продуктивності праці. Принцип матеріальної зацікавленості – один із важливіших принципів розрахунку в сучасних умовах підприємництва. Систематичне порушення строків сплати заробітної плати, незадовільний фінансовий стан багатьох суб’єктів підприємництва, інші негативні прояви, які мали місце в період економічної кризи, негативно вплинули на організацію і розвиток системи матеріального стимулювання працівників. Тому в умовах ринкових відносин на перше місце і особливу актуальність охоплюють дослідження...
детальнішеСистема управління персоналом організації – система, в якій реалізуються функції управління персоналом; охоплює підсистему загального лінійного керівництва та функціональні підсистеми, що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій. Підсистема загального та лінійного керівництва здійснює управління організацією в цілому, а також окремими її функціональними й виробничими підрозділами, функції цієї підсистеми виконують керівник організації, його заступники, керівники функціональних і виробничих підрозділів, їхні заступники, майори, бригадири. Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації. Актуальність теми полягає в тому що одним із...
детальнішеРозкриваючи питання “шляхи удосконалення управління підприємством”, залежно від результатів проведеного аналізу ситуації на конкретному підприємстві, можна визначити такі альтернативи: 1. Підвищення кваліфікації персоналу. Можливе за допомогою курсів, навчання, семінарів тощо. Тут необхідна цільова підготовка, що враховує реальні практичні завдання організації і, зокрема, управління персоналом. Досягти цього результату можна за допомогою залучення: консультантів із спеціалізованих фірм і підприємств, що мають необхідний досвід, співробітників зарубіжних фірм. 2.  Удосконалення організаційної структури підприємства: реорганізація підрозділів, організація нових відділів, зміни сфер підпорядкування працівників та підрозділів. Приміром, підприємство, націлене...
детальнішеПідвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Основні засоби – це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби. Не належать до основних засобів: 1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості; 2) предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну...
детальнішеВ умовах ринку від рентабельної роботи залежить життєздатність підприємства, його можливості нагромаджувати фінансові ресурси, забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота підприємства визначається насамперед прибутком, який воно отримує, а показники рентабельності характеризують відносну доходність і показують, наскільки ефективно використовувались всі ресурси, які забезпечили отримання фірмою прибутку. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами. Оцінювання фінансових результатів...
детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК